על המשמעות

#294 הרב עמיצור אריאל - הלוואה היא הדרך היהודית לעזור לעניים

September 17, 2022 תמיר דורטל Season 1 Episode 294
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript

1
00:00:00,000 --> 00:00:09,660
שלום ואומר פודקאסט על משמעות אני תמר דורטל עירכתי את הרב אמיצור אריאל מייסד אחים לבית והבית לכלכלה יהודית.

2
00:00:09,920 --> 00:00:17,920
בפועלו הרב אריאל מנסה לבוא ולהבין מה הקשר בין יהדות לבין כלכלה מהי כלכלה יהודית.

3
00:00:18,120 --> 00:00:26,960
זה בפרק זה התמקדנו לאור שפה של שניות השמיטה והאירוע הדרמטי שקורה בשפה שהוא שמיטת הכספים.

4
00:00:27,420 --> 00:00:38,360
על מהם הלוואות יהודיות מהם הלוואות ללא ריבית מה הדרך הכי נכונה לעזור לעניים דיברנו גם על כל מיני עמותות שמסייעות אין בהלוואות ללא ריבית.

5
00:00:38,460 --> 00:00:49,960
זה אין בליווי אנשים מבחינה כלכלית כמו פעמונים ובאופן כללי מדינות הרווחה אבל אין פרספקטיבה יהודית ולא רק עם המשקפיים הכלכליות הרגילות שלנו.

6
00:00:50,180 --> 00:00:51,120
אז אני אמא.

7
00:00:53,040 --> 00:00:56,560
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.

8
00:00:56,560 --> 00:01:12,220
שלום רבה מצורי שלום ברוכה שלום תמיר שלום אתה מתעסק הרבה בתחומים של תדקה של הלוואות של כלכלה יהודית.

9
00:01:12,280 --> 00:01:20,120
ואנחנו עכשיו נמצאים ממש בסופה של שנת שמיטה ויש מצווה ידועה שככה חלה בסוף של שנת שמיטה שזו.

10
00:01:20,320 --> 00:01:24,120
מצוות שמיטת הכספים כל הלוואות בעצם מבוטלות.

11
00:01:24,640 --> 00:01:31,060
ואנחנו מתחילים מחדש מבראשית ולצורך כך התכנסנו בשביל לדבר גם לשמיטת הכספים.

12
00:01:31,440 --> 00:01:39,160
וגם נושא הלוואות אנחנו ככה נסה לראות איך התורה מנסה לבוא ולעזור לאותם אלה שלא.

13
00:01:39,480 --> 00:01:48,160
שפר עליהם מזלם ולהוציא אותם מתוך העונש שבו הם נמצאים וגם לעשות איזה שהיא מערכת צדקה חסד ומערכת רווחה.

14
00:01:48,440 --> 00:01:57,280
שעוזרת לשמור על החברה כגוף אחד אז בוא נתחיל בסוף אנחנו עכשיו ממש לקראת סוף השנה.

15
00:01:57,480 --> 00:02:00,440
מה צריך לעשות בשמיטת הסופים מה המצווה בעצם.

16
00:02:01,000 --> 00:02:08,760
שמיטת הסופים המצווה עצמה מהתורה אומרת שמי שנתנו לו הלוואה.

17
00:02:08,880 --> 00:02:14,360
עכשיו הלוואה בתורה היא הלוואה בלי ריבית היא הלוואה שנעשית לא מינים עסקיים אלא ממינים של חסד.

18
00:02:14,880 --> 00:02:19,440
הגיע המועד הפירון של הלוואה אדם לא הצליח להחזיר את הלוואה.

19
00:02:19,560 --> 00:02:24,720
ואדם חייב להשתדל לעשות כל מאמץ להחזיר הלוואה שהוא לקח בזמן.

20
00:02:25,360 --> 00:02:37,480
וגם הגיעה סוף שנת השמיטה אז אנשים לא אמורים בתפיסה של התורה לצאת משנת השמיטה עם גב של חובות של נוסעים על גביהם.

21
00:02:37,840 --> 00:02:40,480
אומרים להתחיל את החלה החדשה.

22
00:02:41,360 --> 00:02:42,920
הבאת זו בעיה גדולה.

23
00:02:43,040 --> 00:02:50,600
מצד אחד אתה מספר לי פה שצריך לתת הלוואות ושאלות צריך להחזיר מצד שני.

24
00:02:51,000 --> 00:02:56,640
ידוע לכולם מתי מגיע שנת השמיטה וידוע לכולם ששנת השמיטה בסופה הלוואות עלינו מחכות.

25
00:02:57,000 --> 00:03:05,760
ואז בזה לא ברור אם הלוואות של שתורם בקשת מאיתנו לתת למסכנים הלוואה או מענק עוד סבקה.

26
00:03:06,040 --> 00:03:06,840
איפה זה עומד?

27
00:03:07,120 --> 00:03:10,600
אני חושב שזה הנקודה הכי מעניינת במצוות שמיתת הכספים.

28
00:03:11,160 --> 00:03:16,520
כי כשמסתכלים בפסוקים של התורה אז האמת היא שאת מצוות הצדקה שכולנו מכירים,

29
00:03:16,520 --> 00:03:23,400
את לתת כסף במתנה לאנשים אחרים שזקוקים, המצוות הזאת לא מופיעה בתורה.

30
00:03:24,040 --> 00:03:28,120
מה שכן מופיע בתורה בצורה מפורשת זאת מצוות ההלוואה,

31
00:03:28,360 --> 00:03:32,360
לעזור לעניים בצורה של הלוואה, זה מופיע בשלושה מקומות שונים.

32
00:03:32,840 --> 00:03:39,040
ומצוות הצדקה בתורה היא לא ממש מפורשת היא מובלעת בתוך הנושא של שמיתת הכספים.

33
00:03:40,000 --> 00:03:46,480
מצד שני כשמסתכלים על שמיתת הכספים אז היא בעצם מוסיפה איזשהו נדבך מאוד משמעותי להלוואה.

34
00:03:47,080 --> 00:03:53,360
בלי שמיתת הכספים הם אומרים שכשצריך לעזור לאנשים אז עוזרים להם בהלוואות אמנם בלי ריבית,

35
00:03:53,600 --> 00:03:56,920
אבל רק אם אנחנו בטוחים ב-100% שההלוואה תחזור.

36
00:03:57,560 --> 00:04:05,480
בתורה ואומרת א' תדעו אי אפשר בלי סוף לגבות חובות יש לזה איזה שהוא גבול ואם עד סוף שנת שמיתה האדם לא הצליח להחזיר את החוב.

37
00:04:05,920 --> 00:04:17,400
אז תניחו לו ודבר שני אל תחשוב שבגלל שהחוב אולי לא יחזור אליך אתה תמינה מלהלוות אתה מחויב לתת את ההלוואה שוב הלוואה כצדקה,

38
00:04:17,600 --> 00:04:24,120
כדרך עזרה לחלשים לאנשים שנמצאים בבעיה תעזור להם בהלוואה גם אם אתה לא בטוח שהלוואה תחזור.

39
00:04:24,480 --> 00:04:31,760
אז תאמרת שהלוואה היא בעצם באיזה שהוא מין מתח בין צדקה של לתת לבן אדם כשאתה יודע שזה לא יחזור,

40
00:04:31,920 --> 00:04:39,080
נגיד לך נתתי לאני 100 200 שקלים כן אני רוצה לעזור לו בלהגיע תמיד הקלאסי בישראל זה,

41
00:04:39,320 --> 00:04:46,840
הוא צריך אוטובוס בדיוק לאיזה שהוא מקום אז נתתי לו להגיד לא 5 שקלים לאוטובוס אלא 100 ואני אומר לו שיהיה לך שבת שלום תסתדר,

42
00:04:47,240 --> 00:04:52,560
שזה אני יודע שזה לא יחזור אולי אני אקבל איזה שהוא שחר בעולם הבא על המעשים הטובים שאני עושה,

43
00:04:53,120 --> 00:05:01,320
ומצד שני יש את ההלוואה שהיא נראית לנו משהו שהוא קצת יותר עסקים משהו שהוא קצת יותר כזה בטוח,

44
00:05:01,480 --> 00:05:09,680
כלומר נותן משהו לבחר זה אמור לחזור אליי ואתה אומר לא לא זה איפשהו באמצע זה לא כסף שאתה נותן והוא ודאי יחזור לך,

45
00:05:10,000 --> 00:05:17,080
כי אם אתה נותן רק לאנשים שוודאי יחזירו לך אז כנראה הם לא מסכנים בכלל הם אנשים שהם קושיים לזילות כזה או אחר,

46
00:05:17,200 --> 00:05:26,200
אולי אפילו מהבנקים יכולים לקבל את ההלוואה הזאת אולי גם בלי הבושת פנים וכבר עושים קצת ריבית הריביות המאוד נמוכות למרות שמתחילות להעלות,

47
00:05:26,440 --> 00:05:35,960
עדיין הריביות במשק הם הריביות מאוד נוחות וההלוואות שאנחנו נותנים להם הם הריבות שהם בין לבין,

48
00:05:36,280 --> 00:05:48,960
מבין נגיד מהלוואות שאתה נותן חלקן לא יחזרו תדע את זה תהיה מוכן לזה תהיה מוכן שהכסף הזה בעצם לא יחזור לך והוא לא כזה זה מן השקעה בטוחה וזה בכלל לא השקעה,

49
00:05:49,160 --> 00:05:57,960
אתה גם מפסיד על זה שהכסף לא עובד בשבילך כשהכסף בעלווה כי בכסף היה באותו זמן בבורסה אז ברוב התקופות הבורסה בדרך כלל לא לה,

50
00:05:58,480 --> 00:06:08,880
זה כשכסף נמצא בעלווה זה כסף לא עובד אז בכל מקרה אתה מפסיד מזה או את הריבית שיכולת לעשות או את הרווח שיכולת לעשות בבורסה או בבנק,

51
00:06:09,240 --> 00:06:12,320
וגם אתה תפסיד חלק מהלוואות כי הם לא יחזרו.

52
00:06:14,120 --> 00:06:18,640
אני אעשה את החלוקה בצורה קצת אחרת אולי אולי בשפה קצת אחרת,

53
00:06:18,960 --> 00:06:27,560
ואני חייבת לדבר על איך הדברים הם היום מתנהלים ועד כמה מדובר במשהו שהוא מאוד מאוד שונה מההתנהגות המקובלת היום.

54
00:06:28,240 --> 00:06:32,920
קודם כל כשדוברים על תחום ההשקעות אז הזכרת קודם מניות, בורסה,

55
00:06:33,520 --> 00:06:37,800
גם קניית מניה זה סוג של עסקת מימון,

56
00:06:38,200 --> 00:06:45,240
בסופו של דבר אדם נותן כסף ומצפה שהכסף יחזור אליו בעתיד עם תוספת של רווחים,

57
00:06:45,840 --> 00:06:49,400
העסקה הזאת היא לא ועייתית מבחינת התפיסה של התורה,

58
00:06:49,400 --> 00:06:51,920
להיפך היא דבר מאוד טוב, מאוד מבורך,

59
00:06:52,480 --> 00:06:54,880
כי יש כאן שותפות, שותפות לרווח, שותפות לסיכון,

60
00:06:55,320 --> 00:06:57,440
ושותפות זה דבר טוב ומבורך.

61
00:06:58,520 --> 00:07:03,440
יש עסקות איזושהי הרחבה של התחום של עסקאות המימון,

62
00:07:04,040 --> 00:07:05,360
זה מה שנקרא היתר עסקה,

63
00:07:05,800 --> 00:07:10,040
שהוא בא ואומר, תשמע, אנחנו לא צריכים לעשות דווקא הסכם מימון כמו מני,

64
00:07:10,040 --> 00:07:12,880
אנחנו יכולים לעשות גם הסכם כמו יגרת חוב,

65
00:07:13,600 --> 00:07:18,080
שבו אנחנו מראש מצפים לרווח מסוים,

66
00:07:18,800 --> 00:07:22,360
אבל אנחנו עושים את זה כאשר ההנחה היא שבאמת יהיה רווח,

67
00:07:22,360 --> 00:07:24,760
זאת אומרת, הכסף הולך להשקעה, יש רווחים,

68
00:07:24,760 --> 00:07:27,600
רק אנחנו לא רוצים להתחיל להיכנס לדיון על הרווחים,

69
00:07:27,600 --> 00:07:30,240
עושים כאן איזושהי קניית סיכונים חזרה,

70
00:07:30,600 --> 00:07:37,080
אבל עדיין המקור שממנו הרווח של המלווה מגיע,

71
00:07:37,080 --> 00:07:38,560
זה מה הרווחים שהלווה עושה,

72
00:07:38,560 --> 00:07:40,160
ויש כאן מימד של שותפות,

73
00:07:40,640 --> 00:07:43,560
ועל בסיס של שותפות הדבר אפשרי,

74
00:07:44,200 --> 00:07:46,440
כשעושים את זה בצורה מאוד רחבה,

75
00:07:46,440 --> 00:07:48,840
אתה אומר, גם כרגע אדם לא לוקח את הכסף להשקעה,

76
00:07:48,840 --> 00:07:50,720
אבל יש לו השקעות,

77
00:07:50,720 --> 00:07:54,840
וכרגע יש לו איזושהי חתונה שהוא צריך 50 אלף שקל בשבילה,

78
00:07:54,840 --> 00:07:56,200
בשבילה בשביל החתונה,

79
00:07:56,200 --> 00:08:00,000
או איזשהו אירוע רפואי שהוא צריך עכשיו להוציא הרבה כסף,

80
00:08:00,000 --> 00:08:01,840
הוא יכול לפדות את ההשקעות,

81
00:08:01,840 --> 00:08:05,880
הוא אומר, לא, לא, אני יכול לקחת מימון בנקאי בעלות זולה יותר,

82
00:08:05,880 --> 00:08:07,080
ולהמשיך להרוויח על ההשקעות,

83
00:08:07,080 --> 00:08:08,880
גם פה יש כאן מימד של שותפות,

84
00:08:08,920 --> 00:08:09,920
כי בסופו של דבר,

85
00:08:09,920 --> 00:08:11,320
הכסף שלקחת,

86
00:08:11,320 --> 00:08:14,480
מגיע אל ההשקעה שלך,

87
00:08:14,480 --> 00:08:16,200
ורווחים הם מההשקעה,

88
00:08:16,200 --> 00:08:17,800
לכן זה לא נחשב כריבית.

89
00:08:17,800 --> 00:08:19,280
אז למי שלא עקב,

90
00:08:19,280 --> 00:08:21,600
אתה כרגע מצדיק מדוע לפי התורה,

91
00:08:21,600 --> 00:08:24,880
או לפי היתר של חכמים, היתר עסקה,

92
00:08:24,880 --> 00:08:26,880
ניתן לעשות הלוואה בריבית,

93
00:08:26,880 --> 00:08:27,880
גם על פי התורה,

94
00:08:27,880 --> 00:08:31,680
למרות שהתורה כמובן עוסקת על הלוואה בריבית בצורה מאוד מפורשת,

95
00:08:31,680 --> 00:08:33,920
והגמרה עוד יותר מרחיבה,

96
00:08:33,920 --> 00:08:37,160
ואומרת שנגיד על הלוואה שלא בריבית,

97
00:08:37,160 --> 00:08:39,880
איסור אפילו לומר תודה בצורה ככה חרגה,

98
00:08:39,880 --> 00:08:42,120
כי גם זה נחשב ריבית,

99
00:08:42,120 --> 00:08:43,640
או אבק ריבית,

100
00:08:43,640 --> 00:08:46,520
אז אתה אומר מותר לתת הלוואות בריבית,

101
00:08:46,520 --> 00:08:47,560
אפילו בין שני יהודים,

102
00:08:47,560 --> 00:08:53,000
אבל רק אם אתה מגדיר את ההשקעה הזאת כשותפות,

103
00:08:53,000 --> 00:08:54,400
ואת השותפות הזאת,

104
00:08:54,400 --> 00:08:56,680
אתה לא אומר שיש בשותפות הזאת ריבית,

105
00:08:56,680 --> 00:08:59,360
אלא אתה פשוט עושה את הריבית,

106
00:08:59,360 --> 00:09:02,480
על הקרן של ההלוואה,

107
00:09:02,480 --> 00:09:05,280
בתור שותפות ברווחים עתידיים,

108
00:09:05,280 --> 00:09:06,280
ואתה אומר זה יכול לקרות,

109
00:09:06,280 --> 00:09:07,880
גם אם בכלל ההלוואה הזאת לא נועדה,110
00:09:07,880 --> 00:09:11,240
למשהו שהוא כמו עסק,

111
00:09:11,240 --> 00:09:13,000
שפה באמת יש רווחים מעסק,

112
00:09:13,000 --> 00:09:13,880
אלא אפילו לחתונה,

113
00:09:13,880 --> 00:09:18,240
כלומר אם מישהו לוקח מהבנק הלוואה לצורך חתונה,

114
00:09:18,240 --> 00:09:20,040
או הלוואה לצורך משהו שאין בו השקעה,

115
00:09:20,040 --> 00:09:21,960
אז בסדר יש לו השקעות אחרות,

116
00:09:21,960 --> 00:09:23,000
הוא מתפרנס ממשהו,

117
00:09:23,000 --> 00:09:24,760
זה עוזר לו באיזושהי דרך,

118
00:09:24,760 --> 00:09:29,040
ולכן אנחנו יכולים לגמרי לסמוך,

119
00:09:29,040 --> 00:09:30,680
על המערכת הבנקאית לפחות בישראל,

120
00:09:30,680 --> 00:09:33,120
שהיא מערכת בנקאית קשירה,

121
00:09:33,120 --> 00:09:35,280
אז את הפינה הזאת בוא נגיד,

122
00:09:35,800 --> 00:09:37,240
אנחנו סוגרים אותה,

123
00:09:37,240 --> 00:09:38,240
אבל כמעט עד הסוף,

124
00:09:38,240 --> 00:09:39,240
לא עד הסוף,

125
00:09:39,240 --> 00:09:42,880
יש בעצם שתי חריגות קטנות,

126
00:09:42,880 --> 00:09:46,520
חריגה אחת זה סיטואציה,

127
00:09:46,520 --> 00:09:49,600
שבה האדם לקח הלוואות,

128
00:09:49,600 --> 00:09:51,640
הייתה הצדקה כלכלית,

129
00:09:51,640 --> 00:09:52,760
כשהוא לקח את ההלוואה,

130
00:09:52,760 --> 00:09:54,720
הוא ציפה לרווחים שהגיעו לו ממקורות אחרים,

131
00:09:54,720 --> 00:09:57,360
שמהם הוא ייתן את הריבית,

132
00:09:57,360 --> 00:09:59,800
ובסופו של דבר קרה משהו אחר לגמרי,

133
00:09:59,800 --> 00:10:02,320
גם בכיפים מאוד משמעותיים,

134
00:10:02,320 --> 00:10:04,160
וגם עם יכולת הוכחה מאוד ברורה,

135
00:10:04,560 --> 00:10:06,080
זה לא דבר שקורה הרבה,

136
00:10:06,080 --> 00:10:08,600
אבל מציאות חריגה,

137
00:10:08,600 --> 00:10:11,760
מקביל פחות או יותר למצב של פשיטת רגל,

138
00:10:11,760 --> 00:10:13,200
אז במציאות כזאת,

139
00:10:13,200 --> 00:10:16,920
אדם באמת לא חייב להחזיר את כל מה שהוא לקח,

140
00:10:16,920 --> 00:10:18,040
כי הייתה גם שותפות,

141
00:10:18,040 --> 00:10:20,800
ואם מי שנתן את הכסף ציפה להיות שותף ברווחים,

142
00:10:20,800 --> 00:10:22,560
אז הוא גם שותף בהפסדים,

143
00:10:22,560 --> 00:10:23,640
אז זו הכרגה אחת,

144
00:10:23,640 --> 00:10:25,440
הכרגה שנייה,

145
00:10:25,440 --> 00:10:28,360
זה שבתוך עולם האשראי בישראל,

146
00:10:28,360 --> 00:10:31,440
אני עשיתי חשבון שמשהו כמו 98% מהאשראי,

147
00:10:31,440 --> 00:10:34,120
כנראה הוא אשראי שהוא סביר,

148
00:10:34,280 --> 00:10:36,800
אפשר להסביר אותו לפי יותר עסקה,

149
00:10:36,800 --> 00:10:38,240
עם עולה תוספת קטנה של סיכון,

150
00:10:38,240 --> 00:10:42,000
נכון שנותן הכסף היא כך,

151
00:10:42,000 --> 00:10:44,800
אבל בסך הכל מדובר על ועוד בסדר.

152
00:10:44,800 --> 00:10:46,240
זה לא נכון כנכון,

153
00:10:46,240 --> 00:10:48,400
אלא זה מתאוכר מראש בריביות.

154
00:10:48,400 --> 00:10:52,760
כן, אפשר להוסיף סיכון ולתמחרת הריבית טיפה יותר,

155
00:10:52,760 --> 00:10:56,760
ושני הצדים פשוט הולכים לשיווי משקל טיפה יותר גבוה,

156
00:10:56,760 --> 00:10:58,480
בחלוקת הסיכונים,

157
00:10:58,480 --> 00:11:01,200
אבל בסך הכל זה לא שינוי משמעותי,

158
00:11:01,200 --> 00:11:02,920
מהותי מעולם האשראי כמות שהוא,

159
00:11:03,080 --> 00:11:07,680
על 98% מההתחוויות הפיננסיות שיש במשק.

160
00:11:07,680 --> 00:11:09,520
אז זה סתם את המכשר על 98%?

161
00:11:09,520 --> 00:11:12,080
אבל ישנו 2% שהם לא סתם 2%,

162
00:11:12,080 --> 00:11:13,480
הם מאוד משמעותיים,

163
00:11:13,480 --> 00:11:17,520
סיטואציה שבה או בגלל התנהלות כלכלית קושלת,

164
00:11:17,520 --> 00:11:19,640
או בגלל בעיה רגיעית,

165
00:11:19,640 --> 00:11:20,840
או בגלל חוסר תשומת לב,

166
00:11:20,840 --> 00:11:22,640
או בגלל קושי בתחילת סיפוקים,

167
00:11:22,640 --> 00:11:24,440
אנשים לוקחים הלוואות,

168
00:11:24,440 --> 00:11:27,640
ואין להם הצדקה כלכלית ללקיחת הלוואה.

169
00:11:27,640 --> 00:11:30,600
אין להם השקעות ברקע הריבית על הלוואה מאוד גבוהה,

170
00:11:31,120 --> 00:11:34,560
אין השקעה שאתה יכול להגיד שהריבית מגיעה מהשקעה הזאת,

171
00:11:34,560 --> 00:11:39,960
לא כולן נמצאים במקום הזה שהם לוקחים הלוואות עם שיקולים רציונליים,

172
00:11:39,960 --> 00:11:45,080
עסקיים, שבאמת כדאי להם עסקית לקחת את הלוואה,

173
00:11:45,080 --> 00:11:47,080
ולא בגלל הלחץ של עכשיו,

174
00:11:47,080 --> 00:11:49,880
לא בגלל החוסר יכולת לדחוץ סיפוקים.

175
00:11:49,880 --> 00:11:54,080
ושם במקום הזה, בעצם כן הגישה היהודית אומרת,

176
00:11:54,080 --> 00:11:56,080
יש איסור ריבית,

177
00:11:56,080 --> 00:11:58,840
ואין לך כנפשורות להסביר את זה כשותפות עסקית,

178
00:11:58,840 --> 00:12:00,000
אז לא עושים את זה.

179
00:12:00,000 --> 00:12:02,000
כלומר אפילו אם יש לך תימן להיתר עסקה,

180
00:12:02,000 --> 00:12:04,000
אתה לא יכול בעצם לקחת את הלוואה,

181
00:12:04,000 --> 00:12:07,000
כי ההיתר עסקה מיועד למקרים אחרים, לא למקרה שלך.

182
00:12:07,000 --> 00:12:10,000
בדיוק, במקרים האלה אי אפשר לקחת הלוואות,

183
00:12:10,000 --> 00:12:12,000
מצד שני יש מצוות הלוואה.

184
00:12:12,000 --> 00:12:14,000
זאת אומרת, אנשים האלה יש להם הרי בעיה.

185
00:12:14,000 --> 00:12:17,000
עכשיו, האם זה סתם אדם שלא מבין את המצב שלו,

186
00:12:17,000 --> 00:12:19,000
לא שם לב שיש לו יותר הצעות מכנסות,

187
00:12:19,000 --> 00:12:21,000
מה שהמניסיון שלי זה הרבה מאוד משפחות,

188
00:12:21,000 --> 00:12:24,000
יש משהו כמו 10-20% מהאוכלוסייה בישראל,

189
00:12:24,000 --> 00:12:28,000
נכנסת להלוואות פשוט בגלל חוסר תשומת לב,

190
00:12:28,000 --> 00:12:29,000
מפעם לפעם.

191
00:12:29,000 --> 00:12:30,000
בגלל גרעון קבוע.

192
00:12:30,000 --> 00:12:32,000
יש כאלה שזה גרעון קבוע,

193
00:12:32,000 --> 00:12:33,000
אבל גרעון קבוע,

194
00:12:33,000 --> 00:12:35,000
מעט אנשים מגיעים לחדות פרעון,

195
00:12:35,000 --> 00:12:36,000
זה מדבר על אחוז אחד,

196
00:12:36,000 --> 00:12:37,000
אבל פחות או יותר מאחוז.

197
00:12:37,000 --> 00:12:39,000
אני מתכוון להגיד שאני לבטים משפחות בפעמונים,

198
00:12:39,000 --> 00:12:44,000
אז הרבה פעמים מה ששמתי לב זה פשוט שההוצאות יותר גדולות מכנסות,

199
00:12:44,000 --> 00:12:46,000
באופן קבוע,

200
00:12:46,000 --> 00:12:47,000
אמרתי להם, תקשיבו,

201
00:12:47,000 --> 00:12:49,000
גם אם אנחנו עכשיו נגיד,

202
00:12:49,000 --> 00:12:51,000
אני מגיע המלאך,

203
00:12:51,000 --> 00:12:54,000
סוגר לכם את החוב של 150 אלף שקל שיש לכם לבנק,

204
00:12:54,000 --> 00:12:57,000
לנושים, לחברת אשראי, לנה ננה,

205
00:12:57,000 --> 00:12:58,000
ניפגש פה עוד חמש שנים,

206
00:12:58,000 --> 00:12:59,000
אתם תהיו באותו חוב.

207
00:12:59,000 --> 00:13:02,000
כי אתם בגרעון מבני קבוע,

208
00:13:02,000 --> 00:13:04,000
אתם צוברים חובות מדי חודש.

209
00:13:04,000 --> 00:13:05,000
אמרתי להם,

210
00:13:05,000 --> 00:13:07,000
בואו נתעלם רגע מהחזירה הלוואות,

211
00:13:07,000 --> 00:13:09,000
בואו נתעלם רגע מכל הדברים האלה,

212
00:13:09,000 --> 00:13:12,000
בואו רק נגיע לאיזון עם מה שיש.

213
00:13:12,000 --> 00:13:15,000
הוצאות והכנסות רגילות של יום יום,

214
00:13:15,000 --> 00:13:18,000
או אפילו גם להחליף מקרר דרך אגב,

215
00:13:18,000 --> 00:13:19,000
זה נחשב יום יום,

216
00:13:19,000 --> 00:13:21,000
כי אתה יודע שמכרר בעשר שנים הקרובות,

217
00:13:21,000 --> 00:13:22,000
היא לך.

218
00:13:22,000 --> 00:13:24,000
שמכורת כביסה בעשר שנים הקרובות,

219
00:13:24,000 --> 00:13:25,000
היא לך.

220
00:13:25,000 --> 00:13:26,000
הדברים האלה הם גם קבועים.

221
00:13:26,000 --> 00:13:27,000
מה אתם מטומטמים?

222
00:13:27,000 --> 00:13:28,000
בואו נתעלם אפילו מזה,

223
00:13:28,000 --> 00:13:31,000
בואו נגיע לשוטף שבו יש חיסכון.

224
00:13:31,000 --> 00:13:33,000
חיסכון אפילו של 50 שקלים,

225
00:13:33,000 --> 00:13:34,000
אבל איזון.

226
00:13:34,000 --> 00:13:37,000
ואז אחרי שנגיע לאיזשהו איזון,

227
00:13:37,000 --> 00:13:38,000
בואו נדבר על החזירה הלוואות,

228
00:13:38,000 --> 00:13:39,000
בואו נדבר על הדברים האלה,

229
00:13:39,000 --> 00:13:42,000
ואני חייב לומר שהרבה משפחות בשלב הזה,

230
00:13:42,000 --> 00:13:47,000
שכשלא הצלחנו תוך 2-3 פגישות להגיע לאיזושהי מחשבה אפילו,

231
00:13:47,000 --> 00:13:48,000
איך אנחנו מתאזנים,

232
00:13:48,000 --> 00:13:51,000
ויתרו על התהליך לגמרי,

233
00:13:51,000 --> 00:13:53,000
וכנראה הם בחובות הרבה יותר גדולים היום,

234
00:13:53,000 --> 00:13:55,000
אחרי שהם ויתרו על הליווי שלי.

235
00:13:55,000 --> 00:13:57,000
זו מציאות כואבת,

236
00:13:57,000 --> 00:14:00,000
שקיים מדינת ישראל בכיף לא מבוטל,

237
00:14:00,000 --> 00:14:03,000
ואני חושב שזאת הבעיה החברתית בסופו של דבר הכי בוערת,

238
00:14:03,000 --> 00:14:06,000
זה שיש לנו קבוצת אוכלוסייה,

239
00:14:06,000 --> 00:14:08,000
לא קטנה,

240
00:14:08,000 --> 00:14:11,000
שממקום לצבור הון ככל שעובר הזמן,

241
00:14:11,000 --> 00:14:14,000
להפוך להיות בעלי הון גדול יותר ויותר,

242
00:14:14,000 --> 00:14:17,000
ואחרי זה להוריש אותו לדורות הבאים,

243
00:14:17,000 --> 00:14:19,000
יש קבוצת אוכלוסייה שככל שעובר הזמן,

244
00:14:19,000 --> 00:14:22,000
הם לא צוברים הון אלא צוברים חובות.

245
00:14:22,000 --> 00:14:24,000
זאת הבעיה המטרידה.

246
00:14:24,000 --> 00:14:25,000
היא לא בעיה קטנה, היא בעיה משמעותית,

247
00:14:25,000 --> 00:14:28,000
וכל משפחה כזאת זה סיפור סיפור.

248
00:14:28,000 --> 00:14:31,000
זאת אומרת, זה משליך על הרבה מעגלים של המשפחה הזאת,

249
00:14:31,000 --> 00:14:33,000
ופה יש לנו אסור מרע ועשה טוב.

250
00:14:33,000 --> 00:14:36,000
ואסור מרע זה לא לתת להלוות.

251
00:14:36,000 --> 00:14:38,000
או לא לתת הלוות בריבית.

252
00:14:38,000 --> 00:14:41,000
זאת אומרת, לא לתת הלוות בגלל אינטרס עסקי של נותן להלווה.

253
00:14:41,000 --> 00:14:45,000
כי התורה כבר מספרת שהלווה עם ריבית היא נשך,

254
00:14:45,000 --> 00:14:47,000
היא משהו שהולך לגדל.

255
00:14:47,000 --> 00:14:48,000
מי שמכיר בעצם,

256
00:14:48,000 --> 00:14:50,000
ההלוות הן לא סתם הלוות עם ריבית,

257
00:14:50,000 --> 00:14:52,000
הן הלוות בריבית די ריבית.

258
00:14:52,000 --> 00:14:57,000
זאת אומרת, נניח ש... שוב, אני זורק פה מספרים מאוד גדולים של ריבית,

259
00:14:57,000 --> 00:14:59,000
אבל סתם כדי שמספרים מגעולים ונחמדים,

260
00:14:59,000 --> 00:15:04,000
שקל לחשב, נניח שלוויתי ממך אלף שקלים,

261
00:15:04,000 --> 00:15:07,000
ב-100% ריבית תמיד דרך אגב אחוזה ריבית זה לשנה,

262
00:15:07,000 --> 00:15:09,000
אז 100% ריבית כמובן לשנה.

263
00:15:09,000 --> 00:15:12,000
זאת אומרת שבסוף השנה אני אמור להחזיר לך אלפיים שקלים.264
00:15:12,000 --> 00:15:15,000
עכשיו נגיד שלא החזרתי לך אלפיים שקלים,

265
00:15:15,000 --> 00:15:19,000
או שלפי לוחת השלומים בכלל אני אמור בשנה הראשונה רק להחזיר 100 שקלים.

266
00:15:19,000 --> 00:15:23,000
אז שער הסכום, שער ה-1900,

267
00:15:23,000 --> 00:15:29,000
פלוס ה-100% ריבית, פלוס עוד אלפיים שקלים של השנה הזאת,

268
00:15:29,000 --> 00:15:33,000
גם הם מוכפלים ב-100%.

269
00:15:33,000 --> 00:15:41,360
ואז בעצם אני חייב בשנה הבאה להחזיר ריבית של 4000 שקלים בקיצור זה הולך משנה לשנה וגדל ומתעצם עד רמה כזאת.

270
00:15:41,360 --> 00:15:50,240
באמת בלי עזרה בחוץ הרבה פעמים קשה לאנשים לצאת כמובן שהריבות במשק היום הרבה הרבה הרבה יותר נמוכות סביב 5-20% לשנה.

271
00:15:50,240 --> 00:15:59,200
אבל זה דברים שהולכים ונצברים וגם הoverdraft הוא סוג של הלוואה הלוואה לא מטופלת הלוואה שאין לה סוף.

272
00:15:59,600 --> 00:16:11,080
והרבה אנשים משנים לאורך 20 שנה שהם בoverdraft בגלל פיגורים ובגלל חריגה מסגרת ודברים כאלה לפעמים 100-150 אלף שקלים רק על הoverdraft המטופלת.

273
00:16:11,300 --> 00:16:16,000
הקטן שיכלו לסגור אותו בלוואה קטנטונת ולסיים איתו תוך חצי שנה.

274
00:16:16,600 --> 00:16:20,120
עכשיו נעבור לעשה טוב על הלוואה כמצווה.

275
00:16:20,520 --> 00:16:37,440
עכשיו הלוואה כמצווה אגב הנושא של שותפות עסקית נמצא אצל חכמנו יש במסכת שבת דף סמך ג' יש שם אמירה שגדול אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן נקיש גדול המלווה יותר הוא נושא צדקה.

276
00:16:37,640 --> 00:16:41,400
זאת אומרת עדיף להלוות מאשר לתת כסף כמתנה כמענק.

277
00:16:41,400 --> 00:16:43,400
זה ברור זה קריאה פשוטה של התורה.

278
00:16:43,520 --> 00:16:54,240
זה קריאה פשוטה של התורה וזה גם חזל מאוד מפורש וגם רמב״ם זה כדור במעלות הגדולות שבצדקה עדיף לתת הלוואה כשאפשר אבל מעלה גדולה יותר מהלוואה וזה פחות מכירים.

279
00:16:54,520 --> 00:17:02,640
זה כתוב כאן מטיל בכיס מטיל בכיס זה מה שצלח חכמים נקרא הסכם שותפות הסכם עסקה או שיתר עסקה מובסס עליו.

280
00:17:02,920 --> 00:17:10,960
אם יש אדם שנמצא במצב של עוני מצב שהוא לא מסתדר בכניה כלכלית אם יש לך אפשרות לעזור לדשא תיתן לו כסף לצורך השקעה.

281
00:17:11,480 --> 00:17:20,120
שהוא ישקיע את הכסף ואתם תתחלקו ברווחים מועטת תקבל גם חלק מרווחים אז תעשה את זה זה אפילו מעלה גדולה יותר מאשר עלווה.

282
00:17:20,120 --> 00:17:21,520
או להסיק אותו כסחיר.

283
00:17:21,600 --> 00:17:29,800
או להסיק אותו כסחיר שזה כבר תחום שלא תחום אשראי.

284
00:17:30,680 --> 00:17:43,980
יעזרו להם או במשק בית כעוזר בית או גינון יש הרבה משימות מאוד פשוטות שאדם צריך לפעמים לעזר ואני מאמין שכולנו כמעט גם מעסיקים ולא רק סחירים.

285
00:17:44,340 --> 00:17:52,620
למרות שיש לי שמעותים של פולקסטים מעצמאים אז מבינים אותי טוב מאוד מה זה להסיק לי הצער בחיים להסיק אנשים שהם לא עובדים הכי טובים.

286
00:17:52,820 --> 00:17:56,740
עסקת במסקורת הרגילה של המשק עוד פעמים עוד עם כמה גרושים.

287
00:17:57,060 --> 00:18:06,340
קדימה לבוא ולתמוך ולעזור להם וגם אם אני קצת כבר ראש מאותם אנשים כי בסוף זה לא אנשים שהם יש להם את הפריון עבודה הכי גבוהה ואת המשמעת עבודה הכי גבוהה.

288
00:18:06,900 --> 00:18:13,840
בסוף הסכתי אותם גם בגלל הסיבה הזאת כי רציתי מאוד לסייע להם באופן שאין בו בושה ואין בו קלימה ואין בו.

289
00:18:14,140 --> 00:18:22,940
צדקה במובן הפשוט שלה לתת כסף בחינם אבל ברור שיכלתי למצוא עובדים יותר טובים ופחות כסף על זה מדובר.

290
00:18:23,260 --> 00:18:33,700
כחול שעושה המהלך כאן יותר ווין ווין מבחינה עסקית זאת אומרת ככל שמי שעוזר מרוויח יותר.

291
00:18:34,300 --> 00:18:40,180
יש משהו יותר מתאים גם לצד גם לצד השני אז המצווה פה יותר גדולה.

292
00:18:40,180 --> 00:18:47,980
עדיפות עדיף לעזור לאנשים בצורה שהיא גם נכונה עסקית לשני הצדים.

293
00:18:47,980 --> 00:18:59,740
חילוך בתוך הבית פנימה נגיד יש לך ילד ואתה רואה שהוא מסוגל להגיד לעמוד בשוק 4 תמינים הוא יש לו מרץ אבל מה לעשות.

294
00:19:00,500 --> 00:19:12,340
אין לו את הכסף לקנות את התורגים הראשונים את הסכם הסטים הראשונים לפני סוכות כי מה לעשות אין לו כסף לא עולה את המקיס בטיפשותך ובחוסר המסיימה שלך אז אתה אומר לו אין בעיה.

295
00:19:13,180 --> 00:19:19,980
דרך אחת לתת לו לבה בשביל שיקנית את תורגים אחר כך שיהיה לך מרווחים דרך שנייה של התשותפות להגיד לו.

296
00:19:20,420 --> 00:19:26,500
אני אקנה את כל התורגים אתה תעבוד במחירה בצמח לקט מימון ומחלקת שיווק.

297
00:19:26,940 --> 00:19:34,340
בסופו של דבר נתחלק ברווחים אתה תיקח 3 ואני אקח רבע משהו כזה זו דרך שנייה שגם מחנכת את הילדים.

298
00:19:34,340 --> 00:19:48,260
אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אלמנטים של צדקה רק מהבית החוצה לתת למסכנים לתת לאנשים הרחוקים אבל בכלל המצווה היא אולי מדברת קודם כל במעגלים הכי קרובים.

299
00:19:48,420 --> 00:19:56,540
לעזור למשפחה קרובה לעזור למשפחה קצת יותר רחוקה לעזור לחברים אחר כך אתה יש לך עוד אנשים שאתה מכיר עוד אנשים שאתה רוצה לעזור להם.

300
00:19:56,940 --> 00:20:04,660
אז עכשיו אני די בטוח שכל אחד אם הוא יסתכל על המשפחה קצת יותר רחבה המשפחה הגרענית שלו הוא יראה שיש הרבה אנשים שצריכים.

301
00:20:04,900 --> 00:20:16,180
עזרה כזאת או אחרת ייעוץ כזה או אחר שאפשר ממש לסייע להם וגם בגלל הקרבה אולי אפשר להגיע לתמיכה שהיא הרבה יותר מדויקת.

302
00:20:16,500 --> 00:20:17,820
מאשר האדם הזר.

303
00:20:17,940 --> 00:20:23,340
אני רוצה רק להמשיג את הנושא הזה של הלוואות במשגה הרבה יותר מקצועית.

304
00:20:23,700 --> 00:20:32,580
אני רוצה להתחיל מהרמב״ם ולדבר על מושגים מתחום השראי חברתי הרמב״ם כשמדבר על מצוות הלוואה הוא כותב שציוונו להלוות לעני.

305
00:20:32,820 --> 00:20:43,220
סדר הלוואה קודם כל היא אמורה להגיע לעני אני זה אדם שאין לו את היכולת לספק את צרוכי המחיה שלו בכוחות עצמו להרחיב לו ולהקל עניינו.

306
00:20:44,180 --> 00:20:51,940
יש כאן איזשהו שינוי ויש לי מושג אני מכיר אותו מארגון אוגן שאני נמצא איתו בקשר הלוואות משנות חיים.

307
00:20:52,500 --> 00:20:59,460
זאת אומרת נדבר על מצוות הלוואה זה לקחת אדם שנמצא במצב שכרגע הוא לא מסתדר בכוחות עצמו.

308
00:21:00,180 --> 00:21:07,980
הוא לא מצליח לפרנס את עצמו אתה עושה איזה שהוא תהליך בתהליך הזה מה שתומך בתהליך הזה זה אותם הלוואות משנות חיים.

309
00:21:08,300 --> 00:21:11,820
בסוף התהליך הוא נמצא במצב שבו הוא מסתדר בכוחות עצמו.

310
00:21:12,260 --> 00:21:22,300
אני אתן את הדוגמה של המחשה יש לך משפחה שהיא מכניסה עשרת אלפים שקל כל חודש והיא מוציאה אחד עשרה אלף שקלים כל חודש.

311
00:21:22,420 --> 00:21:26,260
אני מצאת בגיראון כל חודש אלף שקלים בלי קשר לחובות שיש לה.

312
00:21:26,660 --> 00:21:35,300
חוי צווי צווי חובות על כרגע כל חודש יש לה אלף שקלים יותר הוצאות משאר נסות אפשר לעזור לה באמצעות תמיכה.

313
00:21:36,180 --> 00:21:47,940
אם נעזור לה במשך שנתיים בתמיכה עוצמנו 24 אלף שקלים הסתיימו שנתיים ושוב היא באותה מוצא שאתה שאתה קודם הפסקנו את התמיכה ועדיין באותה בעיה שאתה קודם.

314
00:21:48,460 --> 00:21:54,580
לומד זאת אם אתה רוצה לעזור למצות הלוואה אז החוכמה לא לעזור רק בהלוואה הרי אתה רוצה שתחזור.

315
00:21:54,940 --> 00:21:58,740
עכשיו מצב שיש לו יותר הוצאות מהכנסות אין סיכוי שאתה תחזור.

316
00:21:59,060 --> 00:22:04,500
כדי שאתה כדי שאתה תחזור אתה צריך לעשות עם משפחה או איזה שהוא תהליך קצת יותר עמוק צריך לשבת איתה.

317
00:22:04,620 --> 00:22:12,700
תשמעו כרגע אתם צימי בייש לכם יותר רוצות מהכנסות בוא נעשה איזה שהיא תוכנית בוא נראה איך אנחנו מגיעים למצב שבו עוד שנה.

318
00:22:13,060 --> 00:22:19,980
במקום מצב שבו שאלף שקלים יותר רוצות מהכנסות יש לכם אלף שקלים יותר הכנסות מוצאות בוא נהפוך את זה.

319
00:22:20,340 --> 00:22:26,340
נהפוך את נהפוך את הקערה למצל המצב הפוך זה מה שיגרום למשפחה להיות מסוגלת להחזיר את הלוואה.

320
00:22:26,660 --> 00:22:33,860
אם כרגע יש לבעבי צריכה עזרה של אלף שקלים כל חודש אחר כך מצב יתהפך היא תוכל לתת אלף שקלים כל חודש.

321
00:22:34,300 --> 00:22:40,580
זה מה שחרים עושים לעצמה לחזיר על חובות בשלב ראשון זה יחזיר עלוות יש כאן שלושה שלבים.

322
00:22:40,700 --> 00:22:48,060
שלב ראשון משפחה מקבלת כי לוקח זמן עד שמשפחה מסוגלת לעשות ערך שינוי לפעמים זה לימוד מקצוע לפעמים זה פתיחת עסק פעמים זה שזה.

323
00:22:48,100 --> 00:22:57,500
איזה שהוא שינוי ראשנוי רגלי מעבר דירה איזה שהוא שינוי משמעותי שמשפחה צריכה לעשות בחיים כדי להפוך את הקערה להפוך את המאזן השלילי למאזן חיובי.

324
00:22:57,820 --> 00:23:07,740
אז היא צריכה כסף לתקופה הזאת וזאת הלוואה שהיא צריכה ואחר כך שהיא סיימה לעשות את המהפך היא יכולה להתחיל להחזיר את הלוואה זה תקופה שנייה מחזירת הלוואה היא מחויבת לזה.

325
00:23:08,060 --> 00:23:20,500
חייבת להחזיר את הלוואה הסתיימה תקופה פתאום המשפחה מגיעה למצב אחר לגמרי יש לה אלף שקלים מיותרים כל חודש היא יכולה להעלות חמת החיים היא יכולה לחסוך כדי לא להגיע שוב למצב כזה יכולה לעזור לאחרים.

326
00:23:20,900 --> 00:23:34,420
באמת בשלב הראשון של יצאה מחוות לא רק להחזיר את הלוואות צריך איזה שהוא כסף נזיל אלא גם שינוי רגילים צריך כסף נזיל בוא ניקח דוגמה מישהו שעכשיו נוסע במכונית כל יום לעבודה.

327
00:23:34,860 --> 00:23:50,180
ופתאום עכשיו אומר וואלה אם היה לי אופניים חשמליים הייתי נוסע איתם לעבודה אז באמת בחודשיים שלושה ארבעה ראשונים הוא יחסוך מספיק כסף כדי לקנות אופניים חשמליים אבל בשביל לקנות אופניים חשמליים הוא צריך את הכמה שקלים האלה.

328
00:23:50,820 --> 00:23:56,500
זאת אומרת שבלי הלוואה הראשונית יהיה לו קשה לא להוציא את הרכב מהחניה ולנסוע עם הרכב.

329
00:23:56,660 --> 00:24:06,180
ישראל מופעים חשמליים לעבודה במקום עם הרכב בשלב הראשון הרבה פעמים גם בגלל להגיד צורך לעבור דירה עכשיו סחר דירה מאוד גבוהה ורוצים לעבור לשכונה אחרת.

330
00:24:06,420 --> 00:24:08,820
בשביל לחסוך אבל המעבר עצמו.

331
00:24:09,780 --> 00:24:21,940
ההובלה וכל הפרוצדורות האלה דורשות איזה שהוא סכום כסף זמין נזיל שמשלמים למובילים שמשלמים לצבאי שמשלמים כל הדברים כאלה פתיחת עסק בשביל להרוויח יום אחד.

332
00:24:22,100 --> 00:24:28,660
עוד שנה שנתיים כשעסק עמוד על הרגליים צריך השקעה ראשונית הרבה פעמים בקניית ציוד בשיווק בכל הדברים כאלה.

333
00:24:29,380 --> 00:24:39,700
קנית רכב חדש מסחרי יותר זאת אומרת שבלי עלווה הרבה פעמים לאנשים יהיה מאוד קשה לשנות הרגלים או להגדיל הכנסות או לצמצם הוצאות.

334
00:24:42,100 --> 00:24:46,820
כמו שאמרנו קודם כשאנחנו מדברים על מצוות עלווה זה לאו דווקא עלווה בלי ריבית.

335
00:24:47,460 --> 00:24:58,660
יש אפשרות לעשות שותפות ואם אתה באמת הצד השני להלווה לוקח עלווה באמת בזכות עלווה זאת עושה שיש שקעה כלכלית שבזכות זה מרוויח אתה יכול לשותף איתו ברווחים.

336
00:24:59,300 --> 00:25:13,460
אבל יש כאן שתי משמעויות להלווה כשנעשית מתוך מצוות עלווה דבר אחד זאת המטרה שלך אתה מסתכל קודם כל על איך אתה עושה את זה שעוזר ללווה לעשות את השינוי בחיים שהוא צריך לעשות זה דבר אחד.337
00:25:13,780 --> 00:25:22,980
דבר שני למרות שאתה יכול שאתה תרוויח גם מהתן עלווה בחלק מהמקרים עדיין זה לא עסקי.

338
00:25:22,980 --> 00:25:32,660
אם אתה מסתכל על שיווי משקל של השוק מכנת סיכונים ורווחים אתה הרבה פעמים לא תהיה בנקודת השווי משקל של השוק אתה מרוויח קצת פחות מסתכל קצת יותר.

339
00:25:32,980 --> 00:25:43,380
ופה בדיוק זה הביטוי המעשי של איסור הריבית ושמיתת הכספים בדיוק במקום הזה מקום שבו שמיתת הכספים אומר לך לקח סיכון גדול יותר איסור ריבית אומר לך.

340
00:25:43,700 --> 00:25:47,540
אתה חייב להיות שותף גם לאפשרות לסיכון.

341
00:25:48,220 --> 00:26:00,820
למה באמת אנחנו נגיד היום או הגענו למצב שבו ברור לכולם שמילה צדקה בעלמה היא מדברת על מתן כסף ולא על הלוואות אם התורה היא כל כך מדברת באופן.

342
00:26:01,100 --> 00:26:07,140
חריף כן על הלוואות והיא לא מזכירה בשום מקום את המתן כסף הזה במתנה.

343
00:26:07,260 --> 00:26:08,900
איפה בשינוי הזה.

344
00:26:09,780 --> 00:26:19,620
אני חושב שקודם כל ברור לכולנו שמחנת המציאות בעולם לא תמיד המצב שאדם נמצא במצב כזה שיש אפשרות לשנות אותו.

345
00:26:20,300 --> 00:26:25,340
מדבר על אדם שהגיע לזקנה בלי חסכונות וקונסמת שהוא לא יכול לעבוד.

346
00:26:25,860 --> 00:26:36,780
אין לך דרך עכשיו לעשות את התהליך ולשנות את המצב שלו ועכשיו פתאום לעשות לו הכשרת הסוכתית ולהתחיל בגיל 90 להוציא אותו לעבודה לא קוראי סיטואציה פטירה באמצעות הלוואה.

347
00:26:37,180 --> 00:26:45,940
המחשבה שלי זה סוג של השערה שחכמים באים ומצלם מפורשת לוקחים את הפסוקים שנמצאים בתוך הפרשה של שמיתה כספים.

348
00:26:46,220 --> 00:26:51,220
מסביר אותם בצורה מאוד ברורה למצוות הלוואה אני אקרא את זה מסכת כתובות.

349
00:26:51,460 --> 00:26:59,060
דף סמך זין יתום שבליסה סוכינו בית מצאים איתו יכולים לתשמישו אחר כך עשינו אישה שנאמר די מחסורו.

350
00:26:59,100 --> 00:27:14,140
אשר יחסר לו זה נמצא בתוך הפרשה שלה של שמיתה כספים הדבר הזה כן אבל אתם נותנים לו שירותים על מנת שהוא יוכל לעבור את החתונה בשלום וברווח ולא לא יתבזה אבל לא נותנים לו כסף.

351
00:27:14,540 --> 00:27:17,020
מדי חודש שיפרנס אותו.

352
00:27:17,900 --> 00:27:24,620
אין את הסיפור הזה של כסף מצד שני לוי וכהן אז אם כן.

353
00:27:24,900 --> 00:27:33,900
מתפרנסים על ידי הציבור אבל שוב גם הם נותנים שירותים חזרה גם עליו וגם הכהן מלמדים תורה הם בעצם סוג של המורים של עם ישראל.

354
00:27:34,100 --> 00:27:43,260
הם לא רק מקבלים וגם לא מסכנים הם נותנים איזה שהוא שירות מקבלים איזה שהוא איזה שהיא תמורה.

355
00:27:43,620 --> 00:27:53,580
אמנם את השירות שלנו תמיד לא מקבל עבורת הכסף אבל ברור על פי התורה שיש איזה שהיא איזה שהוא קשר שנוצר בין הלוי לבין עם ישראל.

356
00:27:53,860 --> 00:28:03,100
שם הנתינה של הכסף היא עבור הקשר הנהדר הזה שנוצר של לימוד תורה ושל הדאגה לענייני הרוח של עם ישראל.

357
00:28:03,420 --> 00:28:08,580
זה לא שקל עבור כל שעה אבל זה כן משהו שהוא אחד מורת השני.

358
00:28:08,980 --> 00:28:15,780
למרות שבמתנות עניים לקט שכיחה פעם עשר אני רואים נתינה.

359
00:28:16,500 --> 00:28:21,660
זה מצד אחד מצד שני רואים שנתינה הזאת יש בה כל מיני מאפיינים ייחודיים.

360
00:28:22,180 --> 00:28:35,620
דבר שאני חושב שהייתי אצל מייקל אייזנברג שאומר את זה כאשר אדם לוקח לקט שכיחה פעה הוא פוגש את בעל השדה אחד מול אחד מסתכלים אחד לשני בעיניים.

361
00:28:35,900 --> 00:28:45,380
ואני גם תורח זה גורם לבעל השדה אולי לראות אולי כאן יש כאן אופציה לקחת כאן מישהו כפועל זה עושה משהו מעבר.

362
00:28:45,580 --> 00:28:51,700
מסר אני רק פעם בשלוש שנים הוא לא כל שנה זה זה משהו שצד אחד שאיך פעת לך מצד שני.

363
00:28:52,060 --> 00:29:01,980
לא להיכנס כאן למצב של הסתמכות זה נכון הדבר הזה אבל בורא שבמציאות בפועל וחכמים לקחו את זה והם הסדו את העקופה ואת התמחוי.

364
00:29:02,060 --> 00:29:12,140
מוסדות קבועים שיש אנשים שהם לא מסוגלים לא מסוגלים ונותנים להם אבל בורא שזאת המעלה הנמוכה יותר וכל פעם שנמצאת לפנינו משפחה.

365
00:29:12,340 --> 00:29:19,340
הסיטואציה שלה היא כזאת שיש אפשרות לעשות איזשהו תהליך בסופו של תהליך המשפחה תעמוד על הרגלה בכוחות עצמה.

366
00:29:19,620 --> 00:29:26,140
ולא תזדקק לא לידי מתנת פסו אדם ולא לידי עלוואתם כמו שאנחנו אומרים בקראת המזון הזאת האפשרות העדיפה.

367
00:29:26,180 --> 00:29:33,180
אופציה של הצדקה מגיעה רק כאשר המציאות היא כזאת שאי אפשר לבנות על שיקום.

368
00:29:33,780 --> 00:29:40,540
אחד הדברים שקוראים בה את המודרנית ועד שמית דיבר עליהם בספר שלו שרמים שיצא.

369
00:29:40,860 --> 00:29:46,420
לפני מעל 200 לפני כ-250 שנה ב-776.

370
00:29:46,900 --> 00:29:54,380
זה בעצם ההתמחות אחד הדברים שגם גורמים לאושר וגורמים לצמחה כלכלית זה שכל אחד מתמחה באיזה שהוא תחום מאוד מאוד צער.

371
00:29:54,700 --> 00:30:01,340
זה בתחום הזה יש לו פריון עבודה מאוד גבוהה ומצליח לפרנס את כל שער הצרכים שלו על ידי אותו תחום.

372
00:30:01,860 --> 00:30:13,660
אני מורה וכל שער השירותים שבעצם אני מקבל בחיים בין מים זרמים בין חשמל בין בגדים בין כל הדברים אני מקבל רק מסוג אחד.

373
00:30:13,940 --> 00:30:22,060
עכשיו זה מאוד דומה או מאוד קשור לתחום ההלוואות כי אני חושב שרבה מאיתנו באמת אומרים אני עוסק בתחום אחד.

374
00:30:22,660 --> 00:30:30,300
מה אתם עכשיו מכבידים עליי עם כל תחום ההלוואות הזה ומבקשים גם לתמחות בו ולהבין בו ולעשות את זה גם אומר.

375
00:30:30,740 --> 00:30:34,740
לתת הלוואה ואז גם ללוות את הבנאדם לעביר את התהליך.

376
00:30:34,740 --> 00:30:36,340
תחום הטיפול.

377
00:30:36,780 --> 00:30:45,100
עוזוב אותם מכל הדבר הזה ואולי כיום באמת אנחנו מצפים לזה שמישהו אחר כך אחרות על תחום ההלוואות.

378
00:30:45,420 --> 00:30:50,780
ואני רוצה עוד קצת לסבך את השאלה וזה שאני אומר כמה מדינה עושה את זה.

379
00:30:51,420 --> 00:30:58,540
עוזרת בעצם לעניים על ידי לשקת הרווחה וכל מיני גופים כאלה ואחרים של עובדים סוציאליים.

380
00:30:58,980 --> 00:31:08,900
למדינה אין את ההפגש פנים בפנים שאתה מדבר ושצלטת את מייקל אייזנברג שאני נפגש עם בעל השדה.

381
00:31:09,780 --> 00:31:19,820
זה גם התורה אומרת לנו שצריך למנות גביים בצדקה שלא יחלוקו את הכסף סתם אלה על פי הכירות לא על פי קריטריונים אובייקטיביים.

382
00:31:19,980 --> 00:31:25,260
אלה על פי כירות אישית מה היכולות של כל אחד ואחד מה הצרכים של כל אחד ואחד.

383
00:31:25,660 --> 00:31:33,020
ואותם גביים לא רוצים שלשים ימצאו זכויות אלה רוצים שלשים ימעטו במימוש.

384
00:31:33,540 --> 00:31:39,340
קבלה הזאת כדי לזכות בתורה אין אין אין שום מקום לדיבור על זכויות לדיבור על חובות.

385
00:31:39,980 --> 00:31:47,340
אז איך בעצם כיום האדם שמעוניין לבוא ולתת ומצווה לתת סדקה.

386
00:31:47,780 --> 00:31:49,980
או לתת עלוות יכול לעשות את זה.

387
00:31:50,340 --> 00:31:56,580
בלי לתמחות בליווי משפחות על ידי פעמונים הדברים כאלה אלא פשוט כבן אדם פרטי.

388
00:31:57,700 --> 00:32:05,620
קודם כל אופן שבו אני מבין את הנושא הזה בתורה זה כזה נושא עמוק גם ברמה המדינית וגם ברמה הפרקטית שלה.

389
00:32:05,900 --> 00:32:13,780
של איך להיות את הדברים אז אמרתי כאן איזה שהגישה שלי שהגישה אולי קצת בוסרית וגם אני רוצה עוד לעמיק בנושא הזה יותר בעצמי.

390
00:32:14,300 --> 00:32:18,740
בתורה המצוות החברתיות המצוות פרטיות.

391
00:32:19,020 --> 00:32:26,700
אימא מצוות על הציבור יש מצוות משום צוות על בית הדין יש מצוות על המלך המצוות החברתיות מצוות פרטיות.

392
00:32:27,140 --> 00:32:30,620
אדם פרטי מצווה בן כמו קריאה את שמה.

393
00:32:31,220 --> 00:32:35,500
איך להגיד את זה לא נכון.

394
00:32:35,500 --> 00:32:48,060
חברתית אדם עצוב בפרטי אם אתה רואה את אחיך שיש לו קושי אתה צריך לא להתעלם מהקושי הזה ולעזור לאחיך בקושי שיש לו מצווה פרטית על האדם.

395
00:32:48,220 --> 00:32:51,820
דווקא דווקא דם שאתה מכיר.

396
00:32:52,020 --> 00:32:58,700
אם יש אדם ברחוב שאומר לי אני צריך 5 שקלים לאוטובוס או איזה שהוא אני שמסתובב סליחה.

397
00:32:59,020 --> 00:33:02,740
מישהו אני לא יודע מו אני מסתובב בבית נסת ומלכת כספים.

398
00:33:03,500 --> 00:33:12,620
אין לי צווה לעזור שאלה שאלה מאוד מעניינת אוקיי אז אני לא חלפי הרב מלמד בבניין הזה איך שהוא כותב ופוסק בפני הלכה.

399
00:33:12,780 --> 00:33:21,340
שבעצם המצווה לתת לגבי צדקה שהוא נאמן עליך שאתה יודע שהוא בודק את הספרים בודק את המשכורות.

400
00:33:21,700 --> 00:33:32,380
בודק מי הבן אדם איך אתה נסייע לו עושה את התהליך לא סתם מישהו שברחוב ויכול להיות שכבר נגיד אותו אחד בתחנה מרכזית יכול להיות שהוא מיליונר.

401
00:33:32,940 --> 00:33:39,780
שיש דירה בבעלותו זה זה זה זה זה העבודה שלו לעשות את החלב הכי חמישה שקלים כדי לא לנסוע לאיזשהו מקום.

402
00:33:40,020 --> 00:33:48,220
ברגע שאתה עוזר לו אתה בעצם משאיר אותו במצב המנובל שבו נמצא שבמקום לצאת לעבוד הוא משקר לאנשים.

403
00:33:48,740 --> 00:33:54,180
זה זה באמת אחד העקרונות במצוות הצדקה זה הבדיקה.

404
00:33:54,660 --> 00:34:03,220
חכם הוא בודקים לקסות ולא בודקים למזונות מצליח להסתכל בסדר נסתכל על הסיטואציה בריאה את המחדל המצב הרגיל.

405
00:34:03,500 --> 00:34:11,340
שאתה לא עוזר סתם זה שאדם ביקש אוקיי בוא נכנס לתהליך מצד שני לפעמים הצורך וצורך דחוף.

406
00:34:11,500 --> 00:34:16,980
ואין לך את הזמן לבדוק עד שתבדוק יכול להיות שכבר לא יהיה כבר למי לעזור.

407
00:34:16,980 --> 00:34:21,420
אני במצב הזה באמת מקשיב שני עקרונות אלה ועושה שני דברים דבר ראשון אומר להם.

408
00:34:21,980 --> 00:34:28,940
אין בעיה תצלח כרטיס אוטובוס בוא נגשל אוטובוס נקנה לך ולא בוא כך כסף מסומן ואחר כך מי יודע לאן אתה הולך.

409
00:34:29,180 --> 00:34:39,060
אני מוכן לקנות לך כרטיס מוכן מוכן לטעון לך את הרב קו אני אקדיש עוד 2-3 דקות אבל אני יודע שעשיתי את מה שהוא ביקש ולא זה.

410
00:34:39,300 --> 00:34:48,060
אני רעב אני לא בוא נקנה לך פלאפל אבל אני לא אתן לך כסף מסומן כי כרגע צורך עוד אחר איך צריך יותר ארוך לאוכל באופן כללי.

411
00:34:48,460 --> 00:34:55,220
תיגש לגבי צדקה תיגש לאיזה שהוא גמח אני אפנה אותו גם לגמח של טלפונים של גמחים בטלפון אני יודע לתת.

412
00:34:55,580 --> 00:35:01,580
ואם הוא יגיד לי תשמע באופן כללי אני קשה לי נגד לאין בעיה זה הטלפון שלי יש לי עבודה בשבילך.

413
00:35:02,020 --> 00:35:05,660
מדי יום שישי אני רוצה שתעשה לי כמה עבודות בבית.

414
00:35:06,260 --> 00:35:13,980
אני חייב לספר לכם מעולם לא קיבלתי את הטלפון הזה למרות שאני באמת אתם מכירים אותי קצת אני אני אדם נחמד אני באמת באמת רוצה לעזור.

415
00:35:14,940 --> 00:35:23,660
אנשים האלה שהם לוקחי צדקה מקצועים לא התקשרו אליי מעולם אמרו לי שאני לא רוצה לקבל את הטלפון כי אין להם זמן מה זה לך זמן אתה.

416
00:35:23,980 --> 00:35:29,220
אני מוכן לתת לך עבודה אפילו עבודה יחסית קבועה בסחר יפה.

417
00:35:29,780 --> 00:35:36,620
ואנשים האלה לא מתקשרים אז זה בדיקה טובה שגם אתה לא עכשיו אומר וואלה לא עזרתי למישהו וכואב לי הלב.

418
00:35:36,900 --> 00:35:44,220
וגם באמת עזרת לו במעלה הכי גבוהה של צדקה שזה לתת לו עבודה או לתת לו באמת את הצורך האמיתי שלו.419
00:35:44,340 --> 00:35:47,900
תוך בדיקה אמיתית של הבן אדם ומי שעושה את הבדיקה בעצם זה.

420
00:35:48,540 --> 00:35:55,940
לא אתה הוא אומר לך בסוף טוב אני לא צריך טוב אז הבנתי את הראשון נראה לי שככה.

421
00:35:55,940 --> 00:36:01,620
מגשים לדברים שאמרת הוא שומע אותם זה יפה זה נחמד גם אבל גם קצת מלא חיוך.

422
00:36:02,180 --> 00:36:08,100
כי אנחנו קצת מדלגים בצורה הזאת על איזה שהוא תהליך קצת יותר עמוק של הקשבה.

423
00:36:08,580 --> 00:36:16,980
למצוקה של האדם וניסיון לגבש את הפתרון המתאים לאדם כי אתה ככה זורק לו איזה שהוא פתרון שמתאים לך.

424
00:36:17,740 --> 00:36:25,620
ולכן באמת מה שחכמים על הצדקה אני גם תורם לגבי הצדקה בשכונה שלי.

425
00:36:25,820 --> 00:36:36,260
כי אני אירי קודמים או אני יש חונתי קודמים או אני משפחתי קודמים וגם אם אני נתקל במישהו זר לגמרי בחברה של זרים בעיר של מעל מיליון נפש בירושלים.

426
00:36:36,540 --> 00:36:44,460
אז אותה אנשים זרים אני אומר לך את זה כשיש לי את המבטלפון של כל שכונה ושכונה או של חלק מהשכונות הם ידעו כבר לקשר אותו עלה.

427
00:36:44,900 --> 00:36:52,860
או שאני מציע לעבודה בעצמי זאת אומרת אני ככה מתייחס לנשים זרים לאנשים לא זרים ברור שאני מתייחס בצורה שונה לגמרי.

428
00:36:52,860 --> 00:36:58,820
אני חוץ מהפלאפל של הפלאפל היא בדיוק דוגמה של אין מודקים למזונות.

429
00:36:59,100 --> 00:37:05,360
איזה שער מקרים אז אם אתה יש לך את הסבלנות לשבת שעתיים שלוש לשיחה ולהקשיב.

430
00:37:05,400 --> 00:37:14,340
את היכולת ולנסות לעזור לו דרך אל זה שאתה תלווה אותו זה נפלא אבל אם לא אז טוב שזה נעשה בצורה מורגנת.

431
00:37:14,620 --> 00:37:19,060
בצורה מורגנת כן יש לך את הרווח להתמחות על דגמה צדקה על דגמה חיים.

432
00:37:19,460 --> 00:37:25,180
בצורה של התמחות שוב זה יכול לתמות אותי חוג הצדקה השלב כציבור איך אנחנו מתארגנים.

433
00:37:25,620 --> 00:37:33,620
חכמי אמרו שיש את זה הם דיברו בסיטואציה של קהילה אני לא חושב שמדינת רווחה או שלטון ריכוזי.

434
00:37:33,780 --> 00:37:38,100
בכלל היה רלוונטי בזמנם אמצעי התחבורה אמצעי התקשורת לא אמצעי השליטה.

435
00:37:38,500 --> 00:37:49,940
התכנון הניהול לא היו מפותחים בצורה כזו שבכלל אפשרי לדבר על מעגל רחב יותר מקהילה אז אי אפשר להוכיח מחזל שמתנגדו לזה שהדברים יעשו בצורה של מדינה.

436
00:37:49,940 --> 00:37:53,300
אפשר גם להוכיח את זה שהם רצו זה ברמה של קהילה.

437
00:37:53,740 --> 00:38:03,500
אפשר לפסול ואפשר גם להוכיח נכון אפשר להוכיח לשום כיוון כזאת אופציה שרק התפתחה במאה המתיים שנה האחרונות מבחינת אפשרות יסימה בעולם.

438
00:38:03,980 --> 00:38:13,700
אבל רואים שהתארגנות הציבורית אצל חזל זה דבר שיש בו יתרון אמרו שזה עדיף למה כי בצורה הזאת אני פחות מתבייש ציבורית במובן של קהילתית.

439
00:38:14,020 --> 00:38:25,260
ציבורית קהילתית אבל זה אומר שיש גורם באמצע במקום שאני אעזור באופן ישיר לה אני יש יתרון שאני אתן כסף לגבי צדקה אני לפני לגבי צדקה.

440
00:38:25,500 --> 00:38:29,860
אני פחות מרגיש תלות כמו שפונה לגבי צדקה פונה למישהו שעושה את הפקידו.

441
00:38:30,140 --> 00:38:36,940
ואגב יכול להיות שאתה כבר אפילו מקבל הוא לא מתנדב אלא מקבל מסכורת טרורית כמו שהרב.

442
00:38:37,180 --> 00:38:42,180
כמו שמורה כמו שבאמת מבצעים מצוות שהמקצוע שלהם הוא ביצוע מצוות.

443
00:38:42,660 --> 00:38:46,060
ומקבלים כסף על זה נכון לא לזה מקבלים על זה שהם לא עושים משהו אחר.

444
00:38:46,380 --> 00:38:55,620
לא יש לזה משהו כי כי טוב לתורת פיכה מאלפי זהב החסך אנחנו לא יכולים להאריך מצוות בכסף אבל נכון כדי שאנשים יכולים לעשות דברים שהם חשובים.

445
00:38:55,780 --> 00:38:58,400
הם צריכים גם להם צריכים להתפרנס בזה בסדר.

446
00:38:58,900 --> 00:39:02,620
זה חלק מה שנותן לה לה להנית התחושה טובה.

447
00:39:03,020 --> 00:39:06,100
לצורך העניין יש משפחה שאני מלווה אותה עכשיו.

448
00:39:06,340 --> 00:39:08,460
משפחה שהסתבכה בחובות סתם.

449
00:39:08,540 --> 00:39:14,220
משפחה שיש לה מספיק כסף בשביל לספק את צורכי מחיה שלה אבל.

450
00:39:14,540 --> 00:39:24,100
איזה שהוא מצב קוגניטיבי שלא מלא מאפשר לקבלת החלטות נכונה דחפו למשפחה הזאת אשראי סתם לרעתה אז היא בצדק גמור.

451
00:39:24,100 --> 00:39:25,500
מגיעה להפתר.

452
00:39:26,220 --> 00:39:35,300
הגיעה לנו לקרן הקהילתית לבקשת עזרה ואחר כך איזה שהיא בדיקה יותר מעמיקה הבנתי שהדרך לעזור לזה במצאות הפתר.

453
00:39:35,620 --> 00:39:40,260
ואני יושב אצל עורכת הדין שהיא מתמידה מסמיתה מסיוע משפטי של המדינה.

454
00:39:40,940 --> 00:39:50,580
בשביל לעשות את הליך ההפתר לפי החוק שהמדינה קבע שבמקרה הזה זה סופר צודק כי באמת המשפחה הזאת לא יצטרכת לתת לה לבוא אותי.

455
00:39:51,060 --> 00:39:58,580
כמעט כולם שוב חוץ מבודדים יעשו את זה מסיבות אינטרס עסקי שלהם ואם המשפחה לא יכולה להחזיר את הלוואה אז היא לא מחזירה את הלוואה.

456
00:39:58,980 --> 00:40:08,100
בהקשר לזה זה גם לפי חוק אגב זה חלק מהתמחור של הריבית כבר לקח בחשבון שלא בטוח הלוואה תוחזר וזה התנמשות לסיכון שכבר גונה בריבית.

457
00:40:08,340 --> 00:40:11,300
אין סיבה לרחם הנותנה אשראי.

458
00:40:11,540 --> 00:40:31,700
ישבת שם ערכת הדין והיא מבצעת את תפקידה בסחר והיא מאוד מתפלאת את זה שאני מלווה את המשפחה בהתנדבות איזה יופי אני רואה כל כך הרבה עוולות בתפקיד שלי וסוף סוף אני רואה משהו יפה ואני מסתכל אבל גם את עוזרת למשפחה זה הרבה יותר ממני הליווי שלי לא יכולה לסטפורט בלי העזרה שלך.

459
00:40:31,940 --> 00:40:39,380
הממט מקבלת כסף מהמדינה בתור סיוע משפטי אז היא מרגישה לגמרי שהיא עובדת אבל באמת היא מאוד עוזרת.

460
00:40:39,700 --> 00:40:46,420
איזה שהיא חדירה של ערכים נוצרים של איזה שהיא גישה מאוד לא בריאה לכסף.

461
00:40:46,700 --> 00:40:49,460
כסף הוא דבר כסף הוא לא דבר מושחת.

462
00:40:49,700 --> 00:40:58,140
כסף הוא משהו שעוזר להתפרנס ולחיות עוזרנו לגדל ילדים ועוזרנו לפתח את החברה ואם מישהו מקבל כסף זה לא אומר שהוא עושה מצווה על הדרך.

463
00:40:58,860 --> 00:41:10,080
זה על הכיף כיף להבוד במשהו שעושה טוב בעולם ודרך אגב זה גרוע לעבוד במשהו שעושה רע בעולם יש הרבה מאוד אנשים שעובדים באתרי מורים.

464
00:41:10,180 --> 00:41:21,380
זה גורם לאנשים מתמכר בעצם זה להבל הרבה מאוד כספים בשביל הדבר הזה ועושים את זה בשביל להיות עוד יותר מכיר ועוד יותר זה אז גם זה בהתנדבות.

465
00:41:21,380 --> 00:41:32,140
שממש אוהבים את התחושת הענעה שלה זה שאנשים מאמרים בזה עדיין זה היה רע זה שמקבלים כסף לא הופך זה לא טוב ולא רע המעשה עצמה הוא רע ולכן.

466
00:41:32,300 --> 00:41:43,300
אולי אנשים צריכים פחות לעבוד באתרי מורים מרוץ ישראלי אימפריה תימורים במשחקים אינטרנטים בינלאומית וחלק מהדברים האלה הם לא מוסריים בעלי.

467
00:41:43,860 --> 00:41:50,100
אני מסכים מסכים עם זה גם מזה לגמרי אגב מה שהזכרתי קודם לדחוף השראי.

468
00:41:50,420 --> 00:41:59,840
לאנשים שזה לא טוב להם שאין כאן כדור כלכלית אין כאן ווין ווין עסקי ובגלל שאנשים לא מודעים לא מבינים מתפתים לא חושבים קדימה גם זה דבר בעייתי.

469
00:42:00,060 --> 00:42:07,420
נגיד אני הייתי צריך פעם כסף לזה דירה שאני מזכיר כלומר שיש מישהו שהוא שוחר ומשלם שחר דירה.

470
00:42:07,660 --> 00:42:15,900
משלחתי מה אני צריך לעשות אם למכור את המנעות בשביל לשפט את הדירה הייתי צריך כמה שקלים או לקחת עלווה.

471
00:42:16,300 --> 00:42:21,360
בסוף עשיתי שיקול עסקי לא נכון ומחרתי את המנעות אבל באותה מידה.

472
00:42:22,020 --> 00:42:33,220
איך לקחת עלווה ולקחת עלווה הייתה יותר טובה מאשר מחירה של המנעות כי באותו זמן הבורס הייתה בשפל אז מחרתי מנעות באפסד במקום לעשות את השיקול העסקי נכון ולקחת עלווה שדרך כלל עלווה.

473
00:42:33,320 --> 00:42:39,720
לגמרי מוצלקת גם כי יש לי הכנסה קבועה גם כי יש לי חסכונות לשלם את העלווה אם צריך חסוכללה.

474
00:42:40,060 --> 00:42:49,840
וגם כי כל העלווה הזאת יועדה להם משהו עסקי שיחניס לי כסף בסופו של דבר על סחר דירה אז מכל הסיבות יכול לקחת עלווה גם על פי התורה.

475
00:42:49,920 --> 00:42:56,080
אני רוצה להתראות את לרמה של מקור דיברנו כאן עם הרבה דוגמאות בתוך השיחה.

476
00:42:56,860 --> 00:43:05,180
אחד הנושאים אני קחה את הבית הכלכלה יהודית עם העיסוקים של כלכלה יהודית אחת השלות הכי מעסיקות היום זה מעשר כספים.

477
00:43:05,840 --> 00:43:11,580
איך לתת מעשר כספים שחר הרבה אומרים אתה רוצה שאני את המסר כספים שהמדינה נותנת הרבה כסף.

478
00:43:11,580 --> 00:43:14,500
הרבה יותר מעשר.

479
00:43:14,640 --> 00:43:24,320
הרבה יותר מעשר וב-50% מהתלאג מגיע למיסים במדינה עושה המון שיקולים חברתיים ומאות מיליארדים עוברים מכיס לכיס משקולים חברתיים.

480
00:43:25,280 --> 00:43:28,020
זה הסיטואציה של הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.

481
00:43:28,580 --> 00:43:34,780
צריך להסתכל על הסיטואציה הזאת ולהגיד רק רגע בוא ננסה לתפוס מהתורה אומרת לנו.

482
00:43:35,100 --> 00:43:42,740
ואיך אימוץ של התפיסה של התורה לתוך העולם שחנצים ביום איזה שינוי זה יכול לעשות.

483
00:43:43,140 --> 00:43:45,940
התפיסה של התורה הברירת המחדל.

484
00:43:45,940 --> 00:43:56,180
כאשר אדם נמצא בקושי כלכלי היא לעזור לאדם בשני דברים אחד בליווי אחד בייעוץ בלעזור לו בללוות אותו.

485
00:43:56,500 --> 00:44:01,060
דבר שני זה לתת לו הלוואה שבהרבה מקרים הלוואה גם יכולה להיות הלוואה.

486
00:44:01,420 --> 00:44:07,140
הלוואה עם ריבית אבל בתנאי שגם הוא מרוויח ממנה בסופו של דבר משתקם.

487
00:44:07,740 --> 00:44:13,100
אם ניקח את כל תחום הרווחה וכל מה שאפשר בתחום הרווחה.

488
00:44:13,300 --> 00:44:23,740
בצורה יעילה בצורה שכדי תשנה לשני הצדדים להעביר לתחום הזה כמה עשרות מיליארדים אפשר לחסוך מתקציבים האלה.

489
00:44:23,900 --> 00:44:32,900
ואיזה תועלת בפיתוח הכלכלי ברווחה של כולם אפשר להשיג בצורה הזאת אני אגיד לך במילים אחרות בדיוק מה שאתה התכוונת לומר ואמרת.

490
00:44:33,580 --> 00:44:43,060
אני חושב ששנינו רוצים קצת לגלגל את מדינת הרווחה לאחור קצת להשיג אותה קצת להפוך את כל המנגנונים המסועבים והמסורבלים האלה והלא אישיים של המדינה.

491
00:44:43,500 --> 00:44:55,020
ליותר קטנים יותר מזרים באמת לאותם אנשים שהם לא חלק משום קהילה לאותם אנשים שאין שום דרך אחרת לעזור להם בחברה שהיא כבר לא קהילתית בחברה שהיא חברה של זרים.

492
00:44:55,340 --> 00:45:03,460
אני הרבה יותר קצר ממך במובן הזה שאני מאוד רוצה להשיג את מדינת הרווחה לאחור עד רמה של כמעט ביטול של כל התקציבים ואתה קצת פחות.

493
00:45:03,940 --> 00:45:13,700
עד כאן אני נכון ברמה הפרקטית כשאני מסתכל על זה אז אני אומר בפועל הרבה דברים שמדינה עושה בתחום הרווחה אני פשוט לא מבין.

494
00:45:14,420 --> 00:45:21,500
דוגמה אני עסקתי תקופה בתחום מסיעה ודיור ואחד הדברים ואז התחיל הנושא של מחיר למשתכן.

495
00:45:21,860 --> 00:45:29,820
אני הסתכלתי על זה ואפילו היינו בפגישה משרד השיקום אנחנו דיברנו שם עם הסמנכל שאחראי על זה ותגיד מה אתה עושה.

496
00:45:30,220 --> 00:45:41,420
מה אתה עושה אתה לוקח המון כסף מתשלומים של כספי המסים ואתה נותן אותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת שיש כאן יש התנאיות.497
00:45:41,580 --> 00:45:48,060
בשלב הזה שזה הגלגול הראשון של מחיר משתכן הדרישת עונה עצמי עדיין הייתה נשארה.

498
00:45:48,420 --> 00:45:57,900
זאת אומרת מי שיקבל את התמיכה של הממשלה הוא חייב לעמוד בתנאים כאלה שרק מי שמסוגל לקנות דירה.

499
00:45:58,220 --> 00:46:02,220
מימי מימי למסוגל לעמוד בתנאים האלה וזה אבסורד.

500
00:46:02,380 --> 00:46:10,940
כמדינה לוקחת כסף גם מעניין נגיד 17% מכל מוצר זה מהם ואני אגיד לכם סוד.

501
00:46:11,380 --> 00:46:20,020
50% מכל הכנסות המדינה זה מהם ומכיוון וכך זאת אומרת שאתה לוקח כסף מעניין ואתה נותן אותו למהלו ביניהם גבוה שיכול לקנות דירה.

502
00:46:20,180 --> 00:46:23,580
למשל לפעמים מדינה מדינה עושה הרבה דברים בצורה לא יעילה.

503
00:46:23,980 --> 00:46:35,140
וברור שאם אתה מתחיל מגישה שהאחריות החברתית מתחילה מרמת הפרט כל אחד כלפי עצמו כל אחד כלפי משפחתו כלפי סביבתו.

504
00:46:35,540 --> 00:46:45,180
בכירות אישית כשאפשר ורק במקומות שאנחנו מזהים כמו שכמו שחכמים זהו את היכולת לעשות את הקופה ואת התמחוי ולהשיג.

505
00:46:45,380 --> 00:46:55,980
מעלה גדולה יותר בצדקה ויעילות כלכלית חברתית גבוהה יותר אז אתה עובר לרמת ההתארגנות אני לא לא לא לא שולל את זה קטגורית כדבר שהוא בעייתי.

506
00:46:56,260 --> 00:47:06,620
אבל כדבר שתבחן אותו תעשה אותו רק אם הוא יעיל יותר בכל הפרמטרים גם הפרמטר של האזרעה לעני גם פרמטר של הכבוד שלו גם פרמטר של העלות מול תועלת.

507
00:47:06,820 --> 00:47:15,500
אז אני רוצה לחזור לאחור להשיקוף שמי קודם נחשב ששנינו רוצים להשיג את מדינת מדינת הרווחה קצת לאחור או הרבה לאחור לפי השיטה שלי.

508
00:47:15,980 --> 00:47:26,340
אבל הרבה מדינות קודם כל שמדינת סוג לאחור ואז אנחנו לא לקחנו כסף בכפייה ואנחנו נתרום עלי כסף לצדקה להלוואות למה שצריך אבל קודם כל.

509
00:47:26,540 --> 00:47:31,180
שיפסיקו לקחת מתנו כסף ואז עם הכסף שהתפנה נוכל לתרום ונוכל לתת.

510
00:47:31,780 --> 00:47:39,260
ויש מישהו אומר דרך אגב כמו לפי הגישה נראה לי שלי ושלך שאומרת קודם כל בוא נבנה פה חברה אזרחית מתפקדת.

511
00:47:39,500 --> 00:47:47,620
שתורמת שעוזרת לעניים שמאוד מדויקת במעשים שלה שהתמיכה של הבעניים היא לא תמיכה לא אישית.

512
00:47:47,780 --> 00:47:55,700
שגבי הצדקה מכיר טעניים שהוא לא מתפל עכשיו גם באלפיים איש שהוא מטפל ב-50 איש 100 איש.

513
00:47:55,740 --> 00:48:04,380
אנשים שמסוגל להכיר שמסוגל לעקוב אחריהם שהוא גם גר איתם באותה שכונה והוא לא רק רואה אותם במשרד שלו אלא שהוא גם רואה אותם ביום יום.

514
00:48:04,620 --> 00:48:16,180
ואז ברגע שתמיכה כזאת תהיה הרבה פחות לחץ ציבורי על המדינה שהיא צריכה להתערב כל הזמן כי יהיו עמותות ויהיו ארגונים ויהיו אנשים פרטיים.

515
00:48:16,500 --> 00:48:23,780
שעוזרים ותומכים ובעצם מטפלים בעות עוד לפני שהן מגיעות למדינה ולפני שהן מגיעות לרחובות ללחץ חברתי.

516
00:48:23,900 --> 00:48:30,100
שוב אני אני אני מגישה שבמקום שבמדינה תעשה את זה טוב אין בעיה זה לא חיסורון אני פשוט מאוד פסימי.

517
00:48:30,140 --> 00:48:39,980
סדר תפסים אין לי בעיה להגיד שזה לא ילך אבל אני לא פוסל מצב שבו הדברים יעשו בצורה יעילה אני כן הייתי שם כמטרה ראשונה.

518
00:48:40,220 --> 00:48:42,420
פיתוח תחום השראי החברתי.

519
00:48:42,740 --> 00:48:45,260
אנשים מודרי השראי.

520
00:48:45,860 --> 00:48:50,260
הבעיה הזאת של אנשים מודרי השראי בגלל שגדלה ומתפתחת.

521
00:48:50,620 --> 00:49:01,540
מודרי השראי פירוש אנשים שיש להם קושי זמני המצב שלהם בעתיד יכול להשתפר בתהליך נכון אבל הם צריכים את הלוואה כדי לעשות את הליך של השינוי ואין להם מי מקבל הלוואה.

522
00:49:01,620 --> 00:49:09,780
מצוות הלוואה בתורה אני חושב שכמטרה ראשונה אנחנו רוצים להגיד מצב שבו אין מי שלא יכול להשיג השראי חברתי.

523
00:49:09,820 --> 00:49:16,580
שראי חברתי שלוות משנות חיים על ועות נותנות יחד עם יחד עם ליווי ומאפשרות לאדם לעשות את התהליך של השינוי.

524
00:49:16,740 --> 00:49:23,420
זאת צריכה להיות מטרת מטרת על אפילו ברמת המדינת ממשלתית גם אם אנחנו בונים הרבה על האוכלוסייה האזרחית.

525
00:49:23,620 --> 00:49:30,180
חברה אזרחית ואגמחים בקהילות ומשפחות עדיין ברמת התוצאה צריך לעקוב אחרי זה ולראות שאנשים.

526
00:49:30,340 --> 00:49:41,860
את שצדקו כמעט ועות חברתיות מקבלים אותם אחרי שזה יקיים אפשר להתחיל להוריד דברים אחרים ובידיעה שאף אחד לא ירב ללחם בגלל זה בגלל.

527
00:49:42,100 --> 00:49:51,660
אז בוא נתן כלים פרקטים למאזינים כי אני לא רוצה שאני מתערב אני מגיע שאנשים קודם כל לפתרו את הבעיות ויעזרו אחד לשני בלי תרבות של המדינה.

528
00:49:51,720 --> 00:49:56,440
ואז יהיה מלא מלא מלא מלא מלא מלא סיפורים מרגשים וטובים שאנשים עוזרים אחד לשני.

529
00:49:56,660 --> 00:50:08,020
ואולי אפילו נעשה יום אחד קמפיין שנראה למדינה כמה שאנשים עוזרים אחד לשני עם האור פנים עם הכירות בין אישית אמיתית ולא עם הזרות הזאת שבין מנגנוני הרווחה.

530
00:50:08,140 --> 00:50:16,860
שושבים בירושלים ונותנים כספים למישהו באירוחם או מישהו בגדרה שהם בכלל לא מכירים ורק עושים את מצבו כי.

531
00:50:17,260 --> 00:50:30,300
ברגע שהוא ירוויח יותר מנטשות אז הוא אומר אני מעדיף לקבל כסף בחינם אשר כסף לא בחינם על זה עשיתי פרק דרך אגב נהדר עם עמיד כהן על ספרו של דגלס מרי מתקדמים לאחור שיצא בוצע שיבולת.

532
00:50:30,620 --> 00:50:36,820
אם לא לקרות הספר אז בטח להזין לפרק הוא יחסית קצר וממצא הייתי שמח שאול אותך.

533
00:50:37,220 --> 00:50:48,060
איך אפשר לעזור מישהו שבאמת מעולם לא נתן עליו ושלא יודע להיית תסתכל בצורה מסודרת ואני אקדים אותך עם 2-3 המלצות משלי.

534
00:50:48,740 --> 00:50:54,980
דבר ראשון אני ממליץ לכל מי שמעוניין בקצת השכלה כלכלית בשביל לעזור לאנשים אחרים.

535
00:50:55,540 --> 00:51:01,780
אבל גם בשביל לעזור לעצמו ללכת לקורס בארגון פעמונים קורס ליווי ואחר כך לבוא 2-3 משפחות.

536
00:51:02,220 --> 00:51:14,860
איזה תהליך שמקצה לקצה לא דורש הרבה מאוד שעות ומאוד מלמד אותך גם לגבי החיים שלך ואיך להתנהל בדרכים שיחסיכו לכל אחד שיעשה את זה אני חושב ומאות אלפי שקלים לאורך החיים.

537
00:51:15,260 --> 00:51:21,500
וגם יחסיכו להרבה משפחות שאתם תלוו זה דבר ראשון לא רק לתרום לארגון פעמונים אלה גם באמת.

538
00:51:21,860 --> 00:51:27,460
להתנדב בו אני חושב שזה נותן כלים לחיים ומאוד עוזר גם לנו.

539
00:51:27,860 --> 00:51:35,180
המלצה שנייה כל אחד מאיתנו גר באיזה שהיא שכונה גר באיזה שהיא חברה תתרמו להגמח השכונתי שלכם.

540
00:51:35,500 --> 00:51:38,300
הגמח הזה מלווה בפעמים מעט מאוד משפחות.

541
00:51:38,700 --> 00:51:48,660
יש לו מעט מאוד משאבים והוא מכיר אותם באופן אישי וככה יכול באמת לעזור להם ממקום של הוא לא תוקע אותם באיזה שהיא תמסכנות.

542
00:51:48,980 --> 00:51:58,340
ואם תרחקו קצת יותר גם תגלו שיש בשכונה שלכם או בעיר שלכם איזה שהוא גוף שנותן עלוות לא רק שנותנת דקה כמתנה אלא.

543
00:51:58,660 --> 00:52:02,220
הלוואות ואז אתם יכולים לתרום את החודש בחודש של אותו גוף.

544
00:52:02,420 --> 00:52:07,740
כספים הלאה חזרו לכם אלה נועדו בעצם לחסות על הלוואות של אותו גוף נותן והם לא חוזרות.

545
00:52:08,340 --> 00:52:16,660
אלה שתי המלצות ואגב אני אעשה עם המלצה שלך זה בדיוק הרמה להנחתה המחשבה שלי סיון עושה שמיתה כספים.

546
00:52:17,060 --> 00:52:25,300
מי שרוצה לקיים את שמיתה כספים בצורה הכי הכי נכונה לתת לוידאו הכי הכי נכון זה בדיוק הדאגה לזה.

547
00:52:25,500 --> 00:52:37,420
שאותם מקומות אותם גופים שנותנים עלוואות חברתיות עלוואות משנות חיים יוכלו לתת את הלוואות האלה גם למשפחות שאין להם גם משפחות שלא בטוח החזירו את הלוואות.

548
00:52:37,420 --> 00:52:47,300
ובשביל זה לתת את התורמה למקום הזה זה בעצם מה שנדברת היום עושים עם הרבה קמפיין מאוד גדול ודבר מאוד מרשים ודבר מאוד חיובי.

549
00:52:47,300 --> 00:53:05,420
כדי לחלט על אנשים שכבר נקלו לחובות אפשר לקחת אותו רעיון ואיתו לדאוג לזה שתהיה מערכת גמחים מערכת של ישראל חברתי במדינה בהיקפים שונים בגדלים שונים גם ברמה הקהילתית גם ברמה הציבורית.

550
00:53:05,700 --> 00:53:23,580
בכל הרמות כי בסוף לכל גוף יש את היתרומת החיסרון היתרון הגוף הקהילתי את הלוואי עשה בצורה הרבה יותר משמעותית בגלל היכרות האישית גוף גדול הוא יודע לנהל את הכספים ולגז כספים ולעשות את תהליכים נכונים את הליכי למידה וכו'.

551
00:53:23,740 --> 00:53:27,260
יש כאן שילוב בחברה שלנו בחברה אזרחית שצריך לעשות.

552
00:53:27,660 --> 00:53:41,300
העיסוק שלי בנושא הזה וזה ככה סיפור שהוא פותח מסיים ביחד זה עומד לפני בערך 7 שנים עכשיו זה השנת שמיתה הקודמת בפגישה עם הרב שמואל איליהו הוא זרק אותנו לנושא של אשראי חברתי יהודי.

553
00:53:41,700 --> 00:53:53,140
יש כאן בעיה בעולם הפיננסי אותם 2% של חובות בעייתים שדיברנו עליהם אשראי צרכני שאין לו הצדקה עסקית ושם זה ממש ריבית יש שם רביות הכי גבוהות.

554
00:53:53,900 --> 00:53:59,620
זה ממש בעיה אמיתית זה יוצר מצוקה חברתית אמיתית וזה נוגד לתפיסה היהודית וצריך להקים בנק חברתי יהודי.

555
00:54:00,540 --> 00:54:10,420
בעצם זה מה שהכניס אותי בכלל לעיסוק בתחום של כלכלה ויהדות והיום אני רואה אנחנו שותפים בארגון אוגן.

556
00:54:11,420 --> 00:54:22,700
אוגן הוא פעם נקרא אגודה ישראלית ללוות ללא ריבית היום הוא הרחיב את הפעילות שלו לאשראי חברתי בצורה רחבה גם אשראים ריבית אבל לעסקים עם תהליכי ליווי.

557
00:54:23,140 --> 00:54:31,420
פרויקט שאנחנו הקמנו שאני קרחים לבית הוא נקרא אוגן לבית הצטרף פנימה והפך אותנו להיות שותפים זה התפתחות מדהימה.

558
00:54:31,900 --> 00:54:42,980
אני מצפה בשנת השמיתה הבאה להגיע אליה כשיש בנת ישראל מערכת של אשראי חברתית שהיא כל כך מפותחת ורחבה גם ברמה קהילתית גם ברמה ארצית.

559
00:54:43,260 --> 00:54:55,380
באמת תאפשר לנו לעשות חשיבה מחודשת על כל תחום הרווחה כפי שהוא מתנהל היום במדינה בלי לחשוב ששינוי יביא אנשים לפתל לחם.

560
00:54:55,940 --> 00:55:04,300
במילת הסיום הרבה פעמים שאלים אותי מה ההצעה שלי למערכת רווחה ישראלית יהודית שגם מערבת את המדינה מצד אחד.

561
00:55:04,500 --> 00:55:12,400
ואת כל הכספים האדירים שהיא גובה כי הרי מאוד קשה להשיג ספים לאחור ולמצוא מחלקות של המדינה במיוחד בחלקות עם.

562
00:55:12,600 --> 00:55:15,040
סיבור טובים כמו מחלקות הרווחה.

563
00:55:15,840 --> 00:55:23,240
לא כל שכן משרד התרבות נגיד אותו המטרות של הרבה פחות חשובות והרבה פחות נצרכות אם בכלל.

564
00:55:23,560 --> 00:55:28,360
גם בימים שבהם לא עושים הצגות על כמה פלסטינים מסכנים וכמה אנחנו קובשים.

565
00:55:28,880 --> 00:55:40,840
וההצעה המעניינת ששמעתי עם עמיד כהן היא הצעה הבאה בעצם לקחת את כל תקציב הרווחה הארציים לחלק אותם מחדש ולתת אותם לרשות המקומיות.

566
00:55:41,360 --> 00:55:49,200
או לתת אותם לעמותות קטנטנות נגיד עם תקציב שנתי של עד 45 מיליון שקל.

567
00:55:49,760 --> 00:55:55,000
ועמותות האלה כל שקל שמצליחו לגייס מהציבור הם יקבלו שקל מהמדינה.

568
00:55:55,080 --> 00:55:58,560
תתתן את זה בוא תפתחו עמותות.

569
00:55:58,720 --> 00:56:12,400
עמותות פייק כאלה שיקבלו כסף המדינה ואז ברור שאתה יודע המנכ״ל מרוויח והמזגירה מרוויחה ועוד כמה אנשים מקבלים שמסכורת במדינה בשביל לעשות כלום ועם קצת פעילות פייק כזאת אלא.570
00:56:12,960 --> 00:56:16,840
של באופן כזה של דולר מול דולר.

571
00:56:16,960 --> 00:56:22,160
מקבל כסף מהציבור כשאתה מגייס כזה מהציבור אתה מוכפל לך על ידי המדינה.

572
00:56:22,400 --> 00:56:27,120
ואתה צריך לעשות קטנטנות שמצד אחד מכירות את הציבור ומצד שני.

573
00:56:27,960 --> 00:56:37,840
הם לא גדולות מדי באופן כזה שהם הופכות להיות גוף מסועב כמו המדינה שכבר מטפל באלפי אנשים ואז הוא לא מכיר אותם ולא יודע איך לסייע להם.

574
00:56:38,480 --> 00:56:44,160
בגלל שיקמו הרבה מאוד גופים קטנטנים כאלה שהתקציב הרווחה הזרימו עליהם ברמה של.

575
00:56:44,320 --> 00:56:45,200
המציג.

576
00:56:45,800 --> 00:56:49,480
עמותות המאוד מאוד מאוד מוצלחות מביניהם.

577
00:56:50,120 --> 00:56:59,680
המודל שלהם יועטק לאחרות זה משהו שמעתי מהמיד כהן מי שרוצה לשאול ולהרחיב אולי הוא פיתח את הרעיון מאז בשנים האחרונות עוד יותר.

578
00:56:59,800 --> 00:57:10,040
מוזמן לפנות אליו יש לו ככה אם זה נכון ישתה עובדת סוציאלית ואם יש לו עובדת סוציאלית אז ככה הוא בנה איזה מודל על סמך היכרות שלהם עם המערכות הגדולות המסועבות.

579
00:57:10,920 --> 00:57:25,520
הרעיון רעיון יפה אני חושב שכל כל חשיבה איך לעשות דברים טוב יותר ולשפר אותם ולבדוק ולבחון ולא להתקבע על דברים ישנים כי כך הרגילים הוא דבר הוא דבר מבורך וראוי.

580
00:57:26,000 --> 00:57:27,440
תודה רבה רבה מצור הרעיון.

581
00:57:27,840 --> 00:57:29,240
כל טוב תודה לך.

582
00:57:31,480 --> 00:57:34,760
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוניטי.