על המשמעות

#367 משה פייגלין - גבולות סירוב פקודה ואי ציות לחוק

March 17, 2023 תמיר דורטל Season 1 Episode 367
#367 משה פייגלין - גבולות סירוב פקודה ואי ציות לחוק
על המשמעות
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,000
‏music.

2
00:00:10,080 --> 00:00:18,340
שלום ואומרים פודקאסט על משמעות אני תמיר דורטל הרכתי את חבר הכנסת שעבר וישב ראש זהות משה פגלין.

3
00:00:18,540 --> 00:00:28,360
שחסם פה פחות או יותר חצי מדינה בזמן המאבק כן אגד הסכם אוסלו ובשיחה זו דיברנו על אי ציעות סירוב פקודה.

4
00:00:28,840 --> 00:00:37,680
מרד אזרחי וכל הדברים הנפצים האלה שעולים לשיח לאחרונה דווקא לאור הניסיון האינטנסיבי שהיה לפגלין בתחום הזה.

5
00:00:38,200 --> 00:00:49,200
הרשעתו בעברת ההמרדה ושאר התחומים הנוגעים לבסיס הפוליטי והדמוקרטי של האפשרות לסרב פקודה או לחסום את המדינה.

6
00:00:49,320 --> 00:00:59,100
דברים שאתה מאמין בהם הייתה שיחה מעניינת ומאוד מאוד חשובה לפי דעתי והיא הציבה את הגבולות של הציעות לחוק.

7
00:01:00,960 --> 00:01:04,520
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.

8
00:01:11,000 --> 00:01:13,400
שלום שלום תמיר.

9
00:01:13,840 --> 00:01:23,840
חשב שהועמדנו בחודש האחרון לפחות על קרנה דילמה מאוד מאוד משמעותית בין ציעות לפקודות או לחוקים שהשלטון מכתיב.

10
00:01:24,280 --> 00:01:34,040
כמו שעשה סוקרטס ובחר בעצם לקבל את הפקודה של עתונה וללכת עם זה עד המוות אפילו שהייתה לו אפשרות לברוח והייתה לו אפשרות להציל את עצמו.

11
00:01:34,600 --> 00:01:46,120
לבין לעשות מה שצו המצפון שלנו או של המפגינים מורה עליו ואולי להשתמש אפילו באלימות בחסימת משרדים של פורום כהלת בחסימת כבישים.

12
00:01:46,440 --> 00:01:52,640
וליצור כל מיני פעולות שהן מנוגדות גם לחוק וגם לסדר הדברים הטוב וגם להכווה הישראלית.

13
00:01:53,360 --> 00:01:57,480
זה קשה מאוד למצוא את... אני לא אגיד את נקודת האמצע.

14
00:01:57,840 --> 00:02:07,640
קשה מאוד למצוא את ההכרעה הנכונה, דווקא במשטר דמוקרטי זה מתעורר הרבה יותר מאשר במשטרים דיקטטוריים שלהם ברור לכולם שמותר להתנגד ואפילו חובה להתנגד.

15
00:02:08,080 --> 00:02:14,160
ואנחנו מעלים כמובן כגיבורים אנשים כמו שרנסקי וכמו אדלשטיין שהתנגדו למשטר הקומוניסטי.

16
00:02:14,560 --> 00:02:17,960
אבל למשטר דמוקרטי מאוד קשה להבין האם מותר להתנגד או לא.

17
00:02:18,400 --> 00:02:21,040
מה הטייק שלך על העניין בתור אדם שחסם חצי מדינה?

18
00:02:22,040 --> 00:02:23,640
למה חצי מדינה? את כל המדינה.

19
00:02:26,120 --> 00:02:27,120
טוב.

20
00:02:30,040 --> 00:02:34,360
בוא נשאיר כרגע בצדת השאלה אם המשטר הוא דמוקרטי או לא דמוקרטי.

21
00:02:35,200 --> 00:02:39,480
יכול להיות גם ממשטר, אני יודע מה, של הקיסר פרנס יוזף,

22
00:02:39,960 --> 00:02:44,040
קיסר החסד, שכן, שהיה טוב ליהודים,

23
00:02:44,720 --> 00:02:52,960
ובאמת ייצג רעיונות נאוריים והומניסטיים, או די אפשר לומר.

24
00:02:53,440 --> 00:02:57,000
נו, אז משטר כזה מותר רק בגלל שהוא לא דמוקרטי, אז מותר להפיל אותו?

25
00:02:58,760 --> 00:03:00,800
נניח רגע לשאלה הזאת, אוקיי?

26
00:03:02,480 --> 00:03:07,360
השאלה היא יותר בסיסית, אמיר. השאלה היא, כאשר...

27
00:03:08,960 --> 00:03:09,960
נלך עוד קצת.

28
00:03:10,880 --> 00:03:14,920
צריך להניח את הדברים, הריח על גבי לבנה, כמו שאומרים.

29
00:03:15,000 --> 00:03:19,840
קודם כל, למי הדבר הזה שנקרא מדינה שייך?

30
00:03:21,240 --> 00:03:22,440
מי הבעל הבית שלו?

31
00:03:23,800 --> 00:03:25,040
מי האמא ואבא שלו?

32
00:03:28,080 --> 00:03:33,080
אנחנו צריכים להבין שהאזרחים, אזרחי המדינה,

33
00:03:34,480 --> 00:03:37,760
הם האבא והאמא של המדינה.

34
00:03:38,040 --> 00:03:41,400
המדינה שייכת לך ולי ולכל אזרחיה.

35
00:03:42,240 --> 00:03:46,160
זה לכאורה מובן מאליו.

36
00:03:48,240 --> 00:03:53,120
אבל רק שזה, אם בהם מובנת בפנים, זאת אומרת, האבא ואמא האלה רבים.

37
00:03:53,600 --> 00:03:55,560
הם לא בחרו מראש לבחור אחד בשני.

38
00:03:55,600 --> 00:04:00,080
אבל אוקיי, אז היא שייכת גם לאבא וגם לאמא, והם אכן רבים,

39
00:04:00,760 --> 00:04:03,280
אבל בואו נתחיל קודם מהמושכל הראשון.

40
00:04:03,320 --> 00:04:07,080
המדינה שייכת לאבא ואמא, שזה אתה ואני,

41
00:04:07,760 --> 00:04:10,120
ולא אבא ואמא שייכים למדינה.

42
00:04:11,520 --> 00:04:12,520
זה הרעיון היהודי.

43
00:04:14,160 --> 00:04:18,520
זה בוודאי הרעיון היהודי, אבל זה הרעיון החירותי,

44
00:04:18,560 --> 00:04:22,760
זה הרעיון הדמוקרטי, זה הרעיון הליברלי המערבי,

45
00:04:22,800 --> 00:04:24,720
זה הרעיון של הנאורות אגב.

46
00:04:25,360 --> 00:04:28,160
כל המהפכה הצרפתית אמרה בדיוק את זה.

47
00:04:28,200 --> 00:04:31,240
אנחנו לא לטינים של המלך,

48
00:04:34,680 --> 00:04:36,240
שישב בנו כתוב על רוחו.

49
00:04:36,280 --> 00:04:39,680
כי כך רצה אל, כפי שאישרה הכנסייה.

50
00:04:42,360 --> 00:04:46,560
אז את הכנסייה שלחו למרחב הדתי הפרטי,

51
00:04:47,200 --> 00:04:51,600
את ראשו של לוי, המסכן פרידו מעל צוורו,

52
00:04:52,280 --> 00:04:56,840
ומעכשיו המדינה שייכת לנו, כולנו, האבא והאמא של המדינה,

53
00:04:56,880 --> 00:04:59,600
ואנחנו לא מולכים בנו בחסות האל,

54
00:04:59,640 --> 00:05:03,760
אלא אנחנו מולכים בחסות התבונה ובאמצעות הפרלמנט.

55
00:05:03,800 --> 00:05:05,360
וההסכמה האישית שלנו גם.

56
00:05:05,800 --> 00:05:08,080
כן, שבו אנחנו, או שאנחנו בוחרים,

57
00:05:08,640 --> 00:05:12,560
או שאנחנו מוצאים איזושהי שיטה אחרת, אבל זה הרעיון הבסיס.

58
00:05:12,600 --> 00:05:18,960
אז קודם כל, המושכל הזה, שהוא כביכול לגמרי,

59
00:05:19,000 --> 00:05:21,720
אמור להיות ברור לכל ברדעת,

60
00:05:21,920 --> 00:05:26,320
בטח במדינה דמוקרטית, במדינת לאום מודרנית,

61
00:05:27,440 --> 00:05:30,960
לגמרי לא ברור במדינת ישראל,

62
00:05:32,320 --> 00:05:35,520
זה לגמרי לא ברור במדינת ישראל, מי שייך פה למי, אוקיי?

63
00:05:37,160 --> 00:05:41,760
אני בכלל טוען שאין במדינת ישראל תודעה אמיתית של דמוקרטיה,

64
00:05:41,800 --> 00:05:44,760
יש במדינת ישראל דמוקרטיה צורנית,

65
00:05:45,480 --> 00:05:47,640
אבל ממש לא דמוקרטיה מהותית.

66
00:05:47,680 --> 00:05:49,160
אתה יודע שאתה נשמע כמו אהרן ברק.

67
00:05:52,120 --> 00:05:55,480
למה אתה מערבב בשר וחלב, ואתה...

68
00:05:55,520 --> 00:05:58,800
אז הוא אמר דמוקרטיה פורמלית, דמוקרטיה מהותית, אתה אמר צורנית ומהותית.

69
00:05:58,840 --> 00:06:04,000
בוא נאמר ככה שההשוואה ביני לבין אהרן ברק לא נחשבת בעיניי למחמאה.

70
00:06:07,040 --> 00:06:08,920
עליך להוכיח שזה לא המצב.

71
00:06:08,960 --> 00:06:11,640
למה אתה מתכוון שאתה אומר דמוקרטיה צורנית ומהותית?

72
00:06:12,520 --> 00:06:17,280
אני אומר שמבחינה תרבותית, הישראלי חושב שהוא חייב למדינה,

73
00:06:17,400 --> 00:06:18,400
שהוא שייך למדינה.

74
00:06:18,640 --> 00:06:22,200
וזה בא לידי ביטוי בהרבה תחומים,

75
00:06:22,240 --> 00:06:24,720
אבל זה עצוב במהלך השיחה שלנו.

76
00:06:24,840 --> 00:06:27,000
תזכור, נשים, אני אעך את זה רגע אחד בצד.

77
00:06:27,400 --> 00:06:28,600
תרבותית צורנית.

78
00:06:30,000 --> 00:06:35,240
אז לכן אני חייב להדגיש קודם כל שהמדינה היא הילד והילדה שלנו,

79
00:06:35,680 --> 00:06:38,200
ואנחנו האבא והאימא של המדינה,

80
00:06:38,240 --> 00:06:42,880
ולא המדינה היא האבא הגדול או האח הגדול שלנו.

81
00:06:42,920 --> 00:06:43,920
זה דבר ראשון.

82
00:06:46,160 --> 00:06:48,560
עכשיו, כשיש לך ילד, וזה ילד יקר מאוד,

83
00:06:48,600 --> 00:06:49,800
בלי הילד הזה,

84
00:06:50,800 --> 00:06:53,360
מאמיסים אותנו על קרונות,

85
00:06:53,840 --> 00:06:56,080
או יורים בנו אל תוך הבורות.

86
00:06:56,640 --> 00:06:58,640
או שאתה במצב הטבע, או כל דבר.

87
00:06:58,760 --> 00:06:59,760
גם אם אתה לא יהודי.

88
00:07:00,560 --> 00:07:01,760
כבר הגמרה, הבין את זה.

89
00:07:01,800 --> 00:07:03,520
בלי הילד הזה גם אין לנו את החירות שלנו.

90
00:07:03,560 --> 00:07:04,560
כן, אבל על אחת...

91
00:07:04,600 --> 00:07:06,120
בלי מורה של מלכות, איש יתראה אורח.

92
00:07:06,160 --> 00:07:07,360
איש יתראה אורח, חיים בלאו.

93
00:07:07,400 --> 00:07:08,400
נכון.

94
00:07:08,440 --> 00:07:10,960
זה מה שנכון לגבי כל אומות העולם,

95
00:07:11,320 --> 00:07:13,960
על אחת כמה וכמה, על הקבשה בין 70 זהבים,

96
00:07:14,000 --> 00:07:15,320
שלא מסוגלת להגיד על עצמה.

97
00:07:16,360 --> 00:07:17,360
לעם ישראל.

98
00:07:18,120 --> 00:07:19,360
אז ברוך ה'

99
00:07:20,360 --> 00:07:23,120
במחיר נוראי,

100
00:07:24,120 --> 00:07:25,120
הקמנו מדינה,

101
00:07:25,160 --> 00:07:26,720
וזה הילד היקר שלנו,

102
00:07:26,760 --> 00:07:27,960
ואנחנו חייבים לשמור עליו.

103
00:07:29,480 --> 00:07:30,480
אמא מה?

104
00:07:31,520 --> 00:07:33,520
שהורי אחראי,

105
00:07:36,480 --> 00:07:38,280
חייב לשים לילד שלו גבולות?

106
00:07:39,920 --> 00:07:41,400
ילד שאתה לא שם לו גבולות?

107
00:07:42,920 --> 00:07:44,320
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

108
00:07:44,360 --> 00:07:45,680
לא יוצא ממנו דברים טובים.

109
00:07:45,920 --> 00:07:47,920
על אחת כמה וכמה, כשמדובר בילד,

110
00:07:48,560 --> 00:07:52,120
שמחזיק בכוח מטורף.

111
00:07:52,160 --> 00:07:55,080
כי המדינת הלאום המודרנית,

112
00:07:55,480 --> 00:07:56,960
רכזה בידה כוחות,

113
00:07:59,640 --> 00:08:03,440
מדהימים, כפי שמעולם לא היה בשום שיטת משטר בעבר,

114
00:08:04,200 --> 00:08:09,880
והיא באמת מסוגלת להגיע אל חדרי...

115
00:08:10,400 --> 00:08:11,400
חדרי חדרים.

116
00:08:11,440 --> 00:08:12,440
חדרי חדרים.

117
00:08:12,480 --> 00:08:13,480
ולפגסוס ודברים כאלה.

118
00:08:13,520 --> 00:08:16,480
כן, אבל עוד הרבה קודם לפגסוס וכולי,

119
00:08:16,480 --> 00:08:18,000
שיש לה כוחות על,

120
00:08:18,880 --> 00:08:22,560
והכוח, כדי שהוא לא יהפוך לכוח להשחית,

121
00:08:22,600 --> 00:08:25,000
כדי שהילד היקר הזה לא יהפוך לכוח להשחית,

122
00:08:25,040 --> 00:08:26,200
אתה חייב להציב לו גבולות,

123
00:08:26,760 --> 00:08:29,960
כשהוא מתחיל, ובוודאי כשהוא בפועל חוצה,

124
00:08:31,160 --> 00:08:34,240
קווים מוסריים, חדים וברורים.

125
00:08:34,560 --> 00:08:38,760
עכשיו, זה לא קשור בכלל לרוב המיעוט.

126
00:08:39,440 --> 00:08:41,880
כשברגע שהזכרתי את המילה מוסר,

127
00:08:42,280 --> 00:08:47,480
ברגע שאמרתי להציב גבולות מוסריים,

128
00:08:50,000 --> 00:08:52,600
זה לא משנה אם אתה כן דמוקרטיה או לא דמוקרטיה,

129
00:08:52,640 --> 00:08:54,000
זה לא משנה אם אתה רוב מיעוט,

130
00:08:54,040 --> 00:08:56,280
זה בטח לא משנה מה אומר בגאץ,

131
00:08:56,880 --> 00:08:57,880
זה לא משנה.

132
00:08:58,320 --> 00:09:02,560
אנחנו מדברים פה, המדד למוסר פה כרגע הוא המדד האישי שלך.

133
00:09:03,120 --> 00:09:07,520
יכול היה, אני כמובן אתן דוגמה מוגזמת בעליל,

134
00:09:08,160 --> 00:09:09,560
רק כדי להסביר את העניין,

135
00:09:10,120 --> 00:09:13,680
יכול היה להחליט אותו טייס שהחליט לו להגיע לאימון,

136
00:09:14,720 --> 00:09:19,840
לעשות את זה גם כי המרק בחדר האוכל, ברוחת הצהריים, לא היה לטעמו,137
00:09:20,360 --> 00:09:24,800
ומבחינת, והוא מגיע למסקנה שזה עוול מוסרי איום ונורא,

138
00:09:25,120 --> 00:09:29,320
שקלו כל הקיצים וחייבים פה, יכול להזוי מה שאני אומר, כן?

139
00:09:30,800 --> 00:09:33,680
גם מה שהוא עשה, הזוי, עוד יותר אפילו,

140
00:09:34,600 --> 00:09:37,640
אם נציץ רגע לסיפור האקטואלי.

141
00:09:38,640 --> 00:09:41,240
אבל אני שם פה כרגע על השולחן,

142
00:09:43,760 --> 00:09:47,240
שאין פה איזה מדד מוסרי, אני מדבר כל אחד באופן אינדיבידואלי.

143
00:09:47,240 --> 00:09:51,000
זה משהו אובייקטיבי, זאת אומרת כל אחד מחליט לעצמו מתי לסרב,

144
00:09:51,000 --> 00:09:54,200
מתי להפר פקודה, מתי לחסום כביש.

145
00:09:54,200 --> 00:09:55,520
נכון, נכון.

146
00:09:57,360 --> 00:10:00,800
רגע, כמו שאומרים, hold your horses, השאלה המובנת, נכון?

147
00:10:00,800 --> 00:10:01,400
רק לביאר.

148
00:10:01,520 --> 00:10:04,960
אנחנו נהפוך צ'יקצ'ק לאנרכיה, הגגי פה לנו על הראש.

149
00:10:07,280 --> 00:10:09,840
בכל אופן, אני חי במדינה,

150
00:10:12,480 --> 00:10:14,600
הילד היקר הזה שנקרא מדינה, כן?

151
00:10:14,600 --> 00:10:18,880
שהקמנו בדיעמל ובנהרות של דם וכן הלאה.

152
00:10:19,640 --> 00:10:23,960
יקר לנו, אנחנו לא רוצים שהוא יצא לתרבות רעה,

153
00:10:24,960 --> 00:10:27,280
וכל העסק יתפרק מבחינה מוסרית.

154
00:10:27,440 --> 00:10:32,560
אנחנו רוצים שהעוצמה האדירה שהפקדנו בידיו תשמש רק לדברים טובים,

155
00:10:32,560 --> 00:10:37,960
שלשמן המדינה הזו בכלל הוקמה, הילד הזה בכלל נולד.

156
00:10:38,640 --> 00:10:42,720
שזה מה? כמו לפי לוק הגנה על הקניין, החיים והחירות?

157
00:10:44,320 --> 00:10:45,760
יש לך את זה שהם פרמטרים?

158
00:10:45,760 --> 00:10:51,600
כן, אבל אני לא רוצה, אני רוצה, אני נחזור לזה תכף, אם תרצה, אבל שבוע יהיה, שבוע יהיה.

159
00:10:52,320 --> 00:10:58,520
ואז אני אומר לעצמי, אני חושב שהכיבוש משחית,

160
00:10:59,840 --> 00:11:04,440
ושלשבת ביהודה ושומרון כפי שאתה עכשיו יושב איתי, הופך אותנו לקולוניאליסטים,

161
00:11:05,520 --> 00:11:10,240
ושעצם הישיבה כאן היא מעשה עוול מכריד כנגד עם אחר,

162
00:11:11,160 --> 00:11:19,400
ולכן אני מבטא את התובנה המוסרית הזאת,

163
00:11:20,400 --> 00:11:26,520
ושם למדינה שלי, היקרה שלי, גבולות, ולכך אני מדיע שאני לא מוכן לשרת בשטחים.

164
00:11:29,040 --> 00:11:31,960
ואם אתם רוצים, קחו אותי לכלה,

165
00:11:32,640 --> 00:11:35,400
אני אשב בכלא שלוש שנים, אני לא אשרת בשטחים.

166
00:11:39,800 --> 00:11:43,400
בצורה הזו אני מסמן את אותו קו אדום למדינה.

167
00:11:44,400 --> 00:11:47,400
אז נגיד אותו סרבן שירות בשטחים,

168
00:11:49,400 --> 00:11:54,400
הוא מחריב את המדינה, הוא מחריב את המשטר,

169
00:11:54,400 --> 00:11:58,400
הוא מערער את יכולתנו, יכולתו של צה", וכו', וכו'.

170
00:11:58,400 --> 00:12:00,400
לא ולא.

171
00:12:00,400 --> 00:12:02,400
הוא עושה מעשה נאצל.

172
00:12:02,400 --> 00:12:05,400
הוא עושה מעשה נאצל. למה?

173
00:12:06,400 --> 00:12:12,400
כי הוא לא מצפצף על החוק.

174
00:12:13,400 --> 00:12:16,400
הוא לא אומר, המשטר לא מעניין אותי.

175
00:12:16,400 --> 00:12:18,400
הוא לא אומר, החוק לא מעניין אותי.

176
00:12:18,400 --> 00:12:20,400
הוא לא אומר, הבחירות לא מעניינות אותי.

177
00:12:20,400 --> 00:12:23,400
הוא לא אומר, כל הקונסטרוקציה הזאת ששמה מדינה לא מעניינת אותי,

178
00:12:23,400 --> 00:12:26,280
אני מזלזל במדינה ובחוקיה.

179
00:12:26,280 --> 00:12:27,400
לא.

180
00:12:27,400 --> 00:12:30,400
הוא מכבד את החוק,

181
00:12:30,400 --> 00:12:33,400
לא באמצעות קיום החוק,

182
00:12:33,400 --> 00:12:36,400
אלא באמצעות הנכונות לשאת בעונש.

183
00:12:39,400 --> 00:12:41,400
וזה מי יריי אזרחים בלתי הלים.

184
00:12:41,400 --> 00:12:46,800
כשיש עונש, זאת אומרת שמה זה שם את ה... בעצם זה הפרמטר המרכזי שלך?

185
00:12:46,800 --> 00:12:54,400
הנכונות לשאת בעונש היא זו שהופכת את כל הסיפור מאנרכיזם,

186
00:12:54,400 --> 00:13:01,900
חסר אחריות למעשה נאצל של מרי אזרחי.

187
00:13:01,900 --> 00:13:08,800
אז בעצם סוקרטס הוא המודל שלך, כי סוקרטס אמר, חוקי המדינה האוטונאית שבהם חייתי, בהם בחרתי לחיות,

188
00:13:08,800 --> 00:13:14,600
הם החוקים הטובים בעולם, אחרת לא הייתי גר פה, אחרת לא הייתי בוחר לשכון שם,

189
00:13:14,600 --> 00:13:20,800
וברגע שקיבלתי עונש, אני לא בורח ממנו לא על ידי פרוטקציות ולא על ידי טלפון לחבר מהפרקליטות או משהו כזה,

190
00:13:20,800 --> 00:13:25,800
או לא על ידי בריחה לאי אחר רגע לפני שתהיה תקוסת הרילה, אני נושא בעונש.

191
00:13:25,800 --> 00:13:29,300
אפילו אם זה עונש מוות, יכול להיות.

192
00:13:29,300 --> 00:13:34,800
הדוגמה הזו הכן חופשת למה שאני אומר.

193
00:13:34,800 --> 00:13:43,800
אפשר להגיד שבמחשבה הפולוליטית המודרנית, סוקרטס הוא ברובד של אסור יציאות.

194
00:13:43,800 --> 00:13:51,800
זאת אומרת, הוא ברובד הכי הכי הכי של מדינה אוטריטרית שהיא מחליטה ועושה מה שהיא רוצה, ואתה צריך לציית.

195
00:13:51,800 --> 00:14:01,800
ואתה, לכאורה, אומר משהו ההפך לגמרי, שאתה אומר, מותר לכל אחד לא לציית, אפילו בגלל המרק בחדר אוכל, רק תהיה מוכן לסץ בעונש.

196
00:14:01,800 --> 00:14:02,300
נכון.

197
00:14:02,300 --> 00:14:14,800
אז בעצם, ברגע שתגיד שעל מרק בחדר אוכל חייבים לציית, אתה נכנס לביקוח איפה עובר הגבול.

198
00:14:14,800 --> 00:14:19,800
ומכיוון שאנחנו מדברים פה בכלי התבונה האנושית, אין גבול.

199
00:14:19,800 --> 00:14:20,800
אין גבול.

200
00:14:20,800 --> 00:14:25,800
אם אתה מדבר איתי כאדם דתי, אנחנו במקום אחר.

201
00:14:25,800 --> 00:14:30,800
יש אלוהים, יש אמת מוחלטת, יש אסרט הדיברות, יש מה מותר ומה אסור,

202
00:14:30,800 --> 00:14:36,800
ואתה לא מחפש אותה אצלך, שהחלק לא אשלם.

203
00:14:36,800 --> 00:14:51,800
אבל ברגע שאתה מנסה לייצר את המיצוי של המרחב הדיון הלגיטימי של המדינה מתוך התבונה האנושית, אין גבול.

204
00:14:51,800 --> 00:14:52,800
אין גבול.

205
00:14:52,800 --> 00:14:58,800
עכשיו, ברור, אנחנו מניחים, ואני חושב שזאת הנחה רגיונית,

206
00:14:58,800 --> 00:15:05,800
שבקרב רוב בני האדם מצוי איזשהו מוסר טבעי, יש איזושהי תבונה טבעית,

207
00:15:05,800 --> 00:15:09,800
יש איזה שהם ערכים בסיסיים שמקובלים על החברה שהם אלו שמלכתחילה,

208
00:15:09,800 --> 00:15:15,800
קיבצו את החברה הזו יחדיו והובילו להקמת המכשיר הזה שנקרא מדינה.

209
00:15:15,800 --> 00:15:20,800
תמיד ישנם קצוות, אבל כאשר בודד יושב בכלא שלוש שנים,

210
00:15:20,800 --> 00:15:25,800
כי אמר רק בחדר האוכל לא מצלחם בעיניו, זה לא ישפיע כעוז זה על אף אחד ולא יעשה כותרות.

211
00:15:25,800 --> 00:15:31,800
לעומת זאת, מי שמקרה שבאמת נוגע לשאלה מוסרית אמיתית,

212
00:15:31,800 --> 00:15:38,800
יסחוף אחריו המונים, ובסופו של דבר, אכן יסמן לחברה את הקווים האדומים הללו.

213
00:15:38,800 --> 00:15:50,800
תראה, תמיר, בשורה התחתונה, מהו המרחב שבתוכו השלטון וחוקיו משחקים?

214
00:15:50,800 --> 00:15:56,800
כיום כל מרחב. זאת אומרת, הם מחליטים כל החלטה בכל מרחב ערכי.

215
00:15:56,800 --> 00:16:05,800
אתה אומר כל מרחב, ספר החוקים. הממשלה כפובה לחוק, היא רוצה להגדיל, היא מוסיפה לעצמה עוד חוק להקטין.

216
00:16:05,800 --> 00:16:13,800
אתה אומר, החוק הוא המרחב שבו השלטון, הממשלה, המשטר משחק.

217
00:16:13,800 --> 00:16:16,800
כן, ולקובת חוקים נגבי כמעט כל דבר.

218
00:16:16,800 --> 00:16:20,800
אם היא מצליחה לקבוע, יש לה רוב בפרלמנט, אז זהו המרחב.

219
00:16:20,800 --> 00:16:22,800
אז אני אומר לך שזה קשקוש.

220
00:16:22,800 --> 00:16:25,800
שמה, המרחב הוא ההסכמה האזרחית בסוף.

221
00:16:25,800 --> 00:16:30,800
רוב החוקים בספר החוקים, הם אותיות מתות.

222
00:16:30,800 --> 00:16:36,800
כשאתה באת לכאן, לכרני שומרון, אני משוכנע שמיטי יושב, מרגע שיצאת מביתך,

223
00:16:36,800 --> 00:16:40,800
יצאת לנהוג לכאן, איפה? מירושלים הגעת? נשיאה של שעה ורבע.

224
00:16:40,800 --> 00:16:46,800
אני משוכנע שיכולתי לספור, תקשיב טוב, מאה פעמים שעברת על החוק. מאה.

225
00:16:46,800 --> 00:16:51,800
לא כי אתה אזרח פורע חוק. כי אתה אזרח מונורמטיבי.

226
00:16:51,800 --> 00:16:53,800
אם היית פורע חוק, היית עובר 200 פעם.

227
00:16:53,800 --> 00:16:58,800
יש את האמירה היפה שפשיזם זה לחוקק על כל דבר ולאחוף רק מתי שבא לך.

228
00:16:58,800 --> 00:17:03,800
שזה אכיפה ברירנית, כשבעצם כמעט הכל אסור.

229
00:17:03,800 --> 00:17:08,800
ואפשר להגיד שבמדינה שלנו, יש כל כך הרבה חקיקה, כל כך הרבה דברים מסורים,

230
00:17:08,800 --> 00:17:09,800
אנחנו אפילו לא יודעים על זה.

231
00:17:09,800 --> 00:17:17,800
כחבר כנסת, אני, התברר לי, חברי כנסת התגאו בכך שהם אלופי החקיקה.

232
00:17:17,800 --> 00:17:23,800
התברר לי שכנסת ישראל היא אלופת החקיקה, הפרלמנט הישראלי הוא אלוף החקיקה העולמי.

233
00:17:23,800 --> 00:17:29,800
אני קראתי לזה בולמוס החקקת, וכששאלו אותי איזה חוקים חוקקת,

234
00:17:29,800 --> 00:17:35,800
אז אמרתי, אתה צריך לשאול אותי איזה חוקים ביטלתי, לא איזה חוקים חוקקתי.

235
00:17:36,800 --> 00:17:41,800
יש את האמירה של הפילוסופה האמריקאי אמרסון, שהוא אמר,

236
00:17:41,800 --> 00:17:45,800
A good man must not obey the law too well.

237
00:17:45,800 --> 00:17:51,800
זה אפילו ישב לי על הקיר בכנסת.

238
00:17:51,800 --> 00:18:00,800
אדם הגון, מוטב לו שלא ידקדק בקיום חוק יותר על המיטה.

239
00:18:01,800 --> 00:18:06,800
זה צריך שיעור נפרד, המשפט הזה, זה משפט חזק מאוד.

240
00:18:06,800 --> 00:18:10,800
הוא לא היה איש פורע חוק, והוא לא היה אנרכיסט.

241
00:18:10,800 --> 00:18:16,800
אבל אם לחזור לעניין, אנחנו האזרחים, גם בלי איציות,

242
00:18:16,800 --> 00:18:21,800
גם לא עם איזשהו משהו שאלה מתכוונים אליו, המציאות בסופו של דבר,

243
00:18:21,800 --> 00:18:26,800
מה שקובע בסופו של דבר את אורחות החברה,

244
00:18:26,800 --> 00:18:32,800
הוא איזושהי דיאלקטיקה, התכתבות שכזו, בין החוק היבש לבין המציאות.

245
00:18:32,800 --> 00:18:36,800
זה כל חוק אני עכשיו מדבר על, חוקי התנועה, דוגמה קלה,

246
00:18:36,800 --> 00:18:38,800
אבל זה לא רק חוקי התנועה.

247
00:18:40,800 --> 00:18:44,800
מי באמת יעמוד מאחורי מסעית בכביש ריק,

248
00:18:44,800 --> 00:18:47,800
כשהיא יורדת על תשוליים כדי שתעקוב אותה,

249
00:18:47,800 --> 00:18:49,800
אבל הגלגל השמאלי טיפה יגע בפס הלבן,

250
00:18:49,800 --> 00:18:54,800
ואתה רואה קדימה שאין שום דבר, לנצח, ויוכל תאשן שלה לעוד שעתיים.

251
00:18:54,800 --> 00:18:59,800
של הסמי טרילר הדאבל זה, באיזה כביש נידח,

252
00:18:59,800 --> 00:19:02,800
מי? אוקיי, אני רוצה לראות את האש הזה.

253
00:19:02,800 --> 00:19:04,800
ואם יבוא נהג מאחורה וייצפור לו.

254
00:19:04,800 --> 00:19:07,800
גם ברמזור האדום, גם הדוגמה הזאת של רמזור האדום,

255
00:19:07,800 --> 00:19:10,800
מי באמצע הלילה יעמוד ברמזור האדום אם הוא לא מתחלף?

256
00:19:10,800 --> 00:19:12,800


אם הוא לא מתחלף, אף אחד.

257
00:19:12,800 --> 00:19:13,800
אף אחד.

258
00:19:13,800 --> 00:19:14,800
נכון.

259
00:19:14,800 --> 00:19:17,800
שוב, יש את המרחב הזה, כן.

260
00:19:17,800 --> 00:19:20,800
והשוליים האלה הרבה,

261
00:19:20,800 --> 00:19:23,800
נתנו עכשיו דוגמאות קצת קיצוניות,

262
00:19:23,800 --> 00:19:26,800
אבל זה לא כולנו ברור בדיוק על מה אנחנו מדברים,

263
00:19:26,800 --> 00:19:28,800
זה מרחב מאוד גדול.

264
00:19:28,800 --> 00:19:30,800
ואני אומר לך שרוב החוקים,

265
00:19:30,800 --> 00:19:33,800
הם עוד מתה בספר החוקים.

266
00:19:36,800 --> 00:19:39,800
על הכמה וכמה כשמדובר במדיניות,

267
00:19:39,800 --> 00:19:43,800
שבאמת נוגעת לשאלות מהותיות של מוסר.

268
00:19:43,800 --> 00:19:46,800
עכשיו, אני אקומה לך, בהקשרים הפוליטיים שלנו,

269
00:19:47,800 --> 00:19:48,800
מה שאני עכשיו אומר,

270
00:19:48,800 --> 00:19:50,800
שאנחנו האבא והאימא של המדינה,

271
00:19:50,800 --> 00:19:51,800
ולא להפך,

272
00:19:51,800 --> 00:19:53,800
השמאל הישראלי הבין תמיד,

273
00:19:53,800 --> 00:19:55,800
כי הוא באמת האבא והאימא של המדינה.

274
00:19:55,800 --> 00:19:57,800
הוא הקים את מוסדותיה,

275
00:19:57,800 --> 00:20:00,800
והוא מבין נכון את מרג הכוחות כאן.

276
00:20:00,800 --> 00:20:02,800
ולכן,

277
00:20:02,800 --> 00:20:05,800
השמאל ידע תמיד

278
00:20:05,800 --> 00:20:08,800
לצייר קווים אדומים שמעבר להם,

279
00:20:08,800 --> 00:20:10,800
כהניו הגדולים,

280
00:20:10,800 --> 00:20:14,800
עמוס, עוז, משה, נגבי, אחרים,

281
00:20:14,800 --> 00:20:17,800
הודיעו שתהיה פה סרבנות, אפילו מלחמת אזרחים.

282
00:20:17,800 --> 00:20:20,800
משה נגבי, הפרשן המשפטי של כל ישראל,

283
00:20:20,800 --> 00:20:24,800
אמר בזמנו שאם יגורש כפר ערבים,

284
00:20:24,800 --> 00:20:26,800
מלחמת אזרחים לא תפחיד אותו.

285
00:20:26,800 --> 00:20:28,800
כך הוא דיבר.

286
00:20:28,800 --> 00:20:30,800
הפרשן המשפטי של כל ישראל.

287
00:20:30,800 --> 00:20:34,800
זה לא איזה פרחך מאיזה גבעה.

288
00:20:36,800 --> 00:20:38,800
וכך הם יצרו

289
00:20:39,800 --> 00:20:41,800
קו אדום,

290
00:20:41,800 --> 00:20:43,800
שדיבור על מחיקת חווארה,

291
00:20:43,800 --> 00:20:46,800
נמצא רחק מחוצה, לא.

292
00:20:46,800 --> 00:20:50,800
אבל דיבור על מחיקת בית אל נמצא בפנים, מדוע?

293
00:20:50,800 --> 00:20:54,800
משום שהימין, מהצד השני, לא הבין

294
00:20:54,800 --> 00:20:58,800
שגם הוא האבא והאימא של המדינה.

295
00:20:58,800 --> 00:21:01,800
ותמיד דיבר על כך ש...

296
00:21:01,800 --> 00:21:03,800
מה נעשה? הגג יפול לנו על הראש,

297
00:21:03,800 --> 00:21:05,800
אנחנו חייבים לציית.

298
00:21:05,800 --> 00:21:06,800
עד כדי כך הגיעו הדברים.

299
00:21:06,800 --> 00:21:09,800
זה כמובן התחבר לידי שהוא פשיזם אמוני כזה,

300
00:21:09,800 --> 00:21:11,800
בצינות הדתית.

301
00:21:11,800 --> 00:21:15,800
שכאילו החוקים של המדינה הם יסוד הכיסא השם בעולם, ולא...

302
00:21:15,800 --> 00:21:17,800
כן, שזה דבר עיון.

303
00:21:17,800 --> 00:21:21,800
ולא כלל הלאומיות הישראלית היא יסוד כיסא השם בעולם.

304
00:21:21,800 --> 00:21:23,800
תראה...

305
00:21:24,800 --> 00:21:25,800
זה כל כך עטוב.

306
00:21:25,800 --> 00:21:27,800
זה עצוב. זה עצוב מאוד.

307
00:21:27,800 --> 00:21:33,800
לקחת את ההגות המקסימה של הרב קוק,

308
00:21:34,800 --> 00:21:37,800
צד אחד רחוק מדי נגיד, או צד אחד יצידה מדי,

309
00:21:37,800 --> 00:21:41,800
ולהפוך את המדינה שיהיה אכן קדושה.

310
00:21:41,800 --> 00:21:45,800
המכשיר למימוש ריבונותו של עם ישראל בארצו בעיני הוא מקודש.

311
00:21:45,800 --> 00:21:47,800
אני אומר על אל ביום העצמאות,

312
00:21:47,800 --> 00:21:49,800
ותפילה לשלום המדינה,

313
00:21:49,800 --> 00:21:52,800
ואני רואה במדינה משהו שהוא מהרבה מבה למכשיר טכני.

314
00:21:52,800 --> 00:21:54,800
שאלתי את אבי מאוז,

315
00:21:54,800 --> 00:21:57,800
אם לפי שיטתו מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם,

316
00:21:57,800 --> 00:22:01,800
וכל דבר שהמדינה תעשה הוא יהיה יותר קדוש מאשר דבר שאני או אתה נעשה,

317
00:22:01,800 --> 00:22:04,800
אז אולי גם המדינה צריכה גם לפתוח דוכני פלאפל.

318
00:22:04,800 --> 00:22:08,800
וזה יהיה הפלאפל הקדוש, ולא סתם פלאפל נחמד שמברכים עליו שהכל נהיה בדברו.

319
00:22:08,800 --> 00:22:09,800
כן.

320
00:22:09,800 --> 00:22:11,800
והוא לא יודע כל כך איך לענות לי.

321
00:22:11,800 --> 00:22:12,800
כן.

322
00:22:12,800 --> 00:22:15,800
אז מדובר באמת באיש יקר,

323
00:22:15,800 --> 00:22:18,800
ובאנשים יקרים וחשובים וטובים,

324
00:22:18,800 --> 00:22:21,800
שעושים הרבה משהו, עושים הרבה משהו טוב,

325
00:22:21,800 --> 00:22:25,800
אבל מדובר ביסוד אידיאולוגי מזעזע.

326
00:22:27,800 --> 00:22:28,800
זאת מוטציה,

327
00:22:29,800 --> 00:22:31,800
הזווית הזאת של האידיאולוגיה שלהם,

328
00:22:31,800 --> 00:22:33,800
זאת מוטציה פשיסטית.

329
00:22:34,800 --> 00:22:36,800
אין לי מילה אחרת.

330
00:22:37,800 --> 00:22:39,800
תנסה אבל בכל זאת אולי מילה אחרת,

331
00:22:39,800 --> 00:22:41,800
כי המילה פשיזם היא בדעת המשמעותה,

332
00:22:41,800 --> 00:22:44,800
לפי אורווי לפחות, יש לו מאמר נפלא שנקרא פוליטיקה והשפה האנגלית.

333
00:22:44,800 --> 00:22:47,800
כשאני אומר פשיזם, אני מתכוון המדינה מעל הכול.

334
00:22:47,800 --> 00:22:50,800
אז הפשיזם המקורי הוא כמובן חילוני,

335
00:22:50,800 --> 00:22:52,800
כי הוא חלק מ... הוא אחד מהאידיאולוגיות של הנאורות,

336
00:22:52,800 --> 00:22:53,800
של ידען הנאורות,

337
00:22:53,800 --> 00:22:56,800
והוא אומר, הסיפור כאן הוא...

338
00:22:56,800 --> 00:22:59,800
המטרה היא המדינה,

339
00:22:59,800 --> 00:23:01,800
המדינה הופכת לאלוהים.

340
00:23:01,800 --> 00:23:03,800
הפשיזם האמוני שאנחנו מדברים עליו כאן,

341
00:23:03,800 --> 00:23:05,800
זה סוג של פשיזם אמוני.

342
00:23:05,800 --> 00:23:07,800
זאת אומרת, המדינה היא לא אלוהים,

343
00:23:07,800 --> 00:23:09,800
אבל המדינה היא יסוד כיסא השם בעולם,

344
00:23:09,800 --> 00:23:12,800
ולכן לא יכול להיות שהסמל שאמר לי עכשיו,

345
00:23:12,800 --> 00:23:14,800
לגרש את ההורים שלי,

346
00:23:14,800 --> 00:23:16,800
ציווה עליי לבצע עוול מוסרי,

347
00:23:16,800 --> 00:23:17,800
כי זה דבר השם.

348
00:23:17,800 --> 00:23:19,800
הוא מדבר בשם המדינה,

349
00:23:19,800 --> 00:23:21,800
והמדינה היא יסוד כיסא השם,

350
00:23:21,800 --> 00:23:23,800
המדינה לא יכולה לטעות.

351
00:23:23,800 --> 00:23:25,800
נו, בחייך, זה לא פשיזם.

352
00:23:25,800 --> 00:23:30,800
והרי את הילדים מגרשים את הוריהם ואת אחריהם מבתיהם בגוש כתיף.

353
00:23:30,800 --> 00:23:31,800
זה דבר מכריז.

354
00:23:31,800 --> 00:23:33,800
רק עכשיו, תיאר לנו אלוף גרשון הכהן,

355
00:23:33,800 --> 00:23:35,800
מפאי בגולני,

356
00:23:35,800 --> 00:23:40,800
אצלו בגייס,

357
00:23:40,800 --> 00:23:42,800
כן שהוא היה,

358
00:23:42,800 --> 00:23:44,800
שכן, זה מה שהולך לעשות.

359
00:23:44,800 --> 00:23:47,800
והוא היה גאה בזה.

360
00:23:47,800 --> 00:23:50,800
אז...

361
00:23:50,800 --> 00:23:54,800
אבל נעזוב כרגע את המוטציה המסוימת הזאת.

362
00:23:54,800 --> 00:23:56,800
אני לא... רבתי איתה מספיק,

363
00:23:56,800 --> 00:23:58,800
לא מתחשבתי להיכנס עוד פעם לסיפור הזה.

364
00:23:58,800 --> 00:24:00,800
אבל...

365
00:24:00,800 --> 00:24:04,800
שנייה, אבל אתה אומר בואו לא נוסעים את הגבול במרק.

366
00:24:04,800 --> 00:24:06,800
בואו נוסעים את הגבול בעונש.

367
00:24:06,800 --> 00:24:08,800
אבל אם העונש הוא קל מדי...

368
00:24:08,800 --> 00:24:12,800
אני רק אומר, רק מסוגר את הדיון בקטע הזה.

369
00:24:12,800 --> 00:24:15,800
צד אחד בשמאל ידע להציב גבולות לילד,

370
00:24:15,800 --> 00:24:18,800
והצד הימני לא ידע להציב גבולות לילד מעולם.

371
00:24:18,800 --> 00:24:19,800
מעולם.

372
00:24:19,800 --> 00:24:21,800
כש...

373
00:24:23,800 --> 00:24:25,800
תראה כמה שזה מזעזע.

374
00:24:26,800 --> 00:24:29,800
בשלב מסוים התחילה התקשורת,

375
00:24:29,800 --> 00:24:30,800
ואני הייתי שם בתוך העניינים,

376
00:24:30,800 --> 00:24:33,800
ראיתי שזה קורה מול העיניים שלי מתוכחי הליכוד.

377
00:24:33,800 --> 00:24:37,800
שר הביטחון, מטעם הליכוד, הוא בוגי יעלון.

378
00:24:37,800 --> 00:24:40,800
התקשורת לוחצת, לוחצת, לוחצת,

379
00:24:40,800 --> 00:24:41,800
למה אין עצורים, למה אין עצורים?

380
00:24:41,800 --> 00:24:43,800
בענייני תג מחיר.

381
00:24:43,800 --> 00:24:46,800
אוקיי? בשלב מסוים הוא נשבר,

382
00:24:46,800 --> 00:24:49,800
בוגי, כי אין... אומר השבק,

383
00:24:49,800 --> 00:24:52,800
אין לי זה, אין לי הוכחות לכלום.

384
00:24:53,800 --> 00:24:56,800
בשלב מסוים הוא נשבר,

385
00:24:56,800 --> 00:24:59,800
ולוחצים עליו, והוא משחרר להתחיל

386
00:24:59,800 --> 00:25:02,800
לעצור מן הגורם ומן היקב נערים,

387
00:25:02,800 --> 00:25:04,800
ולענות אותם.

388
00:25:04,800 --> 00:25:08,800
וזה מה שהמדינה מתחילה לעשות

389
00:25:08,800 --> 00:25:10,800
לסלטה ושמנה לילדים

390
00:25:10,800 --> 00:25:14,800
של מנהיגי ההתנחלויות,

391
00:25:14,800 --> 00:25:16,800
ורבני ההתנחלויות.

392
00:25:16,800 --> 00:25:18,800
הילדים שלנו.

393
00:25:19,800 --> 00:25:23,800
ומתחיל לחץ מלמטה

394
00:25:23,800 --> 00:25:30,800
כלפי הממשלה, ובמיוחד כלפי

395
00:25:30,800 --> 00:25:33,800
נציג הציונות הדתית בממשלה,

396
00:25:33,800 --> 00:25:36,800
הלו הוא נפתלי בנט.

397
00:25:36,800 --> 00:25:37,800
בזמנו.

398
00:25:37,800 --> 00:25:43,800
ובאים להפגנות מנהיגי הציונות הדתית,

399
00:25:43,800 --> 00:25:45,800
הפגנות מול מפכל המשטרה,

400
00:25:45,800 --> 00:25:47,800
הפגנות מול, כן?

401
00:25:47,800 --> 00:25:50,800
זוכר? זה הרגע המכונן.

402
00:25:50,800 --> 00:25:52,800
ואז בא נפתלי בנט.

403
00:25:52,800 --> 00:25:57,800
ועושה מעשה זמרי,

404
00:25:57,800 --> 00:25:59,800
ומבקש סחר כפנחס,

405
00:25:59,800 --> 00:26:03,800
ובא כגיבור הגדול שעומד מול הציבור שלו,

406
00:26:03,800 --> 00:26:06,800
באופן מוסרי, ומה הוא אומר?

407
00:26:06,800 --> 00:26:08,800
אתם רוצים שהגג יפול לנו על הראש?

408
00:26:08,800 --> 00:26:09,800
למי אתם מאמינים?

409
00:26:09,800 --> 00:26:11,800
לילד שקד או לבנגבי, אתה זוכר?

410
00:26:11,800 --> 00:26:13,800
לפני זה היה לו ביטוי אחר.

411
00:26:14,800 --> 00:26:19,800
האם למי אתם, לנעורה הזאת החמודה של ידי,

412
00:26:19,800 --> 00:26:23,800
או לאיש הזה, הדכי הזה, הפרחך הזה,

413
00:26:23,800 --> 00:26:24,800
למי אתם מאמינים?

414
00:26:24,800 --> 00:26:25,800
תבחר.

415
00:26:25,800 --> 00:26:28,800
אתה שייך ללגיטימיות הישראלית,

416
00:26:28,800 --> 00:26:30,800


או שאתה מחוץ לגבות?

417
00:26:30,800 --> 00:26:32,800
תבחר עכשיו למי אתה שייך, ציונות דתית.

418
00:26:32,800 --> 00:26:33,800
תבחר.

419
00:26:36,800 --> 00:26:37,800
אבל לפני זה הוא אמר משפט אחר.

420
00:26:37,800 --> 00:26:40,800
אתם רוצים שהגג ייפול לכם על הראש?

421
00:26:40,800 --> 00:26:41,800
זה משהו?

422
00:26:41,800 --> 00:26:42,800
כן.

423
00:26:42,800 --> 00:26:43,800
תבדוק אותי.

424
00:26:43,800 --> 00:26:45,800
אתה מכיר שהגג ייפול לנו על הראש?

425
00:26:46,800 --> 00:26:48,800
שאנחנו לא נציית?

426
00:26:48,800 --> 00:26:50,800
זה היה בהקשר של הציוט.

427
00:26:50,800 --> 00:26:52,800
ציוט למה? הוא חלק מהממשלה.

428
00:26:52,800 --> 00:26:53,800
כלומר...

429
00:26:53,800 --> 00:26:54,800
לא.

430
00:26:54,800 --> 00:26:56,800
כי הטענה הייתה שהילדים שלנו,

431
00:26:56,800 --> 00:26:58,800
הם פורעי חוק, התחילו לפרוח חוק.

432
00:26:58,800 --> 00:27:00,800
חייבים לעצור את זה.

433
00:27:00,800 --> 00:27:01,800
אחרי זה את הגג ייפול,

434
00:27:01,800 --> 00:27:03,800
היא ייפול לכל, אחרי זה המדינה תחרב.

435
00:27:03,800 --> 00:27:05,800
הגג ייפול לנו על הראש,

436
00:27:05,800 --> 00:27:08,800
בגלל היא הציוט של הילדים שלנו,

437
00:27:08,800 --> 00:27:10,800
ולכן אנחנו צריכים לאשר למדינה,

438
00:27:10,800 --> 00:27:12,800
לאסוף אותם ולענות אותם,

439
00:27:12,800 --> 00:27:15,800
עד שנתפוס את מי שמכריב לנו את המדינה.

440
00:27:16,800 --> 00:27:20,800
אז בא בנט ואמר לנזף,

441
00:27:21,800 --> 00:27:22,800
מנהיגי ההתיישבות.

442
00:27:22,800 --> 00:27:24,800
מנהיגי ההתיישבות וברבנה,

443
00:27:24,800 --> 00:27:26,800
ואתם רוצים, איפה הממלכתיות שלכם?

444
00:27:26,800 --> 00:27:27,800
איפה הכבוד שלכם למדינה?

445
00:27:27,800 --> 00:27:29,800
אתם רוצים שהגג ייפול לנו על הראש?

446
00:27:29,800 --> 00:27:32,800
אז אספו מן הגורם ומן היקב עשרות נערים,

447
00:27:32,800 --> 00:27:35,800
ועינו אותם, וכמובן שלא תפסו אף אחד.

448
00:27:35,800 --> 00:27:39,800
אחד מהם, היחיד שהצליחו להרשיע אותו,

449
00:27:39,800 --> 00:27:42,800
היה בעקבות, באמת, עינויים בלבד,

450
00:27:42,800 --> 00:27:46,800
בלי שום ראיית תומכת נוספת.

451
00:27:46,800 --> 00:27:48,800
הוא יושב עכשיו על ארבעה מעשרי עולם,

452
00:27:48,800 --> 00:27:49,800
אמירם בן-אוליאל,

453
00:27:49,800 --> 00:27:52,800
על מעשה שלא עשה.

454
00:27:52,800 --> 00:27:55,800
כלומר, מה שעשה כאן בנט,

455
00:27:55,800 --> 00:27:57,800
ומה שעשתה כאן הנציונות הדתית כולה,

456
00:27:57,800 --> 00:28:01,800
וזה בהחלט דוגמה לאותו פשיזם שאני מדבר עליו,

457
00:28:02,800 --> 00:28:04,800
הם אכן יפילו לנו את הגג על הראש,

458
00:28:04,800 --> 00:28:06,800
משום שהם גרמו לכך,

459
00:28:06,800 --> 00:28:08,800
שבמדינת ישראל,

460
00:28:08,800 --> 00:28:11,800
אפשר לאסוף אזרחים,

461
00:28:11,800 --> 00:28:14,800
ולענות אותם,

462
00:28:14,800 --> 00:28:16,800
ולהוציא הודעות בעינויים בלבד,

463
00:28:16,800 --> 00:28:18,800
ולהכניס אנשים למעשה עולם,

464
00:28:18,800 --> 00:28:21,800
לאחר עינויים קשים,

465
00:28:21,800 --> 00:28:25,800
וזו הרמה המוסרית, המשפטית,

466
00:28:25,800 --> 00:28:27,800
שמדינת ישראל נמצאת בה היום,

467
00:28:27,800 --> 00:28:29,800
בזכות הציונות הדתית.

468
00:28:29,800 --> 00:28:33,800
כלומר, בכך שלא הצבת גבולות לילד,

469
00:28:33,800 --> 00:28:35,800
היפלת לנו את הגג על הראש.

470
00:28:35,800 --> 00:28:36,800
עוד דוגמה אחרת,

471
00:28:36,800 --> 00:28:37,800
עכשיו דיברתי על להפיל את הגג על הראש,

472
00:28:37,800 --> 00:28:39,800
מבחינה משפטית מוסרית.

473
00:28:39,800 --> 00:28:42,800
מה עם העובדה שתל אביב עכשיו נמצאת

474
00:28:42,800 --> 00:28:44,800
בשבויה של עזה,

475
00:28:44,800 --> 00:28:46,800
ובתווך הטילים וכן הלאה?

476
00:28:46,800 --> 00:28:47,800
למה?

477
00:28:47,800 --> 00:28:51,800
כי לא ידעת להציב גבולות בגוש כתיף.

478
00:28:51,800 --> 00:28:54,800
לא היית מסוגל לצאת מכפר מימון,

479
00:28:54,800 --> 00:28:59,800
ולמנוע את הגירוש ואת החורבן,

480
00:28:59,800 --> 00:29:00,800
כפי שהבטחת לאנשיך.

481
00:29:00,800 --> 00:29:01,800
מדוע?

482
00:29:01,800 --> 00:29:03,800
משום שבקניס ביציאה מכפר מימון,

483
00:29:03,800 --> 00:29:05,800
עמד הרב אינר,

484
00:29:05,800 --> 00:29:08,800
ושלוחו אפי איתם.

485
00:29:08,800 --> 00:29:12,800
אמרנו, אנחנו לא נביא למלחמת אחים,

486
00:29:12,800 --> 00:29:15,800
אנחנו בנו רק כדי לעשות סיבובים בתוך הכפר,

487
00:29:15,800 --> 00:29:16,800
ולך את הביתה.

488
00:29:16,800 --> 00:29:20,800
אתה הוכחת שאתה הילד של המדינה,

489
00:29:20,800 --> 00:29:22,800
אתה גם תלוי במנטלית,

490
00:29:22,800 --> 00:29:24,800
אתה תלוי מנטלית בציונות וכן הלאה.

491
00:29:24,800 --> 00:29:25,800
מה שאין לחרדים,

492
00:29:25,800 --> 00:29:26,800
החרדים למשל,

493
00:29:26,800 --> 00:29:27,800
אין להם את התלות הזאת,

494
00:29:27,800 --> 00:29:30,800
אז אף אחד לא יעלה לדעת ללכת לגייס נערה חרדית לצבא.

495
00:29:30,800 --> 00:29:32,800
נכון? למרות שלפי החוק,

496
00:29:32,800 --> 00:29:34,800
חייבים, חייבת להתגייס,

497
00:29:34,800 --> 00:29:36,800
כל אחת אחרת, נכון?

498
00:29:36,800 --> 00:29:39,800
כי ברור שהם נמצאים במקום,

499
00:29:39,800 --> 00:29:41,800
שהוא אולי לא האבא ואמא של המדינה,

500
00:29:41,800 --> 00:29:43,800
אבל בטח לא הילד שלה.

501
00:29:43,800 --> 00:29:48,800
אפשר לומר שרק בזכות זה שהחרדים רוצים את כל הרפורמה המשפטית,

502
00:29:48,800 --> 00:29:51,800
אז אני סמוך ובטוח שהיא תתקדם.

503
00:29:51,800 --> 00:29:52,800
כי אם זה היה תלוי בציונות הדתית,

504
00:29:52,800 --> 00:29:54,800
מזמן היום מקפלים את זה כמו הרגע,

505
00:29:54,800 --> 00:29:56,800
מנתניה יודע מאוד טוב להיפגש עם כל הרבנים הנכונים,

506
00:29:56,800 --> 00:29:58,800
ולקפל אותם ולהגיד להם זה לא הזמן,

507
00:29:58,800 --> 00:30:02,800
וזה קיצוני מדי, וכל מיני דברים כאלה.

508
00:30:02,800 --> 00:30:04,800
אני לא יכול לתת לחשוב הפוך.

509
00:30:04,800 --> 00:30:07,800
אתה לא צומח לחרדים שיעבירו אותם את הרפורמה?

510
00:30:07,800 --> 00:30:08,800
לא.

511
00:30:10,800 --> 00:30:12,800
אם אתה רוצה שאני אכנס לזה?

512
00:30:12,800 --> 00:30:13,800
כן.

513
00:30:14,800 --> 00:30:16,800
אני חושב שמה שהתברר כאן,

514
00:30:16,800 --> 00:30:20,800
זה שהנכונות של השמאל,

515
00:30:20,800 --> 00:30:26,800
בוא נקרא, למיעוט כל אזרחיה, אוקיי?

516
00:30:26,800 --> 00:30:28,800
נחזור כרגע את הערבים בצד,

517
00:30:28,800 --> 00:30:30,800
הרוב היהודים הם מיעוט כל אזרחיה.

518
00:30:30,800 --> 00:30:32,800
מה שמכונה השמאל.

519
00:30:33,800 --> 00:30:37,800
הנכונות של השמאל היא לא רק לצייר קו אדום,

520
00:30:37,800 --> 00:30:41,800
אלא באמת להרוג את התינוק.

521
00:30:41,800 --> 00:30:44,800
כי מה שראינו עכשיו בשבוע...

522
00:30:44,800 --> 00:30:45,800
כלומר, הם מוכנים להחריב את המדינה,

523
00:30:45,800 --> 00:30:47,800
ובלבד שהעמדה שלהם תתקבל.

524
00:30:47,800 --> 00:30:48,800
כן.

525
00:30:50,800 --> 00:30:52,800
הם כל כך אבא ואאימא של המדינה,

526
00:30:54,800 --> 00:30:57,800
שמרגישים שאת התינוק הזה גם מותר להם להרוג.

527
00:30:58,800 --> 00:31:01,800
הם כמו אבא ואאימא במשפט הרומי.

528
00:31:01,800 --> 00:31:02,800
נכון.

529
00:31:02,800 --> 00:31:03,800
שהם מבאלים עליהם.

530
00:31:03,800 --> 00:31:04,800
המדינה זה הקניין שלהם.

531
00:31:04,800 --> 00:31:05,800
לא כמו ביהדות.

532
00:31:05,800 --> 00:31:06,800
בדיוק.

533
00:31:06,800 --> 00:31:09,800
אין לך, אין למדינה, כמו אצלי לפחות,

534
00:31:09,800 --> 00:31:10,800
אני מניח שגם אצלך,

535
00:31:10,800 --> 00:31:12,800
באמת מימד של קדושה.

536
00:31:14,800 --> 00:31:15,800
חיות בפני עצמה.

537
00:31:16,800 --> 00:31:21,800
המדינה הזאת עבורה כלי למימוש האידיאולוגיה,

538
00:31:21,800 --> 00:31:23,800
התרבות שהם רוצו לייצר כאן.

539
00:31:23,800 --> 00:31:25,800
ואם זה לא זה,

540
00:31:26,800 --> 00:31:27,800
אז עדיף שלא יהיה בכלל.

541
00:31:27,800 --> 00:31:28,800
כמו על חדם דרך אגב.

542
00:31:28,800 --> 00:31:29,800
חדם ככה חשב.

543
00:31:29,800 --> 00:31:30,800
זאת אומרת,

544
00:31:30,800 --> 00:31:33,800
עדיף שלא תהיה מדינה מאשר שתהיה מדינה כזאת עם גנבים ושודדים,

545
00:31:33,800 --> 00:31:35,800
ומדינה ככל המדינות.

546
00:31:35,800 --> 00:31:37,800
בסדר, אתה מביא לי,

547
00:31:37,800 --> 00:31:40,800
אתה מגלה ידענות רבה בכל מיני השוואות,

548
00:31:40,800 --> 00:31:43,800
ואני צריך להיכנס בדיוק למה הוא אמר עד הסוף,

549
00:31:43,800 --> 00:31:44,800
כדי להסכים איתך או לא.

550
00:31:44,800 --> 00:31:45,800
אתה לא חייב להסכים כל דבר.

551
00:31:45,800 --> 00:31:48,800
לא, יכול להיות שאני אסכים איתך,

552
00:31:48,800 --> 00:31:50,800
אבל אני לא בקיבה בכתביו של חדם.

553
00:31:50,800 --> 00:31:51,800
אבל,

554
00:31:51,800 --> 00:31:52,800
אבל,

555
00:31:54,800 --> 00:31:55,800
מה שהתברר,

556
00:31:56,800 --> 00:31:59,800
מרגע שהעסק עבר לפסים צבאיים,

557
00:31:59,800 --> 00:32:00,800
מכתב התייסים,

558
00:32:01,800 --> 00:32:03,800
מה זה היה מכתב התייסים הזה?

559
00:32:04,800 --> 00:32:06,800
זו הייתה הפיכה צבאית זוחלת.

560
00:32:06,800 --> 00:32:07,800
זה מה שזה היה.

561
00:32:07,800 --> 00:32:08,800
אבל מה ההבדל?

562
00:32:08,800 --> 00:32:09,800
הוא עדיין בתוקף.

563
00:32:09,800 --> 00:32:10,800
כן.

564
00:32:10,800 --> 00:32:11,800
למה היה?

565
00:32:11,800 --> 00:32:12,800
כן.

566
00:32:12,800 --> 00:32:13,800
נכון.

567
00:32:13,800 --> 00:32:14,800
מה שהתברר כאן,

568
00:32:14,800 --> 00:32:15,800
הוא,

569
00:32:17,800 --> 00:32:20,800
שבמשך שנים,

570
00:32:22,800 --> 00:32:23,800
צהל קידם,

571
00:32:24,800 --> 00:32:28,800
לתפקידים בעלי כוח מיוחד,

572
00:32:28,800 --> 00:32:30,800
אנשים עם אג'נדה מסוימת.

573
00:32:30,800 --> 00:32:31,800
לא בכדי,

574
00:32:31,800 --> 00:32:33,800
אין לך בפורום התקהל חופשי כיפות סוגות כמעט בכלל,

575
00:32:33,800 --> 00:32:34,800
בשום,

576
00:32:35,800 --> 00:32:36,800
איך זה יכול להיות,

577
00:32:36,800 --> 00:32:38,800
שיש לנו כבר תקופה לא קצרה בכלל,

578
00:32:39,800 --> 00:32:40,800
במצב שהציניות הדתית,

579
00:32:40,800 --> 00:32:43,800
שולחת את יותר המתנדבים,

580
00:32:43,800 --> 00:32:45,800
ליחידות קו אדם,

581
00:32:45,800 --> 00:32:47,800
מכל מגזר אחר באוכלוסייה.

582
00:32:47,800 --> 00:32:48,800
אבל משום מה,

583
00:32:48,800 --> 00:32:50,800
זה לא בעלי לידי ביטוי בפורום התקהל.

584
00:32:50,800 --> 00:32:51,800
זאת אומרת, ידעו איך,

585
00:32:53,800 --> 00:32:54,800


לסנן כלפי מעלה,

586
00:32:56,800 --> 00:32:57,800
נקרא לזה,

587
00:32:57,800 --> 00:32:59,800
לפחות את אלו שלא יעשו בעיות,

588
00:32:59,800 --> 00:33:00,800
שלא לדבר על ההפך, כן?

589
00:33:02,800 --> 00:33:03,800
מכל מקום,

590
00:33:05,800 --> 00:33:06,800
מה ההבדל,

591
00:33:08,800 --> 00:33:13,800
בין טייס שמחליט שהוא רוצה למנוע את הדיקטטורה,

592
00:33:13,800 --> 00:33:14,800
כמו שהוא קורא לזה,

593
00:33:15,800 --> 00:33:17,800
ופשוט מפתיץ את הכנסת,

594
00:33:18,800 --> 00:33:19,800
לבין טייס שאומר,

595
00:33:19,800 --> 00:33:21,800
אני רוצה למנוע את הדיקטטורה,

596
00:33:22,800 --> 00:33:28,800
ולכן אני משתמש בפתחון ישראל שופקד בידי,

597
00:33:28,800 --> 00:33:32,800
כדי להיעלץ את הממשלה לפעול כמו שאני רוצה,

598
00:33:32,800 --> 00:33:33,800
ולא כמו שהרוב שבחר בה רוצה.

599
00:33:33,800 --> 00:33:35,800
או אני לא מוכן להפציץ באיראן,

600
00:33:35,800 --> 00:33:36,800
וככה בעצם להפיל לחץ.

601
00:33:36,800 --> 00:33:37,800
בשורה התחתונה,

602
00:33:38,800 --> 00:33:39,800
זה אותו הדבר,

603
00:33:39,800 --> 00:33:40,800
או כמעט אותו הדבר,

604
00:33:40,800 --> 00:33:42,800
רק בצורה פסיבית.

605
00:33:42,800 --> 00:33:43,800
זאת אומרת,

606
00:33:43,800 --> 00:33:45,800
המטרה היא שממשלה נבחרת לא תוכל לתפקד,

607
00:33:46,800 --> 00:33:47,800
לא תבצע את המדיניות שלו,

608
00:33:47,800 --> 00:33:49,800
שליש מי נבחרה,

609
00:33:51,800 --> 00:33:53,800
האמצעי זה פתחון ישראל שופקד בידך,

610
00:33:58,800 --> 00:34:01,800
וכל ההבדל הוא שכאן אתה משתמש בזה באופן אקטיבי,

611
00:34:01,800 --> 00:34:02,800
וכאן באופן פסיבי,

612
00:34:02,800 --> 00:34:03,800
זה הכול.

613
00:34:03,800 --> 00:34:04,800
אבל את שניהם אתה מצדיק.

614
00:34:05,800 --> 00:34:06,800
אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה,

615
00:34:06,800 --> 00:34:07,800
השיחה היא על איציות.

616
00:34:07,800 --> 00:34:08,800
לא, לא, לא, לא,

617
00:34:08,800 --> 00:34:10,800
הפוך, חס וחלילה.

618
00:34:10,800 --> 00:34:11,800
חס וחלילה.

619
00:34:11,800 --> 00:34:12,800
אמרת שאת שניהם אתה מצדיק,

620
00:34:12,800 --> 00:34:13,800
אפילו על המרק,

621
00:34:13,800 --> 00:34:14,800
לא,

622
00:34:14,800 --> 00:34:16,800
כל עוד אתה מוכן לשלם את העונש.

623
00:34:16,800 --> 00:34:17,800
הוא מוכן לעשות בעונש,

624
00:34:17,800 --> 00:34:18,800
אתה יעשה זה.

625
00:34:19,800 --> 00:34:20,800
מה העונש?

626
00:34:20,800 --> 00:34:21,800
זאת השאלה אולי.

627
00:34:21,800 --> 00:34:23,800
אם העונש זה עונש מוות על בגידה,

628
00:34:23,800 --> 00:34:24,800
על המרדה,

629
00:34:24,800 --> 00:34:25,800
כמה שנים אתה ישבת?

630
00:34:25,800 --> 00:34:27,800
רגע, רגע, רגע.

631
00:34:27,800 --> 00:34:30,800
הדבר האחרון שהוא מוכן זה לעשות בעונש.

632
00:34:30,800 --> 00:34:31,800
אתה צריך,

633
00:34:31,800 --> 00:34:33,800
אני עליתי לשידור ב-103 FM,

634
00:34:33,800 --> 00:34:34,800
מיד אחריו,

635
00:34:34,800 --> 00:34:36,800
שמעתי את כל הטיעונים שלו,

636
00:34:36,800 --> 00:34:37,800
מה פתאום איציות?

637
00:34:37,800 --> 00:34:39,800
אני מתנדב,

638
00:34:39,800 --> 00:34:41,800
החלטתי הפעם לא להתנדב,

639
00:34:41,800 --> 00:34:44,800
כל מיני פיתולים ופתלתולי פיתולים.

640
00:34:44,800 --> 00:34:45,800
אם הוא היה אומר,

641
00:34:47,800 --> 00:34:50,800
יש כאן דגל שחור מעל הממשלה הזאת,

642
00:34:50,800 --> 00:34:52,800
ולכן אני לא מוכן,

643
00:34:52,800 --> 00:34:54,800
ולכן אני מוריד תמדים,

644
00:34:54,800 --> 00:34:56,800
אני לא אעבור לזה,

645
00:34:56,800 --> 00:34:57,800
ואני מבקש,

646
00:34:57,800 --> 00:34:58,800
בואו,

647
00:34:58,800 --> 00:34:59,800
תענישו אותי.

648
00:34:59,800 --> 00:35:00,800
מה, מה צריך להגיד?

649
00:35:00,800 --> 00:35:01,800
תענישו אותי?

650
00:35:01,800 --> 00:35:02,800
מה, כמו בהלכה,

651
00:35:02,800 --> 00:35:05,800
שאדם מקבל עונש מהמלכות,

652
00:35:05,800 --> 00:35:06,800
או מבית הדין,

653
00:35:06,800 --> 00:35:07,800
רק אם הוא אומר,

654
00:35:07,800 --> 00:35:08,800
אני מוכן לשפט?

655
00:35:08,800 --> 00:35:09,800
אם הוא היה אומר,

656
00:35:09,800 --> 00:35:10,800
תקשיב,

657
00:35:10,800 --> 00:35:12,800
זה דיוק מאוד מאוד חשוב.

658
00:35:13,800 --> 00:35:16,800
זה בדיוק ההפך ממה שתיארתי קודם לכן.

659
00:35:16,800 --> 00:35:19,800
הוא לא עושה את זה על מנת להנש,

660
00:35:19,800 --> 00:35:22,800
הוא לא עושה את זה מתוך כיבוד החוק,

661
00:35:22,800 --> 00:35:23,800
המשטר והמדינה,

662
00:35:23,800 --> 00:35:27,800
אלא מתוך רצון לקעקע את המשטר המסוים הזה,

663
00:35:27,800 --> 00:35:28,800
אוקיי?

664
00:35:28,800 --> 00:35:30,800
הוא לא מתכוון בשום צורה,

665
00:35:30,800 --> 00:35:32,800
ואתה רואה,

666
00:35:32,800 --> 00:35:34,800
שבסופו של דבר המתכן הדיח אותו מהצבא,

667
00:35:34,800 --> 00:35:36,800
והוא חושב שזה לא בסדר שהדחת אותי מהצבא,

668
00:35:36,800 --> 00:35:38,800
היית צריך להשאיר אותי,

669
00:35:38,800 --> 00:35:39,800
ואל תדאגו,

670
00:35:39,800 --> 00:35:40,800
יחזירו אותו, אוקיי?

671
00:35:40,800 --> 00:35:44,800
ודאי וודאי שאיש לא מעלה לדעת,

672
00:35:44,800 --> 00:35:45,800
להעמיד אותו לדין בגיל המרדה,

673
00:35:45,800 --> 00:35:48,800
שזה פר אקסלנס מה שהוא עושה, אוקיי?

674
00:35:48,800 --> 00:35:49,800
משכנע את החברים שלו,

675
00:35:49,800 --> 00:35:51,800
לא להפסיק להגיע לאימונים,

676
00:35:51,800 --> 00:35:52,800
כלומר,

677
00:35:52,800 --> 00:35:56,800
לייצר מנוף כוח אדיר של טייסת מהוללת שלמה,

678
00:35:56,800 --> 00:36:00,800
שנגרעת מהסדק של צהל.

679
00:36:03,800 --> 00:36:05,800
בוודאי שחוק ההמרדת תופס פה,

680
00:36:05,800 --> 00:36:07,800
תאמין לי, אני מכיר היטב את החוק,

681
00:36:07,800 --> 00:36:09,800
הצגתי את עצמי במשפט ההמרדת שלי,

682
00:36:09,800 --> 00:36:11,800
למדתי אותו על קיבוב ועל קרב,

683
00:36:11,800 --> 00:36:14,800
הוא יכול להיאנש גם צבאית, גם אזרחית,

684
00:36:14,800 --> 00:36:16,800
אם המערכת רק תרצה לעשות את זה,

685
00:36:16,800 --> 00:36:18,800
היא כמובן לא רוצה לעשות את זה,

686
00:36:18,800 --> 00:36:23,800
כי כולנו מבינים איך הכוחות משתלבים אחד בשני.

687
00:36:23,800 --> 00:36:27,800
כלומר, לא הייתה לאותו טייס שום כוונה,

688
00:36:27,800 --> 00:36:31,800
לשלם איזשהו מחיר אישי אמיתי,

689
00:36:31,800 --> 00:36:34,800
אפילו לא כלכלי.

690
00:36:34,800 --> 00:36:36,800
אם הרמטכן עכשיו היה מוריד אותו

691
00:36:36,800 --> 00:36:43,800
לדרגת תוראי ושולל ממנו את כל התוות היתר שיש לו,

692
00:36:43,800 --> 00:36:45,800
כתוצאה מהדרגה שלו, הוותק שלו,

693
00:36:45,800 --> 00:36:47,800
המזכורת שלו, אני לא יודע מה,

694
00:36:47,800 --> 00:36:49,800
אתה חושב שהיה עושה את מה שהוא עשה?

695
00:36:49,800 --> 00:36:51,800
זה בכלל לא שם.

696
00:36:51,800 --> 00:36:54,800
זה אנשים שהמדינה שייכת להם,

697
00:36:54,800 --> 00:36:57,800
אבל בשונה ממה שדיברתי קודם לכן,

698
00:36:57,800 --> 00:37:01,800
הם מוכנים להחריב אותה אם היא לא תתנהג

699
00:37:01,800 --> 00:37:03,800
כפי שהם רוצים שהיא תתנהג,

700
00:37:03,800 --> 00:37:05,800
למרות שבו ראו שהם מיעוט.

701
00:37:06,800 --> 00:37:10,800
זה הפיכה, זה אפילו לא אנרכיה,

702
00:37:10,800 --> 00:37:14,800
זאת הפיכה צבאית, זה מה שזה.

703
00:37:14,800 --> 00:37:17,800
או לפחות כמו שאמר אלוף גרשונה כהן,

704
00:37:17,800 --> 00:37:19,800
שהזכרנו קודם, חצי הדרך לשם.

705
00:37:19,800 --> 00:37:22,800
הפיכה צבאית זוחלת, זה מה שזה.

706
00:37:22,800 --> 00:37:25,800
ולכן כשאתה אומר לי, ברור שאנחנו ננצח,

707
00:37:25,800 --> 00:37:26,800
כי איתנו החרדים,

708
00:37:26,800 --> 00:37:30,800
לא, לא, לא, אמרתי, החרדים התעקשו על הדבר הזה

709
00:37:30,800 --> 00:37:31,800
יותר מאשר התלונות הדתית.

710
00:37:31,800 --> 00:37:33,800
להם יש יותר עמוד שדרה.

711
00:37:33,800 --> 00:37:38,800
אבל אותו כוח שהשמאל כאן הצליח להרגן,

712
00:37:38,800 --> 00:37:42,800
להערכתי והלוואי שאתבדה,

713
00:37:42,800 --> 00:37:45,800
ינצח.

714
00:37:45,800 --> 00:37:47,800
למה אני אומר את זה?

715
00:37:47,800 --> 00:37:51,800
כי אני ראיתי את הכוחות הללו

716
00:37:51,800 --> 00:37:53,800
משתלבים אחדיו,

717
00:37:53,800 --> 00:37:57,800
ומורידים על החברה הישראלית ענן רעיל ושחור ושמיך,

718
00:37:57,800 --> 00:38:00,800
כדי להשיג את מטרותיהם,

719
00:38:00,800 --> 00:38:02,800
שלוש פעמים עד היום.

720
00:38:03,800 --> 00:38:05,800
פעם אחת זה היה באוסלו,

721
00:38:05,800 --> 00:38:07,800
לא יודע אם אתה זוכר,

722
00:38:07,800 --> 00:38:09,800
בן כמה היית אז, אבל, אבל, אבל,

723
00:38:09,800 --> 00:38:10,800
קטן.

724
00:38:10,800 --> 00:38:14,800
אבל ראית תקשורת מונוליטית,

725
00:38:14,800 --> 00:38:17,800
רק דעה אחת מותרה שתבוא לידי ביטוי,

726
00:38:17,800 --> 00:38:19,800
בטח, הוא בטח אחרי הרצח רבין,

727
00:38:19,800 --> 00:38:22,800
שזה היה המטעם הכי גדול שמיכו לקבל.

728
00:38:24,800 --> 00:38:26,800
וכן, לא היה פה, לא,

729
00:38:26,800 --> 00:38:28,800
אוסלו? מה, היציאה מלבנון וההתנדחות?

730
00:38:28,800 --> 00:38:29,800
לא.

731
00:38:29,800 --> 00:38:30,800
היציאה מלבנון זה מעניין,

732
00:38:30,800 --> 00:38:32,800
אבל לא, לא, לא, לא,

733
00:38:32,800 --> 00:38:34,800
שם לא הייתה התנגדות כמעט,

734
00:38:34,800 --> 00:38:36,800
אז אני שם את זה בצד.

735
00:38:36,800 --> 00:38:38,800
אוסלו, ההתנדקות,

736
00:38:38,800 --> 00:38:40,800
ששוב,

737
00:38:41,800 --> 00:38:42,800
לך אתה תגיד מילה,

738
00:38:42,800 --> 00:38:44,800
כל התקשורת, כל הזה,

739
00:38:44,800 --> 00:38:45,800
מחפשת להציג אותך כאלים,

740
00:38:45,800 --> 00:38:47,800
כמפלצת,

741
00:38:47,800 --> 00:38:50,800
את המתנגדים לא אומרים בכלל וכו',

742
00:38:50,800 --> 00:38:52,800
וזה כמובן מתחבר לא רק לתקשורת,

743
00:38:52,800 --> 00:38:55,800
בתי משפט, מעצר של נערות,

744
00:38:55,800 --> 00:38:57,800
בסטנאות, שמחנשים אותם

745
00:38:57,800 --> 00:38:59,800
לערכת מעצר 14 ביחד.

746
00:38:59,800 --> 00:39:00,800
כן, כן, כן.

747
00:39:00,800 --> 00:39:03,800
אז זה אוסלו, זה ההתנדקות,

748
00:39:03,800 --> 00:39:06,800
וזה הדחת ראש ממשלה מכהן

749
00:39:06,800 --> 00:39:07,800
באמצעות עתיקים,

750
00:39:07,800 --> 00:39:09,800
כמובן מדבר על הפגנות באלפו,

751
00:39:09,800 --> 00:39:13,800
שאתה ראית שזה מגיע לדציבלים כאלו,

752
00:39:13,800 --> 00:39:16,800
אז זה היה שלושת המקרים,

753
00:39:16,800 --> 00:39:17,800
ובכל שלושת המקרים הללו,

754
00:39:17,800 --> 00:39:20,800
שהכוחות ידעה לגייס את השליטה שלו

755
00:39:20,800 --> 00:39:22,800
במוקדי כוח שאינם נבחרים,756
00:39:22,800 --> 00:39:23,800
תקשורת, אקדמיה,

757
00:39:23,800 --> 00:39:25,800
מוקדי כוח כלכליים גם,

758
00:39:25,800 --> 00:39:28,800
צבא, מערכת הביטחון וכדומה,

759
00:39:29,800 --> 00:39:31,800
ולהביא בסופו של דבר

760
00:39:31,800 --> 00:39:33,800
לתוצאה שהוא רצה.

761
00:39:33,800 --> 00:39:35,800
הסכמי אוסלו כמובן עברו,

762
00:39:35,800 --> 00:39:36,800
ההתנדקות כמובן עברה,

763
00:39:36,800 --> 00:39:39,800
וגם נתניהו הודח מתפקידו.

764
00:39:39,800 --> 00:39:42,800
ועכשיו זה הפעם הרביעית.

765
00:39:42,800 --> 00:39:44,800
עכשיו, בשונה מאז,

766
00:39:44,800 --> 00:39:46,800
זה לא רק שזה אותו הדבר קורה פה,

767
00:39:46,800 --> 00:39:48,800
שכל הכוחות עלינו מתלכדים,

768
00:39:48,800 --> 00:39:49,800
וכולנו רואים איך שכל הערוצים

769
00:39:49,800 --> 00:39:51,800
הפכו לאית מכשיר תעמולה,

770
00:39:51,800 --> 00:39:54,800
בפראבדה, זה אלסטרואידים,

771
00:39:54,800 --> 00:39:57,800
כן, מוחלט,

772
00:39:57,800 --> 00:40:00,800
וכל העולם האקדמי,

773
00:40:00,800 --> 00:40:01,800
אנחנו רואים מה שקורה.

774
00:40:01,800 --> 00:40:03,800
כן, כל המכתבים.

775
00:40:05,800 --> 00:40:07,800
אבל זה הרבה יותר גרוע,

776
00:40:07,800 --> 00:40:09,800
כי הפעם, השמאל לא תוקף.

777
00:40:09,800 --> 00:40:10,800
כשאתה תוקף,

778
00:40:10,800 --> 00:40:11,800
אתה יכול ללחוץ לסחל להפסיד,

779
00:40:11,800 --> 00:40:12,800
אתה חוזר לאותה נקודה

780
00:40:12,800 --> 00:40:13,800
שבהם מנהלת על הקרב,

781
00:40:13,800 --> 00:40:14,800
לכאורה.

782
00:40:14,800 --> 00:40:16,800
הפעם השמאל מתגונן.

783
00:40:16,800 --> 00:40:18,800
הפעם זה הימין שתוקף.

784
00:40:18,800 --> 00:40:21,800
הוא בא לתקן משהו,

785
00:40:21,800 --> 00:40:22,800
הוא בא לשנות את כללי המשחק,

786
00:40:23,800 --> 00:40:26,800
הוא בא להחזיר לעצמו חלק מהריבונות של העם

787
00:40:26,800 --> 00:40:28,800
על מדינתו.

788
00:40:28,800 --> 00:40:31,800
וכאן, השמאל מרגיש

789
00:40:31,800 --> 00:40:33,800
שאם את השמש הזו

790
00:40:33,800 --> 00:40:35,800
שמייצרת את הסביבה,

791
00:40:35,800 --> 00:40:37,800
שנותנת את האנרגיה לכל כוכבי הלכת

792
00:40:37,800 --> 00:40:39,800
שמסביבה, כל מוקדי הכוח שאינם נבחרים,

793
00:40:39,800 --> 00:40:42,800
השמש הזו שמחליפה את הריבונות העם

794
00:40:42,800 --> 00:40:43,800
ואת הדמוקרטיה,

795
00:40:43,800 --> 00:40:44,800
כלומר, את המחלת המשפט,

796
00:40:44,800 --> 00:40:47,800
שנכסה לעצמה את הכוח הריבוני כאן.

797
00:40:47,800 --> 00:40:50,800
אם את השמש הזו, הימין,

798
00:40:50,800 --> 00:40:52,800
אם הוא יצליח קצת לקרר,

799
00:40:52,800 --> 00:40:54,800
אז הוא יצליח לייצר כאן

800
00:40:54,800 --> 00:40:56,800
במדינה שקודם כל יהודית

801
00:40:56,800 --> 00:40:57,800
ורק אחר כך דמוקרטית,

802
00:40:57,800 --> 00:40:59,800
ולא להיפך כפי שהיה עד היום.

803
00:41:01,800 --> 00:41:04,800
זאת מלחמה על זהות, בסופו של דבר.

804
00:41:04,800 --> 00:41:07,800
זאת מלחמה על ה-DNA של המדינה הזאת.

805
00:41:07,800 --> 00:41:08,800
זו מלחמה באמת על הדגל,

806
00:41:08,800 --> 00:41:09,800
למי הוא שייך.

807
00:41:09,800 --> 00:41:11,800
אז אתה מבין את ההפטר שלה?

808
00:41:11,800 --> 00:41:13,800
זה התחילו לנבדגלי ישראל.

809
00:41:13,800 --> 00:41:15,800
אתה מבין את ההפטר של השמאל?

810
00:41:15,800 --> 00:41:18,800
הם לא שואלים שאלות לגבי מדיניות,

811
00:41:18,800 --> 00:41:20,800
הם שואלים שאלות לגבי שנייה.

812
00:41:20,800 --> 00:41:22,800
אז עכשיו זאת אומרת שיכול לקרות

813
00:41:22,800 --> 00:41:23,800
כך וכך וכך וכך.

814
00:41:23,800 --> 00:41:24,800
הם לא שואלים לגבי

815
00:41:24,800 --> 00:41:26,800
שנייה, מי נבחר לוועדה,

816
00:41:26,800 --> 00:41:27,800
אם זה דומה לוועדות בחול,

817
00:41:27,800 --> 00:41:29,800
האם זה דומה לדמוקרטיות שאנחנו מכירים?

818
00:41:29,800 --> 00:41:31,800
אלא הם שואלים את השאלות העקרוניות יותר

819
00:41:31,800 --> 00:41:33,800
של שנייה, אז עכשיו

820
00:41:33,800 --> 00:41:36,800
לא יבלם לרצון של הרוב היהודי

821
00:41:36,800 --> 00:41:37,800
והלא ישראלי

822
00:41:37,800 --> 00:41:39,800
לעשות מה שהוא רוצה.

823
00:41:39,800 --> 00:41:40,800
נכון.

824
00:41:40,800 --> 00:41:41,800
עד עכשיו המציאות הייתה

825
00:41:41,800 --> 00:41:42,800
שאני עשיתי פה מה שאני רוצה,

826
00:41:42,800 --> 00:41:46,080
שאני רוצה, וזו הייתה המוסכמה שאין לה דרושה להוכחה.

827
00:41:46,080 --> 00:41:47,280
זה היה המצב הטבעי.

828
00:41:47,760 --> 00:41:50,600
שאני עיצבתי פה את המדינה על פי ערכיי,

829
00:41:51,160 --> 00:41:53,320
והספסוף הזה שבוחר ברוב,

830
00:41:54,440 --> 00:41:57,360
צועק קצת, אבל מיישר כך, והתרגלנו שכך זה עובד.

831
00:41:57,360 --> 00:41:57,880
פתאום זה...

832
00:41:57,880 --> 00:42:00,120
והיו ממש שאתה ניתן את פקודות, וכולם מיישרים כך.

833
00:42:00,440 --> 00:42:03,640
והיו ממש ניתן את פקודות, והבגץ פוסל כשצריך, וכן הלאה.

834
00:42:04,960 --> 00:42:07,320
כך אני יודע מה הייתה הסיפור של המסתננים.

835
00:42:07,320 --> 00:42:09,600
אני רוצה להרגיש חלק מהעולם הנאור,

836
00:42:09,600 --> 00:42:12,480
ולדעת שגם אצלי יש כל מיני שחורים כאלה שמסתובבים.

837
00:42:12,480 --> 00:42:13,080
ואני חלק מה...

838
00:42:15,520 --> 00:42:18,120
או אפרו, לא אמריקאים, אלא אפרו-אפריקאים,

839
00:42:18,400 --> 00:42:18,920
שבאים לכאן.

840
00:42:18,920 --> 00:42:22,280
זה יותר חשוב לי לדעת שמסתננים פה, מסתובבים בדרום תל אביב,

841
00:42:22,280 --> 00:42:26,200
מאשר אותה הזקנה וכן הלאה, שהיא בכלל מסורתית ומיותרת כאן.

842
00:42:26,200 --> 00:42:28,920
ואני מרגיש יותר טוב עם כל השחורים הלאה,

843
00:42:28,920 --> 00:42:30,400
אבל שלא יהיו בשכונה שלי, שיהיו שם.

844
00:42:30,400 --> 00:42:35,760
הבגץ שומר לי על הסיטואציה הזאת, שמסדרת אותי עם התחושה שאני חי באיזושהי מדינה נאורה,

845
00:42:36,240 --> 00:42:38,440
מערב ואירופאית כזו, כן?

846
00:42:39,880 --> 00:42:42,880
זה טוב לי, זה מתאים לי, זה מה שאני צריך כאן.

847
00:42:42,880 --> 00:42:47,240
חזרה נקודה שלך, אתה אומר שעכשיו מה ששונה זה שהימין בהתקפה והשמאל בהגנה,

848
00:42:47,760 --> 00:42:48,720
ודווקא לכן...

849
00:42:48,720 --> 00:42:53,080
ולכן, כשאתה מגע ולקיר, אתה שולף ציפורניים הרבה יותר ארוכות.

850
00:42:53,760 --> 00:42:54,320
ראינו את זה.

851
00:42:54,760 --> 00:42:57,840
ואחר כך, ואכן כאן זה מגיע,

852
00:42:58,280 --> 00:43:01,040
הרי כשעמדו להחריב את גוש כתיף,

853
00:43:01,520 --> 00:43:04,680
אני ניסיתי לעודד את חיילי צהל,

854
00:43:05,560 --> 00:43:09,480
אוקיי? שלא לבצע את הפקודה הנפשעת הזאת.

855
00:43:09,760 --> 00:43:11,680
יצאו עליי אנשי הקו,

856
00:43:12,200 --> 00:43:13,680
אותם אנשי ישיבות קו.

857
00:43:13,680 --> 00:43:16,840
אותם אנשי הפלאפל נקרא לזה, אלה שרוצים שהמדינה תכין גם הפלאפל.

858
00:43:16,840 --> 00:43:20,000
אותם אנשי יסוד כיסא ה' בעולם, חס וחלילה.

859
00:43:20,920 --> 00:43:23,360
לא היה לי לדעת, גגי פה לא נועל הראש.

860
00:43:23,360 --> 00:43:26,320
אז זה באמת יפילו, כמו שהסברתי קודם, את הגג, לנו את הגג על הראש,

861
00:43:26,320 --> 00:43:28,640
בהרבה תחומים, כי אם לא יציבו את הקו הזה.

862
00:43:30,080 --> 00:43:32,200
אבל, וכמובן לא הקשיבו לי עכשיו,

863
00:43:32,200 --> 00:43:37,400
לא יקשיבו לי על מה? על פקודה ספציפית לגרש את ההורים שלך מהבית שלהם.

864
00:43:37,880 --> 00:43:40,320
כאן אין שום פקודה.

865
00:43:41,320 --> 00:43:43,440
תביני, אם הטייס הזה היה מקבל פקודה,

866
00:43:44,400 --> 00:43:47,960
להפציץ את חוואר, למחוק את חוואר, אוקיי? ספציפית,

867
00:43:48,360 --> 00:43:50,920
בבקשה למפקד חיל האוויר, תורי פסצה על מרכז חוואר.

868
00:43:50,920 --> 00:43:52,080
אתה אומר, מסרב פקודה.

869
00:43:52,080 --> 00:43:52,720
אני מסרב.

870
00:43:52,720 --> 00:43:53,160
אין בעיה.

871
00:43:53,160 --> 00:43:57,760
יש ילדים, אני מסרב, סבבה, תסרב, תיסע בהונש, דגל שחור, מקבל.

872
00:43:57,760 --> 00:43:59,280
פקודה בלתי חוקית בעליל.

873
00:43:59,280 --> 00:43:59,800
מצדיעה.

874
00:43:59,800 --> 00:44:02,000
תשאיר לכפר קסם, לחקדים בכפר קסם.

875
00:44:02,000 --> 00:44:03,800
כן, אבל זה לא.

876
00:44:04,320 --> 00:44:05,880
אין פה שום פקודה.

877
00:44:06,360 --> 00:44:11,120
השאלה, מי הבחר את השופטים וזה וזה וזה, על זה הוא מסרב.

878
00:44:11,640 --> 00:44:14,800
תראה, אתה לא ידעת לסרב על פקודה בלתי חוקית בעליל בעליל,

879
00:44:15,120 --> 00:44:18,320
ובטח הוא בטח שבלתי תורנית בעליל בעליל,

880
00:44:18,840 --> 00:44:22,680
נגד כל הדת שלך והתורה שלך והמוסר הטבעי של כל בן הנורמלי,

881
00:44:23,000 --> 00:44:26,840
אתה הלכת וביצעת, עם יסוד כיסא ה' בעולם שלך, כן?

882
00:44:27,240 --> 00:44:28,920
עם הפאשיזם האמוני שלך.

883
00:44:29,240 --> 00:44:32,040
הוא, אין כאן שום פקודה.

884
00:44:32,640 --> 00:44:39,640
יש ויכוח אקדמי, האם מותר למדינת ישראל להידמות באופן שבו היא בוחרת את שופטיה,

885
00:44:40,000 --> 00:44:43,440
לגדולות במדינות הדמוקרטיות הנאורות בעולם.

886
00:44:43,440 --> 00:44:44,680
זה פחות או יותר הדיון.

887
00:44:44,960 --> 00:44:51,120
על הדבר הזה, הוא מביא תייסת שלמה, תייסת החוד של חיל האוויר לסרב.

888
00:44:52,320 --> 00:44:54,120
בוא נבין את האירוע, כמו שאומרים.

889
00:44:54,120 --> 00:44:55,560
אוקיי, בוא נבין מה קורה פה.

890
00:44:55,960 --> 00:44:59,560
כלומר, הוא האבא והאימא של המדינה,

891
00:44:59,960 --> 00:45:03,120
והוא יייצר לך כאן הפיכה צבאית זוחלת,

892
00:45:03,960 --> 00:45:06,640
ומבחינתו הוא ייתן מתנה לאירנים,

893
00:45:07,400 --> 00:45:08,600
ולכל היווי ישראל,

894
00:45:09,120 --> 00:45:15,000
ומבחינתו בסופו של דבר, אם זה לא יהיה מדינה בצלמו כדמותו, אז שלא יהיה בכלל.

895
00:45:15,360 --> 00:45:20,120
בדיוק כמו שהאם המתחזה במשפט שלומו,

896
00:45:21,240 --> 00:45:24,000
מוכנה לחתוך את התינוק.

897
00:45:24,040 --> 00:45:25,880
אז כבר נתת את התשובה לפני השאלה,

898
00:45:25,880 --> 00:45:30,720
באתי לשאול, איך אתה מסביר את זה שהם מוכנים לזה שהמדינת ילך לזזל?

899
00:45:33,120 --> 00:45:39,000
הרי אם בסופו של דבר, האנשים האלה, או לפחות רבים רבים בשמאל, יש להם דרכונים זרים,

900
00:45:39,000 --> 00:45:41,840
והם מוציאים אותם מדי יום ביומו,

901
00:45:42,600 --> 00:45:44,920
והם מעוניינים שתהיה להם אופציה בית,

902
00:45:45,440 --> 00:45:48,840
אבל הם בסוף כן בוחרים לגור פה,

903
00:45:48,840 --> 00:45:50,520
זאת אומרת, הרבה יכולים להגר,

904
00:45:50,560 --> 00:45:56,460
יכולים להגר לגרמניה ולאמריקה, ולמקומות כאלה ואחרים, יש להם אופציית מפוועדה חדשה,

905
00:45:56,460 --> 00:45:59,400
אבל הם בוחרים לגור פה, למה הם בוחרים לגור פה,906
00:45:59,740 --> 00:46:03,620
ואחר כך גם להגיד, טוב, שמדינת זה לזז?

907
00:46:03,620 --> 00:46:06,960
הם בוחרים לגור פה כי היא תרבותית טוב להם פה.

908
00:46:08,160 --> 00:46:13,920
כאן הם נולדו, זאת השפה שלהם, יש להם גם את אהבה לנופים,

909
00:46:14,480 --> 00:46:18,240
יש לה איזו אהבת הארץ, אני יודע, באיזשהו מקום גם כן.

910
00:46:18,240 --> 00:46:22,040
פריז יפה יותר, ברלין יפה יותר, פורטוגל יפה יותר.

911
00:46:22,040 --> 00:46:24,040
בלונדון היאוש נעשה יותר נוח.

912
00:46:24,040 --> 00:46:25,240
נו, בדיוק.

913
00:46:25,240 --> 00:46:27,740
למה לא לעזור? למה לצרוף לנו את המדינה?

914
00:46:27,740 --> 00:46:29,240
מה שאתה עושה, אתה מאיים בדיוק על זה.

915
00:46:30,740 --> 00:46:34,240
על התרבות, על הציור שציירנו לעצמנו,

916
00:46:35,740 --> 00:46:37,740
על הציור הציוני שציירנו לעצמנו,

917
00:46:37,740 --> 00:46:41,240
שתהיות עם ככל העמים, מדינה נורמלית, נורא.

918
00:46:41,240 --> 00:46:44,240
כל הספסוף הזה נהיה פה פתאום ברוב החרדים,

919
00:46:44,240 --> 00:46:47,240
והמרוקאים האלה, מהליכוד,

920
00:46:47,240 --> 00:46:49,240
והמסלמים האלה,

921
00:46:49,240 --> 00:46:53,240
וזה, והאבריין המורשה הזה שמשחק שם למעלה,

922
00:46:53,240 --> 00:46:55,240
והכל הדמוניזציה שהם עושים,

923
00:46:55,240 --> 00:46:57,240
אתה מבין? בתמונה שלהם,

924
00:46:57,240 --> 00:46:59,240
זאת בדיוק העניין.

925
00:46:59,240 --> 00:47:01,240
אם אני לא מנצח, לא שווה להיות פה,

926
00:47:01,240 --> 00:47:02,240
אז למה... כן?

927
00:47:02,240 --> 00:47:04,240
וכשאתה ב...

928
00:47:05,240 --> 00:47:06,740
אז למה לא לעזוב? זאת אומרת,

929
00:47:06,740 --> 00:47:09,240
יותר קל לעזוב מאשר להילחם.

930
00:47:09,240 --> 00:47:11,240
אני אומר לך מה נורא כואב פה באמת.

931
00:47:11,240 --> 00:47:13,240
הם חוספים לעצמם את הכבישים.

932
00:47:13,240 --> 00:47:15,740
הם לא חוספים את ירושלים, הם חוספים את תל אביב.

933
00:47:15,740 --> 00:47:17,740
אני אומר, זה לא בעיה, שתהיה...

934
00:47:17,740 --> 00:47:19,740
אז חסמת, מה חשוב?

935
00:47:19,740 --> 00:47:22,740
אני בעד לחסום, זה אין לי שום בעיה שהם חוספים.

936
00:47:22,740 --> 00:47:23,740
כל הדמיונים יקבלו הונש.

937
00:47:23,740 --> 00:47:24,740
להפך, אני נגד...

938
00:47:24,740 --> 00:47:25,740
רגע, כל הדמיונים יקבלו הונש,

939
00:47:25,740 --> 00:47:26,740
שלא נדלבל.

940
00:47:26,740 --> 00:47:27,740
כן, כן, כל הדמיונים יקבלו הונש,

941
00:47:27,740 --> 00:47:28,740
אני גם חושב ש...

942
00:47:28,740 --> 00:47:30,740
איזה הונשים היית נותן על חסימת כביש?

943
00:47:30,740 --> 00:47:32,740
אני אתן נותן הונש כספי.

944
00:47:32,740 --> 00:47:33,740
כל מכונית שחסמת,

945
00:47:33,740 --> 00:47:35,740
כפול נגיד 100 שקלים לשעה,

946
00:47:35,740 --> 00:47:36,740
שזה לא יודע...

947
00:47:37,740 --> 00:47:38,740
תן לו מעשר.

948
00:47:40,740 --> 00:47:42,740
תקטוף כמה, תן להם מעשר.

949
00:47:42,740 --> 00:47:45,740
תשמע, בהתנתקות התחילו לאיים על חוסמי כבישים,

950
00:47:45,740 --> 00:47:47,740
על הפרעה לרכב בין טבע ותחבורה,

951
00:47:47,740 --> 00:47:49,740
סיכון חיי אדם בין טבע ותחבורה.

952
00:47:49,740 --> 00:47:50,740
כן, סיכון חיי אדם.

953
00:47:50,740 --> 00:47:51,740
20 שנות מעשר,

954
00:47:51,740 --> 00:47:53,740
ואני הייתי במשפט של מישהו ש...

955
00:47:54,740 --> 00:47:55,740
שעמד לחטוף את זה.

956
00:47:55,740 --> 00:47:58,740
השופט הוריד אותם קצת מהזה, כן?

957
00:47:58,740 --> 00:48:00,740
אבל תשמע,

958
00:48:02,740 --> 00:48:03,740
מי שרוצה להשתמש בחוק,

959
00:48:03,740 --> 00:48:05,740
יש לו ארסנל מכאן,

960
00:48:05,740 --> 00:48:07,740
ויש לו דעה חדשה לבחור איזה אונישור רוצה,

961
00:48:07,740 --> 00:48:08,740
זה לא בעיה.

962
00:48:09,740 --> 00:48:12,740
אז תכשיר גם משהו לשופטים, נחליט, אוקיי?

963
00:48:12,740 --> 00:48:13,740
בכל אופן,

964
00:48:16,740 --> 00:48:18,740
מה שכואב בכל העניין,

965
00:48:21,740 --> 00:48:23,740
ואני אומר את זה...

966
00:48:24,740 --> 00:48:25,740
באמת בכאב,

967
00:48:25,740 --> 00:48:26,740
כי תשמע,

968
00:48:27,740 --> 00:48:28,740
אני מכיר אותם,

969
00:48:28,740 --> 00:48:29,740
מכיר אותם היטב.

970
00:48:30,740 --> 00:48:31,740
זה חברים שלי,

971
00:48:31,740 --> 00:48:32,740
זה משפחה שלי,

972
00:48:32,740 --> 00:48:33,740
זה נשים איכותיים,

973
00:48:33,740 --> 00:48:34,740
שהולכים לברונות האלה.

974
00:48:35,740 --> 00:48:37,740
לא כולם אנרכיסטיים ואלימים.

975
00:48:37,740 --> 00:48:38,740
רובם אינם.

976
00:48:42,740 --> 00:48:47,740
והבעיה היא,

977
00:48:50,740 --> 00:48:51,740
למנהיגים שלהם,

978
00:48:53,740 --> 00:48:54,740
באמת,

979
00:48:54,740 --> 00:48:56,740
המנהיגים שלהם הם באמת פרחכים.

980
00:48:56,740 --> 00:48:57,740
ובעיניי,

981
00:48:58,740 --> 00:48:59,740
יאיר רפידו פשוט פרחך.

982
00:48:59,740 --> 00:49:00,740
פשוט פרחך.

983
00:49:00,740 --> 00:49:01,740
אתה שואל, מה?

984
00:49:02,740 --> 00:49:03,740
הדיון הזה,

985
00:49:07,740 --> 00:49:09,740
שמכריב את המדינה בכלל,

986
00:49:09,740 --> 00:49:10,740
מגיע אל התודעה שלו?

987
00:49:11,740 --> 00:49:12,740
לדעתי לא.

988
00:49:12,740 --> 00:49:14,740
החשש הזה מכך שהכיוון שאליו,

989
00:49:14,740 --> 00:49:16,740
הוא דוחף את הציבור שלו,

990
00:49:18,740 --> 00:49:20,740
עלול להוביל להחרבת המדינה הזאת,

991
00:49:22,740 --> 00:49:25,740
עולה בכלל לרגע מדיר שאינה מעיניו?

992
00:49:25,740 --> 00:49:26,740
לדעתי לא.

993
00:49:27,740 --> 00:49:30,740
מדיר שאינה מעיניו של אהוד אולמרט?

994
00:49:30,740 --> 00:49:31,740
איך שהוא מדבר?

995
00:49:31,740 --> 00:49:33,740
צריך פה מלחמה, צריך פה שפך דמים.

996
00:49:33,740 --> 00:49:34,740
על מה להזזל?

997
00:49:35,740 --> 00:49:36,740
על מה?

998
00:49:36,740 --> 00:49:37,740
על איזשהו ויכוח אקדמי?

999
00:49:38,740 --> 00:49:39,740
על זה שגם לי,

1000
00:49:40,740 --> 00:49:41,740
לא יודע מה,

1001
00:49:41,740 --> 00:49:42,740
אמסלם,

1002
00:49:42,740 --> 00:49:43,740
מותר

1003
00:49:44,740 --> 00:49:47,740
לעצב את צורתה של המדינה שלי?

1004
00:49:48,740 --> 00:49:51,740
אתה לא חושב שנושאים לזה בשביל להפיל לחץ על הממשלה,

1005
00:49:51,740 --> 00:49:52,740
ואומרים,

1006
00:49:52,740 --> 00:49:54,740
נפיל עוד קצת לחץ וזה ייפטר הכול.

1007
00:49:54,740 --> 00:49:56,740
הרי אנחנו מכירים את נתניה אהול לחץ.

1008
00:49:56,740 --> 00:49:57,740
אבל אתה רואה,

1009
00:49:57,740 --> 00:49:59,740
זה כאילו אני באמת רוצה לומר לדבר טובות על הצינות הדתית.

1010
00:49:59,740 --> 00:50:02,740
אתה מרגיש אצל רבני ומנהיגי הצינות הדתית,

1011
00:50:02,740 --> 00:50:03,740
אחריות.

1012
00:50:03,740 --> 00:50:05,740
אוקיי, אני רוצה להפעיל לחץ,

1013
00:50:05,740 --> 00:50:07,740
אבל זה התינוק שלי, אני צריך לשמור עליו.

1014
00:50:07,740 --> 00:50:08,740
ולכן אנחנו צריכים להפסיד.

1015
00:50:08,740 --> 00:50:09,740
אצלם,

1016
00:50:10,740 --> 00:50:12,740
כן, אצלם אתה מרגיש שזה לא התינוק שלהם.

1017
00:50:14,740 --> 00:50:15,740
זה תינוק לגמרי על תנאי.

1018
00:50:15,740 --> 00:50:17,740
זה תינוק, כל עוד הוא מסדר לי,

1019
00:50:17,740 --> 00:50:19,740
התינוק הזה זה ג'וב נחמד עם השחט הלוי,

1020
00:50:19,740 --> 00:50:20,740
זה כמו שאני אוהב,

1021
00:50:20,740 --> 00:50:21,740
אני מדבר עכשיו על ירי לפיד,

1022
00:50:21,740 --> 00:50:22,740
זה לא שווה,

1023
00:50:22,740 --> 00:50:23,740
אחרי זה לא שווה.

1024
00:50:23,740 --> 00:50:24,740
אני בכלל חושב,

1025
00:50:24,740 --> 00:50:25,740
אני אגיד לך משהו שיפתיע אותך,

1026
00:50:25,740 --> 00:50:27,740
שלפיד נתן להאמין את הניצחון הזה,

1027
00:50:27,740 --> 00:50:28,740
כי הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה,

1028
00:50:28,740 --> 00:50:29,740
הוא לא רצה את האחריות,

1029
00:50:29,740 --> 00:50:31,740
הוא רוצה להיות איפשהו עכשיו.

1030
00:50:32,740 --> 00:50:33,740
אתה בודק פוליטית,

1031
00:50:33,740 --> 00:50:35,740
מה הוא עשה,

1032
00:50:35,740 --> 00:50:37,740
כל כך הרי מהלכים לא הגיוניים בבחירות האלה,

1033
00:50:37,740 --> 00:50:41,740
שנתנו לו להאמין את הניצחון על מגע של כסף,

1034
00:50:41,740 --> 00:50:43,740
אני מגיע למסקנה שהוא לא רצה את התפקיד.

1035
00:50:44,740 --> 00:50:45,740
זהו דעתי בכל אופן,

1036
00:50:45,740 --> 00:50:46,740
אין לי שום מוכנה.

1037
00:50:46,740 --> 00:50:47,740
מה, עסקם הגז עם לבנון?

1038
00:50:47,740 --> 00:50:48,740
לא,

1039
00:50:49,740 --> 00:50:51,740
הוא פשוט לא רצה לנצח את הבחירות האלה.

1040
00:50:51,740 --> 00:50:52,740
איזה צעד, נגיד,

1041
00:50:52,740 --> 00:50:54,740
היית אומר שהוא השגיאה הכי גדולה שלו?

1042
00:50:54,740 --> 00:50:57,740
מה, אתה רואה שהוא לקח למי ארץ את הקולות,

1043
00:50:57,740 --> 00:50:58,740
וכל מיני דברים כאלה,

1044
00:50:58,740 --> 00:50:59,740
שימו אותו וכולי,

1045
00:50:59,740 --> 00:51:01,740
אתה רואה שהוא פעל באופן שמתאים לו,

1046
00:51:01,740 --> 00:51:04,740
לא באופן קבוצתי שמתאים למחנה שלו,

1047
00:51:05,740 --> 00:51:07,740
והוא אשם על ידי חבריו,

1048
00:51:07,740 --> 00:51:08,740
שהוא גרם לה הפסד,

1049
00:51:09,740 --> 00:51:10,740
במידה מסוימת של צדק,

1050
00:51:10,740 --> 00:51:11,740
ואני חושב שהוא אכן לא רוצה,

1051
00:51:11,740 --> 00:51:12,740
הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה,

1052
00:51:12,740 --> 00:51:15,740
הוא רוצה את הפוזה של הפוליטית,

1053
00:51:15,740 --> 00:51:17,740
הוא לא רוצה את האחריות.

1054
00:51:18,740 --> 00:51:20,740
בטח אולמרט לא רוצה אחריות,

1055
00:51:20,740 --> 00:51:23,740
בטח אהוד ברק לא מחפש פה אחריות,

1056
00:51:26,740 --> 00:51:27,740
יש פה קבוצה של אנשים,

1057
00:51:29,740 --> 00:51:31,740
שמובילה את הדבר הזה,

1058
00:51:33,740 --> 00:51:35,740
והמפגין שם למטה,

1059
00:51:35,740 --> 00:51:38,740
שיוצא להפגין באופן אותנטי, אמיתי,

1060
00:51:38,740 --> 00:51:39,740
כי באמת,

1061
00:51:40,740 --> 00:51:42,740
הארצי שינתה פניה מבחינתו,

1062
00:51:42,740 --> 00:51:43,740
והיא אכן שינתה,

1063
00:51:43,740 --> 00:51:44,740
והיא אכן משנה,

1064
00:51:46,740 --> 00:51:51,740
לא חושב פעמיים שהוא מחריב את המדינה, למה?

1065
00:51:51,740 --> 00:51:52,740
כי מי שמוביל אותו,

1066
00:51:52,740 --> 00:51:53,740
בטח חשב על זה,

1067
00:51:53,740 --> 00:51:54,740
שם למעלה,

1068
00:51:54,740 --> 00:51:55,740
כבר דואגים לזה,

1069
00:51:55,740 --> 00:51:56,740
אהרן ברק,

1070
00:51:56,740 --> 00:51:57,740
אמר ללכת,

1071
00:51:57,740 --> 00:51:59,740
אז המעשה הנכון,

1072
00:51:59,740 --> 00:52:02,740
הוא כן לחסום עכשיו את איילון,

1073
00:52:02,740 --> 00:52:03,740


וכן הלאה,

1074
00:52:03,740 --> 00:52:04,740
ואותם טייסים,

1075
00:52:06,740 --> 00:52:08,740
שחתמו על הדבר הזה,

1076
00:52:10,740 --> 00:52:13,740
נשענו על אותם אינטלקטואלים,

1077
00:52:13,740 --> 00:52:14,740
שאמרו להם,

1078
00:52:14,740 --> 00:52:15,740
לכו ותעשו את זה,

1079
00:52:15,740 --> 00:52:17,740
כשיובלנו אחריו,

1080
00:52:17,740 --> 00:52:18,740
הפילוסוף הגדול,

1081
00:52:18,740 --> 00:52:20,740
הבינלאומי הגדול,

1082
00:52:20,740 --> 00:52:22,740
עולה על הבמה ואומר,

1083
00:52:22,740 --> 00:52:23,740
תיכנסו לדבר,

1084
00:52:23,740 --> 00:52:24,740
היסטוריה,

1085
00:52:24,740 --> 00:52:25,740
אתם ידעו כבר איך לנהוג,

1086
00:52:25,740 --> 00:52:26,740
הוא מאוד מאוד ניזר על עצמו,

1087
00:52:26,740 --> 00:52:27,740
לא אומר את המילה המפורשת,

1088
00:52:27,740 --> 00:52:29,740
הוא משאיר לאחרים להיאנש,

1089
00:52:29,740 --> 00:52:30,740
ולא הוא עצמו,

1090
00:52:30,740 --> 00:52:31,740
כי הם לא רוצים להיות,

1091
00:52:31,740 --> 00:52:32,740
כמו שם בהמרדה,

1092
00:52:33,740 --> 00:52:35,740
אפילו למרות שאין שום סיכוי שזה יקרה,

1093
00:52:35,740 --> 00:52:36,740
אבל הוא,

1094
00:52:37,740 --> 00:52:38,740
אתה עוקב אחרי הנאום שלו,

1095
00:52:38,740 --> 00:52:39,740
אתה רואה נאום סתני,

1096
00:52:39,740 --> 00:52:42,740
של אדם חכם להרה,

1097
00:52:42,740 --> 00:52:44,740
בצורה בלתי רגילה,

1098
00:52:44,740 --> 00:52:47,740
אבל דן חלוץ אומר,

1099
00:52:47,740 --> 00:52:48,740
בטח שאתה מצטרף אליהם,

1100
00:52:48,740 --> 00:52:50,740
אז אם מי מפקד חיל האוויר לשעבר,

1101
00:52:50,740 --> 00:52:52,740
זה שגירש את היהודים מגוש כתיב,

1102
00:52:52,740 --> 00:52:53,740
ודיבר נגד סרבנות,

1103
00:52:53,740 --> 00:52:55,740
אומר, אני הייתי היום חותם,

1104
00:52:55,740 --> 00:52:58,740
על אותו מכתב תייסים,

1105
00:52:58,740 --> 00:52:59,740
לגמרי ברור,

1106
00:52:59,740 --> 00:53:00,740
אם דן חלוץ,

1107
00:53:00,740 --> 00:53:01,740
מפקד חיל האוויר,

1108
00:53:01,740 --> 00:53:04,740
כלומר, עם כל האנשים חסרי האחריות הללו,

1109
00:53:05,740 --> 00:53:09,740
אומרים, שכך צריך לעשות,

1110
00:53:09,740 --> 00:53:13,740
אז אנשים הכי טובים שם למטה,

1111
00:53:13,740 --> 00:53:14,740
הופכים לאידאוטים שימושיים,

1112
00:53:14,740 --> 00:53:17,740
הופכים לספסוף.

1113
00:53:17,740 --> 00:53:21,740
הספסוף, זה לא בכך אנשים טיפשים,

1114
00:53:21,740 --> 00:53:24,740
הספסוף, זה אנשים שביטרו,

1115
00:53:24,740 --> 00:53:26,740
על ביקורת התבונה האישית שלהם,

1116
00:53:26,740 --> 00:53:30,740
כלפי המנהיגים וההמון שסביבם.

1117
00:53:30,740 --> 00:53:32,740
אוקיי?

1118
00:53:32,740 --> 00:53:34,740
איך היית נוהג אחרת?

1119
00:53:34,740 --> 00:53:35,740
זאת אומרת, אם אתה עכשיו היית,

1120
00:53:35,740 --> 00:53:36,740
במקום נתניהו,

1121
00:53:36,740 --> 00:53:38,740
מנסה לקדם את הרפורמה הזאת,

1122
00:53:38,740 --> 00:53:40,740
כשברור לך שהפקידות לא תקשיב לך,

1123
00:53:40,740 --> 00:53:42,740
שהצבא לא יקשיב לך,

1124
00:53:42,740 --> 00:53:43,740
שהמשטרה לא מקשיבה,

1125
00:53:43,740 --> 00:53:44,740
למרות ש...

1126
00:53:44,740 --> 00:53:47,740
הנה, אני אקריא רגע את פקודת המשטרה,

1127
00:53:47,740 --> 00:53:50,740
שהיא פשוט מפורשת ברמה קיצונית,

1128
00:53:50,740 --> 00:53:53,740
והבוקר, אף על פי שיש את פקודת המשטרה,

1129
00:53:53,740 --> 00:53:54,740
גלי בערב מיארה,

1130
00:53:54,740 --> 00:53:56,740
ביטלה את העברתו מהתפקיד

1131
00:53:56,740 --> 00:53:58,740
של מפקד מחוז תל אביב,

1132
00:53:58,740 --> 00:54:00,740
שבעצם אחראי על כל ההפגנות,

1133
00:54:00,740 --> 00:54:02,740
וככה זה כתוב בפקודת המשטרה,

1134
00:54:02,740 --> 00:54:04,740
סעיף שמונה ב'

1135
00:54:04,740 --> 00:54:07,740
משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה,

1136
00:54:07,740 --> 00:54:10,740
והשר הממונה מטעם הממשלה.

1137
00:54:10,740 --> 00:54:12,740
סעיף שמונה ג'.

1138
00:54:12,740 --> 00:54:15,740
השר יתווה את מדיניות המשטרה

1139
00:54:15,740 --> 00:54:17,740
ואת העקרונות הכלליים לפעילותה,

1140
00:54:17,740 --> 00:54:19,740
לרבות לעניין סדרי עדיפויות,

1141
00:54:19,740 --> 00:54:20,740
תוכניות עבודה,

1142
00:54:20,740 --> 00:54:21,740
הנחיות כלליות,

1143
00:54:21,740 --> 00:54:23,740
ההוראות הכלליות שבסעיף תשע א',

1144
00:54:23,740 --> 00:54:24,740
ומימוש כלל סמכויותיו

1145
00:54:24,740 --> 00:54:26,740
ונוגע לתקציב המשטרה.

1146
00:54:26,740 --> 00:54:27,740
זאת אומרת,

1147
00:54:27,740 --> 00:54:30,740
שר לביטחון לאומי, בן גביר,

1148
00:54:30,740 --> 00:54:32,740
הוא אמור לקבוע את המדיניות.

1149
00:54:32,740 --> 00:54:34,740
האם חוסמים בעיילון, לא חוסמים בעיילון,

1150
00:54:34,740 --> 00:54:37,740
איזה עבירות עכשיו יותר ייחסו,

1151
00:54:37,740 --> 00:54:39,740
מה היה הספר הראשון? תקראי לי שאתו ספר ראשון.

1152
00:54:39,740 --> 00:54:42,740
שמשטרת ישראל נתונה למרות הממשלה,

1153
00:54:42,740 --> 00:54:44,740
ולשר הממונה מטעם הממשלה.

1154
00:54:44,740 --> 00:54:45,740
טוב.

1155
00:54:45,740 --> 00:54:47,740
זה פשוט, הוא ברור,

1156
00:54:47,740 --> 00:54:48,740
שמי שאמור להחליט

1157
00:54:48,740 --> 00:54:50,740
האם יוגשו יותר כתבי אישום,

1158
00:54:50,740 --> 00:54:51,740
בדבר כזה או בדבר אחר,

1159
00:54:51,740 --> 00:54:52,740
זה בן גביר.

1160
00:54:52,740 --> 00:54:54,740
והנה, לא מקשיבים לו.

1161
00:54:54,740 --> 00:54:56,740
הפקידות לא מצאת?

1162
00:54:56,740 --> 00:54:58,740
המציאות שנוצרה כאן,

1163
00:54:58,740 --> 00:54:59,740
ב-30 השנים האחרונות,

1164
00:54:59,740 --> 00:55:00,740
מאז הסכמי אוסלו,

1165
00:55:00,740 --> 00:55:02,740
לא, זה פשוט תיקון לפני שנה.

1166
00:55:02,740 --> 00:55:03,740
בסדר.

1167
00:55:03,740 --> 00:55:05,740
אני אומר, המציאות שנוצרה כאן,

1168
00:55:05,740 --> 00:55:07,740
מאז שנת 95,

1169
00:55:07,740 --> 00:55:09,740
השנה שבה קיבלנו גם את הסכמי אוסלו,

1170
00:55:09,740 --> 00:55:11,740
וגם את ההפיכה השיפוטית של ברק,

1171
00:55:11,740 --> 00:55:12,740
ואני אומר לך שההפיכה השיפוטית של ברק,

1172
00:55:12,740 --> 00:55:13,740
היא אפילו יותר חמורה

1173
00:55:13,740 --> 00:55:14,740
מאז הסכמי אוסלו.

1174
00:55:14,740 --> 00:55:15,740
זה לא סתם בא ביחד,

1175
00:55:15,740 --> 00:55:16,740
שני הדברים הללו.

1176
00:55:16,740 --> 00:55:18,740
אם תרצי, אני אפרט,

1177
00:55:18,740 --> 00:55:20,740
מה המשותף לשניהם.

1178
00:55:21,740 --> 00:55:22,740
בכל אופן, מאז,

1179
00:55:22,740 --> 00:55:24,740
כמעט 30 שנה חלפו,

1180
00:55:24,740 --> 00:55:26,740
מאז,

1181
00:55:26,740 --> 00:55:29,740
לפרלמנט וחוקיו,

1182
00:55:29,740 --> 00:55:30,740
אין משמעות בכלל.

1183
00:55:30,740 --> 00:55:32,740
אם גלי בערב,

1184
00:55:32,740 --> 00:55:35,740
ביטלה את הדחתו של ממזת

1185
00:55:35,740 --> 00:55:37,740
מפקד בחוסר תל אביב,

1186
00:55:37,740 --> 00:55:42,740
היא בעצם מראה בזה,

1187
00:55:45,740 --> 00:55:47,740
שמה שעד היום היה...

1188
00:55:48,740 --> 00:55:49,740
דורסי בעל פה.

1189
00:55:49,740 --> 00:55:51,740
איזשהו אזור דמדומים,

1190
00:55:51,740 --> 00:55:53,740
אנחנו כבר נמצאים עכשיו במקום שבו,

1191
00:55:53,740 --> 00:55:55,740
זה כמו שאומרים,

1192
00:55:55,740 --> 00:55:57,740
מהמקפצה.

1193
00:55:57,740 --> 00:55:59,740
מי הם כל המקפצות?

1194
00:56:00,740 --> 00:56:01,740
כלומר,

1195
00:56:01,740 --> 00:56:03,740
המערכת המשפטית,

1196
00:56:04,740 --> 00:56:06,740
מקצינה את המציאות,

1197
00:56:07,740 --> 00:56:08,740
במקום להרגיע אותה.

1198
00:56:08,740 --> 00:56:10,740
וזו טעות פוליטית,

1199
00:56:10,740 --> 00:56:11,740
כי היא יכולה לבוא ולהגיד,

1200
00:56:11,740 --> 00:56:13,740
אוקיי, היא עבר,

1201
00:56:13,740 --> 00:56:15,740
ניתן לזה לעבור,

1202
00:56:15,740 --> 00:56:16,740
כמו פסילת דרי.

1203
00:56:16,740 --> 00:56:17,740
לא, לא, לא.

1204
00:56:17,740 --> 00:56:18,740
זה לא את הפוליטיות האפשריות.

1205
00:56:18,740 --> 00:56:20,740
לא, לא.

1206
00:56:20,740 --> 00:56:22,740
הם רק מלבים את האש, לא?

1207
00:56:22,740 --> 00:56:24,740
הם מלבים את האש.

1208
00:56:24,740 --> 00:56:25,740
הם מלבים את האש.

1209
00:56:25,740 --> 00:56:26,740
וגרום להאמין להרגיש את צדקת דרכו.

1210
00:56:26,740 --> 00:56:27,740
לא רק מלבים את האש,

1211
00:56:27,740 --> 00:56:29,740
הם מביאים למבחן,

1212
00:56:30,740 --> 00:56:31,740
כל הזמן.

1213
00:56:31,740 --> 00:56:32,740
בדיוק.

1214
00:56:32,740 --> 00:56:33,740
את השאלה, מי פה הריבון?

1215
00:56:36,740 --> 00:56:37,740
כי הם מרגישים שמרדים למצח?

1216
00:56:37,740 --> 00:56:38,740
לפי דעתך?

1217
00:56:38,740 --> 00:56:41,740
בגלל זה הם מביאים את זה למבחן?

1218
00:56:41,740 --> 00:56:44,740
הם רוצים לצאת מהמשבר הזה,

1219
00:56:44,740 --> 00:56:46,740
יותר חזקים ממה שהם נכנסו אליו.

1220
00:56:47,740 --> 00:56:48,740
וואו.

1221
00:56:48,740 --> 00:56:52,740
ואנחנו בדרך לשם.

1222
00:56:53,740 --> 00:56:55,740
ואתה חושב שזה משקרה?

1223
00:56:55,740 --> 00:56:56,740
שהם ינצחו במבחן?

1224
00:56:56,740 --> 00:56:58,740
הנה, כרגע, בבוקר.

1225
00:56:58,740 --> 00:56:59,740
דוגמה מהבוקר.

1226
00:56:59,740 --> 00:57:01,740
אתה זוכר דוגמה?

1227
00:57:01,740 --> 00:57:02,740
אחרי הסיפור הזה,

1228
00:57:02,740 --> 00:57:08,740
אם עד הבוקר חשבת שלשון החוק ברורה,

1229
00:57:08,740 --> 00:57:09,740
ולכן בן גביר,

1230
00:57:09,740 --> 00:57:10,740
הוא לא פיתה את המפכה.

1231
00:57:10,740 --> 00:57:11,740
לדעתי הוא היה צריך פתר את המפכה

1232
00:57:11,740 --> 00:57:12,740
לאיך שהוא נכנס.

1233
00:57:12,740 --> 00:57:15,740
בגלל סיפורי רמלה ולוד וכדומה.

1234
00:57:16,740 --> 00:57:19,740
אבל הממז לו זה.

1235
00:57:19,740 --> 00:57:21,740
והוא בהסכמה עם המפכה.

1236
00:57:21,740 --> 00:57:23,740
הוא עושה את זה בצורה הכי רכה וכו'.

1237
00:57:23,740 --> 00:57:24,740
והיא מבטלת את זה.

1238
00:57:24,740 --> 00:57:25,740
והיא על אף על פי כן,

1239
00:57:25,740 --> 00:57:26,740
למרות הכל,

1240
00:57:26,740 --> 00:57:30,740
למרות שנתנו את כל הסיבות הרקות אל הפוליטיות,

1241
00:57:30,740 --> 00:57:31,740
להגיד נו טוב, בסדר,

1242
00:57:31,740 --> 00:57:32,740
שהוא נסתדר.

1243
00:57:32,740 --> 00:57:33,740
אז היא הרים לטלפון בעצמה.

1244
00:57:33,740 --> 00:57:34,740
היא הרים לטלפון בעצמה,

1245
00:57:34,740 --> 00:57:35,740
היא יזמה,

1246
00:57:35,740 --> 00:57:36,740
הלכה, טה, טה, טה,

1247
00:57:36,740 --> 00:57:37,740
תקע לו עץ בבין,

1248
00:57:37,740 --> 00:57:38,740


נחזיר אותו לתפקיד.

1249
00:57:38,740 --> 00:57:39,740
למה היא עשתה את זה?

1250
00:57:40,740 --> 00:57:43,740
כדי כשנצא מהמשבר הזה,

1251
00:57:43,740 --> 00:57:45,740
לא תהיה את ההוה המינה.

1252
00:57:45,740 --> 00:57:47,740
היינו סוברים, כן?

1253
00:57:47,740 --> 00:57:51,740
לחשוב שבאמת בן גביר יש לו את הסמכות.

1254
00:57:51,740 --> 00:57:53,740
לי, לנציגת העליונים,

1255
00:57:53,740 --> 00:57:54,740
יש פה את הסמכות.

1256
00:57:54,740 --> 00:57:57,740
אני אחריה אם הוא יפוטר או לא.

1257
00:57:57,740 --> 00:57:58,740
ואתה יודע משהו?

1258
00:58:00,740 --> 00:58:01,740
היא לא טיפשה.

1259
00:58:01,740 --> 00:58:03,740
ומי שנותן את ההנחיות מאחורה,

1260
00:58:03,740 --> 00:58:05,740
אנחנו מבינים לחלוטין מי נותן את ההנחיות מאחורה,

1261
00:58:05,740 --> 00:58:06,740
היא לא דעת עצמה.

1262
00:58:06,740 --> 00:58:07,740
לא טיפשים.

1263
00:58:10,740 --> 00:58:12,740
מי שמוכן לחתוך את התינוק,

1264
00:58:12,740 --> 00:58:15,740
מבין שיש לו יתרון אדיר,

1265
00:58:15,740 --> 00:58:21,740
והוא ימשיך כל הזמן לדחוף ולהשיג השגי.

1266
00:58:23,740 --> 00:58:24,740
הם לא מחפשים פשרה.

1267
00:58:25,740 --> 00:58:28,740
ברור, כמו במשחק של, איך זה נקרא?

1268
00:58:28,740 --> 00:58:29,740
צ'יקן.

1269
00:58:29,740 --> 00:58:31,740
אם שני רכבים נוסעים אחד לפה השני,

1270
00:58:31,740 --> 00:58:34,740
ואתה יודע שאחד הנהגים, כלומר השמאל,

1271
00:58:34,740 --> 00:58:35,740
הוא לא משנה מה,

1272
00:58:35,740 --> 00:58:36,740
לא אכפת לו כבר על החיים שלו,

1273
00:58:36,740 --> 00:58:37,740
הוא ייסע תמיד ישר,

1274
00:58:37,740 --> 00:58:38,740
אז השני תמיד יעשה צ'יקן.

1275
00:58:39,740 --> 00:58:41,740
מי שיודע שהצד השני מוכן...

1276
00:58:42,740 --> 00:58:44,740
להתאבד, להרוס את המדינה.

1277
00:58:44,740 --> 00:58:45,740
לא להתאבד.

1278
00:58:46,740 --> 00:58:47,740
הדוגמה היא אחרת.

1279
00:58:47,740 --> 00:58:49,740
הצד השני שלח את הרכב,

1280
00:58:50,740 --> 00:58:52,740
אבל הוא בשלט רחוק, הוא לא בתוכו.

1281
00:58:52,740 --> 00:58:53,740
אתה בתוך הרכב,

1282
00:58:53,740 --> 00:58:55,740
הצד השני לא בתוך הרכב.

1283
00:58:55,740 --> 00:58:56,740
אתה אומר, הם סקינג אינדיגיין.

1284
00:58:56,740 --> 00:58:57,740
הצד השני באירופה,

1285
00:58:57,740 --> 00:58:59,740
הצד השני בעולם הגדול,

1286
00:58:59,740 --> 00:59:03,740
יובל נוח הררי חוזר לקלאוס שוואב ולחבר'ה שלו,

1287
00:59:03,740 --> 00:59:04,740
הם אלה כולם,

1288
00:59:04,740 --> 00:59:07,740
על המארגנים כולם יש דרכון זר.

1289
00:59:07,740 --> 00:59:10,740
עברום בורג דיבר בצורה הכי כנה,

1290
00:59:10,740 --> 00:59:11,740
הלך והוציא דרכון צרפתי,

1291
00:59:11,740 --> 00:59:13,740
אמר, הוא פילוסוף,

1292
00:59:13,740 --> 00:59:15,740
הוא אדם כנה,

1293
00:59:15,740 --> 00:59:16,740
אמר את זה.

1294
00:59:17,740 --> 00:59:18,740
הם לא פה בכלל.

1295
00:59:19,740 --> 00:59:21,740
הם לא חוץ מטעמות,

1296
00:59:21,740 --> 00:59:22,740
הם גם לא חוץ מטעמות,

1297
00:59:22,740 --> 00:59:23,740
הם גם יודעים שהם לא יועמדו לדין,

1298
00:59:23,740 --> 00:59:26,740
כי אם ירד צריך להחליט על הדין שלהם, נכון?

1299
00:59:26,740 --> 00:59:28,740
הם לא יחטפו אמרדה ולא כלום,

1300
00:59:28,740 --> 00:59:30,740
והם גם לא בתוך המכונית בכלל.

1301
00:59:30,740 --> 00:59:31,740
אתה בתוך המכונית,

1302
00:59:31,740 --> 00:59:32,740
כי זאת המכונית שלך,

1303
00:59:32,740 --> 00:59:33,740
זאת המדינה שלך,

1304
00:59:33,740 --> 00:59:34,740
התינוק שלך,

1305
00:59:34,740 --> 00:59:36,740
תשתמש בכל מטאפורו שאתה רוצה.

1306
00:59:36,740 --> 00:59:39,740
הוא בכלל לא בתוך המכונית.

1307
00:59:39,740 --> 00:59:40,740
המכונית לא מענד אותו,

1308
00:59:40,740 --> 00:59:41,740
תתפרסק.

1309
00:59:41,740 --> 00:59:43,740
נו, מי מצמץ ראשון?

1310
00:59:43,740 --> 00:59:44,740
ברור.

1311
00:59:44,740 --> 00:59:46,740
השאלה מה אפשר לעשות.

1312
00:59:46,740 --> 00:59:47,740
זאת אומרת,

1313
00:59:47,740 --> 00:59:48,740
כזה פטאליסטי,

1314
00:59:48,740 --> 00:59:49,740
אתה אומר, אנחנו נמדים להפסיד,

1315
00:59:49,740 --> 00:59:54,740
והנה, אתה בכל זאת פועל בבמה הציבורית,

1316
00:59:54,740 --> 00:59:55,740
ומנסה לשנות דברים.

1317
00:59:55,740 --> 00:59:56,740
אני רוצה לומר,

1318
00:59:56,740 --> 01:00:00,740
אני רוצה לומר שהתמונה היא יותר רחבה.

1319
01:00:04,740 --> 01:00:08,740
קודם כל, במובן מאוד מאוד חשוב,

1320
01:00:10,740 --> 01:00:12,740
לא רוצה להגיד ניצחנו,

1321
01:00:12,740 --> 01:00:15,740
אבל הישגנו הישג מאוד חשוב.

1322
01:00:17,740 --> 01:00:20,740
עם המציאות שעליה אנחנו שנינו מדברים עכשיו,

1323
01:00:20,740 --> 01:00:24,740
הייתה איזו הבנה תיאורטית ליהודי חן

1324
01:00:24,740 --> 01:00:26,740
שמאוד מאוד מעורבים.

1325
01:00:26,740 --> 01:00:28,740
כל מיני לווינים ורוטמנים,

1326
01:00:28,740 --> 01:00:30,740
וכמה כאלו ש...

1327
01:00:30,740 --> 01:00:31,740
כמה לנדוי כאלה,

1328
01:00:31,740 --> 01:00:32,740
שקושבים מאמר בסתוות.

1329
01:00:32,740 --> 01:00:34,740
כאלה שקושבים מאמרים וזה,

1330
01:00:34,740 --> 01:00:36,740
והציבור הימני, לאומי,

1331
01:00:36,740 --> 01:00:39,740
מרגיש לו נוח ושונא את בית המשפט,

1332
01:00:39,740 --> 01:00:42,740
ולאט לאט אתה רואה שהלגיטימיות של בתי המשפט

1333
01:00:42,740 --> 01:00:45,740
אכן יורדת, אבל זה תהליך איטי, איטי, איטי,

1334
01:00:45,740 --> 01:00:46,740
ולא כל כך...

1335
01:00:46,740 --> 01:00:48,740
היום בעיקרות המשבר הזה,

1336
01:00:48,740 --> 01:00:50,740
כולם מבינים.

1337
01:00:50,740 --> 01:00:51,740
ועל זה אני מדבר,

1338
01:00:51,740 --> 01:00:54,740
זה התאויות הפוליטיות שעושה יואמאשית.

1339
01:00:54,740 --> 01:00:56,740
אם הם לא היו מדיחים את דרי,

1340
01:00:56,740 --> 01:00:58,740
ולא הם עכשיו מחזירים את המזל לתפקידו.

1341
01:00:58,740 --> 01:01:00,740
אין ספק, הם עשו טעות.

1342
01:01:00,740 --> 01:01:02,740
הם מרגיעים קצת את הציבור הימני,

1343
01:01:02,740 --> 01:01:04,740
ואומרים, אוקיי, אולי לא צריך רפורמה,

1344
01:01:04,740 --> 01:01:05,740
אולי נלך לפשרה.

1345
01:01:05,740 --> 01:01:07,740
התאות שלהם התחילה הרבה קודם.

1346
01:01:09,740 --> 01:01:11,740
היה איזה מודו סביבנדי כזה,

1347
01:01:11,740 --> 01:01:12,740
איזון כזה,

1348
01:01:13,740 --> 01:01:16,740
רוב הזמן, מאז ההפיכה השיפוטית של ברק,

1349
01:01:16,740 --> 01:01:17,740
עד 2015.

1350
01:01:17,740 --> 01:01:19,740
תראה, ברוב הזמן הזה,

1351
01:01:19,740 --> 01:01:21,740
הימין היה בשלטון,

1352
01:01:21,740 --> 01:01:23,740
ונתניהו היה בשלטון.

1353
01:01:24,740 --> 01:01:25,740
רוב התקופה הזאת,

1354
01:01:25,740 --> 01:01:26,740
מ-95 עד היום,

1355
01:01:26,740 --> 01:01:28,740
הימין בשלטון,

1356
01:01:28,740 --> 01:01:30,740
בראשות נתניהו.

1357
01:01:32,740 --> 01:01:34,740
או לכל היותר, בראשות שרון.

1358
01:01:35,740 --> 01:01:36,740
וזה אותו דבר,

1359
01:01:36,740 --> 01:01:38,740
מחייבת מה שאני הולך להגיד עכשיו.

1360
01:01:39,740 --> 01:01:42,740
והיה הסכם לא כתוב,

1361
01:01:42,740 --> 01:01:44,740
בין מי שעמד בראש המחנה הלאומי,

1362
01:01:44,740 --> 01:01:46,740
בראש הרוב היהודי,

1363
01:01:46,740 --> 01:01:49,740
לבין הכוחות האמיתיים שמחזיקים פה את העסק,

1364
01:01:49,740 --> 01:01:51,740
שאנחנו כבר מבינים מי הם.

1365
01:01:52,740 --> 01:01:54,740
כלומר, את המשפט וכולי.

1366
01:01:55,740 --> 01:01:59,740
אתם תרדפו אחרי נור הגבוהות,

1367
01:01:59,740 --> 01:02:04,740
אתם לא תיתנו לאיזה חבר מרכז ליקוד,

1368
01:02:04,740 --> 01:02:07,740
להתקבל לתפקיד ציבורי,

1369
01:02:07,740 --> 01:02:11,740
אבל תיתנו לבעל של תמר זנדברג,

1370
01:02:11,740 --> 01:02:13,740
לקבל תפקיד שהיא סדרה לו.

1371
01:02:13,740 --> 01:02:14,740
בקקל, נכון.

1372
01:02:14,740 --> 01:02:16,740
במרכז הרצלו, מה שזה לא יהיה.

1373
01:02:16,740 --> 01:02:17,740
כן, מה שלא יהיה.

1374
01:02:17,740 --> 01:02:22,740
אתם תדרסו את הציבור שבחר בנו לייצג אותו,

1375
01:02:22,740 --> 01:02:24,740
אבל בנו לא תיגו.

1376
01:02:25,740 --> 01:02:26,740
וזה עובד נפלא.

1377
01:02:27,740 --> 01:02:28,740
עבד.

1378
01:02:28,740 --> 01:02:29,740
עבד נפלא.

1379
01:02:30,740 --> 01:02:34,740
אני יכול לדרוס, למנוע, לעקב,

1380
01:02:34,740 --> 01:02:36,740
לקדם את האנשים שלי,

1381
01:02:36,740 --> 01:02:38,740
להוביל את הנוער הזה למשפט,

1382
01:02:38,740 --> 01:02:40,740
לדרוס, להורות לצה,

1383
01:02:40,740 --> 01:02:42,740
לדרוך עליו נשקים ומה לא,

1384
01:02:42,740 --> 01:02:45,740
לייצר פה את המציאות שאני רוצה.

1385
01:02:47,740 --> 01:02:50,740
אני אומר מיעוט, ולכן אני לא זוכר בבחירות,

1386
01:02:50,740 --> 01:02:52,740
אבל מי שעומד בראש הבחירות,

1387
01:02:52,740 --> 01:02:54,740
לא לי יותר מזה.

1388
01:02:54,740 --> 01:02:56,740
נתניהו יצא ואמר,

1389
01:02:56,740 --> 01:02:59,740
אני אחסום את כל החוקים שמנסים להגביל את בגאץ.

1390
01:02:59,740 --> 01:03:02,740
אתה מבין? אתה מכיר את הרעיון המפורסם הזה, נכון?

1391
01:03:02,740 --> 01:03:04,740
אבל הנקודה היא,

1392
01:03:04,740 --> 01:03:06,740
שהיה הסכם לא כתוב,

1393
01:03:06,740 --> 01:03:08,740
שאמר בערך כך,

1394
01:03:09,740 --> 01:03:12,740
אתן תשאירו לנו את המסכה של השלטון הפוליטי,

1395
01:03:13,740 --> 01:03:17,740
ובכך תבוא לידי ביטוי הפסרדו-דמוקרטיה הישראלית,

1396
01:03:17,740 --> 01:03:19,740
לריבונות העם,

1397
01:03:19,740 --> 01:03:21,740
אפרופו צורנית, מה שדיברנו בהתחלה,

1398
01:03:21,740 --> 01:03:23,740
הגענו לזה מסביב.

1399
01:03:23,740 --> 01:03:26,740
יש בחירות, וניצחתם הבחירות.

1400
01:03:26,740 --> 01:03:29,740
תשאירו לנו את השלטון הפוליטי,

1401
01:03:31,740 --> 01:03:33,740
ותיקחו את כל השאר,

1402
01:03:33,740 --> 01:03:35,740
תפעילו את הכוח שלכם עלינו.

1403
01:03:35,740 --> 01:03:38,740
מינויים תקציביים, מדיניות.

1404
01:03:38,740 --> 01:03:41,740
כי אני, המנהיג של הימין, מבטא את השלטון הפוליטי.

1405
01:03:41,740 --> 01:03:43,740
ולכן לא ראית את מעולם, לא את נתניהו,

1406
01:03:43,740 --> 01:03:45,740
וכמובן לא את שרון,

1407
01:03:45,740 --> 01:03:47,740
כי הוא יוצא להגנת הנערים,

1408
01:03:47,740 --> 01:03:50,740
יוצא להגנת נלחם בשבילם,

1409
01:03:50,740 --> 01:03:53,740
בשביל כל הגוש הזה שמחזיק, לא ראית אותו.

1410
01:03:55,740 --> 01:03:58,740
אבל איפה הייתה הטעות שדיברת עליה קודם לכן?

1411
01:03:58,740 --> 01:04:00,740
בשלב מסוים הם החליטו,

1412
01:04:00,740 --> 01:04:03,740
זה לא מספיק לנו כל מוקד הכוח שאינם נבחרים,

1413
01:04:03,740 --> 01:04:05,740


אנחנו רוצים גם את מוקד הכוח שנבחר.

1414
01:04:07,740 --> 01:04:10,740
ומה הסוד של הימין הישראלי,

1415
01:04:10,740 --> 01:04:13,740
היהודים האלה שכל הזמן מנצחים אותנו?

1416
01:04:13,740 --> 01:04:14,740
נתניהו.

1417
01:04:17,740 --> 01:04:21,740
חבר, אמר פה בסוגריים, מכיוון שהם פרוגרסיביים,

1418
01:04:21,740 --> 01:04:23,740
אין אצלם באמת מהות, הכל זה המצאות,

1419
01:04:23,740 --> 01:04:25,740
אין דבר כזה יהודי, יהודי זה המצאה,

1420
01:04:25,740 --> 01:04:26,740
משפחה זה המצאה,

1421
01:04:26,740 --> 01:04:27,740
קונסטרוקציה.

1422
01:04:27,740 --> 01:04:29,740
זה כל המצאות, אין באמת מהות.

1423
01:04:29,740 --> 01:04:33,740
ולכן, אז איך זה שהלא מהות הזו מנצחת אותנו?

1424
01:04:33,740 --> 01:04:35,740
יש איזו חלילה מהם לי מאוד מאוד מוכשר,

1425
01:04:35,740 --> 01:04:37,740
שמצליח לעשות להם את זה, לכל העם סלמים האלה,

1426
01:04:37,740 --> 01:04:38,740
יצא את ההכנסה.

1427
01:04:38,740 --> 01:04:40,740
נוריד לו את הראש,

1428
01:04:40,740 --> 01:04:43,740
והדבר הזה התפזר לכל עבר,

1429
01:04:43,740 --> 01:04:45,740
וכך נולדו אותי כנתניהו.

1430
01:04:46,740 --> 01:04:50,740
כתוצאה מכך, אני מצאתי את עצמי.

1431
01:04:51,740 --> 01:04:53,740
מגן עליו בפעם הראשונה.

1432
01:04:53,740 --> 01:04:56,740
מתחבר לנתניהו, כי בכך שהם תקפו את נתניהו,

1433
01:04:56,740 --> 01:04:58,740
הם בעצם תקפו אותי.

1434
01:04:58,740 --> 01:04:59,740
אוקיי?

1435
01:04:59,740 --> 01:05:03,740
אז, אבל ברגע שהם תקפו אותו,

1436
01:05:03,740 --> 01:05:06,740
הם איבדו את מי שהגן עליהם,

1437
01:05:07,740 --> 01:05:09,740
בפני המועקה.

1438
01:05:09,740 --> 01:05:10,740
שזה הוא?

1439
01:05:10,740 --> 01:05:11,740
לא.

1440
01:05:11,740 --> 01:05:12,740
הוא הגן עליהם?

1441
01:05:12,740 --> 01:05:13,740
כן.

1442
01:05:13,740 --> 01:05:14,740
ברגע שהם תקפו אותו,

1443
01:05:14,740 --> 01:05:16,740
הוא נאלץ להכות בחזרה.

1444
01:05:16,740 --> 01:05:18,740
ברגע שנאלץ להכות בחזרה,

1445
01:05:18,740 --> 01:05:20,740
ירדו חומות המגן,

1446
01:05:20,740 --> 01:05:22,740
שהוא הגן על הבגץ,

1447
01:05:22,740 --> 01:05:25,740
מפני כל בוחריו שלו.

1448
01:05:25,740 --> 01:05:27,740
וכך נוצר המשבר הזה,

1449
01:05:27,740 --> 01:05:28,740
שבו אנחנו נמצאים עכשיו.

1450
01:05:28,740 --> 01:05:34,740
כרגע, הנימין נאלץ למצוא את כל כוחותיו,

1451
01:05:34,740 --> 01:05:36,740
כדי לנצח,

1452
01:05:36,740 --> 01:05:39,740
אחרי הבגידה הגדולה של בנט,

1453
01:05:39,740 --> 01:05:41,740
סאר, ליברמן ושעות.

1454
01:05:41,740 --> 01:05:43,740
ואחרי שניצח,

1455
01:05:43,740 --> 01:05:46,740
נתניהו נותר תלוי לחלוטין,

1456
01:05:46,740 --> 01:05:47,740
אך ורק בכוחות הללו,

1457
01:05:47,740 --> 01:05:51,740
חרדים, בן גביר ותמונה דתית,

1458
01:05:51,740 --> 01:05:53,740
סמורט ריץ'.

1459
01:05:53,740 --> 01:05:56,740
וגם בתוככי הליכוד,

1460
01:05:56,740 --> 01:05:59,740
הכוחות הלאומיים, לוין וכדומה.

1461
01:05:59,740 --> 01:06:01,740
ועכשיו לנתניהו יש בעיה.

1462
01:06:01,740 --> 01:06:03,740
גם אם הוא רוצה לגוננו כבר,

1463
01:06:03,740 --> 01:06:04,740
כמעט לא יכול.

1464
01:06:04,740 --> 01:06:05,740
כי לוין אומר לו,

1465
01:06:05,740 --> 01:06:07,740
אם לא תיתן לזה לעבור, אני מתפטר.

1466
01:06:07,740 --> 01:06:09,740
אבל הוא לא התפטר בסופו של דבר,

1467
01:06:09,740 --> 01:06:10,740
לרחתי.

1468
01:06:10,740 --> 01:06:11,740
כי באמת,

1469
01:06:11,740 --> 01:06:14,740
שמאל יצר מצב שהפיך עצמאית.

1470
01:06:14,740 --> 01:06:16,740
וגם לוין יבין את זה בסוף.

1471
01:06:16,740 --> 01:06:18,740
אז תהיה איזשהו משהו,

1472
01:06:18,740 --> 01:06:20,740
איזשהו הישג שכביכול הם יוכלו להראות,

1473
01:06:20,740 --> 01:06:21,740
שבכל זאת משהו יישגנו,

1474
01:06:21,740 --> 01:06:22,740
צריך להסתפק במה שיש.

1475
01:06:22,740 --> 01:06:24,740
גם הקולות האלה נשמעים עכשיו כבר בתוך הליכוד,

1476
01:06:24,740 --> 01:06:26,740
וכן הלאה.

1477
01:06:26,740 --> 01:06:30,740
אבל נחזור לעניין.

1478
01:06:30,740 --> 01:06:34,740
העובדה שכל הציבור,

1479
01:06:34,740 --> 01:06:35,740
כל הרוב היהודי,

1480
01:06:35,740 --> 01:06:37,740
מבין היום לעומקה את הבעיה,

1481
01:06:37,740 --> 01:06:39,740
מה שלא היה קורה אף פעם,

1482
01:06:39,740 --> 01:06:40,740
בשום צורה אחרת.

1483
01:06:40,740 --> 01:06:43,740
הסיפור הזה של מי באמת שולט כאן בארץ,

1484
01:06:43,740 --> 01:06:44,740
ומה זה הבגץ,

1485
01:06:44,740 --> 01:06:46,740
ומה זה המערכת,

1486
01:06:46,740 --> 01:06:48,740
ומה זה הוועדה לבחירת שופטים,

1487
01:06:48,740 --> 01:06:50,740
מי באמת ידע איך זה עובד וכולי,

1488
01:06:50,740 --> 01:06:51,740
היום כולם יודעים.

1489
01:06:51,740 --> 01:06:52,740
כולם מבינים.

1490
01:06:52,740 --> 01:06:56,740
כולם בכך עצבים.

1491
01:06:57,740 --> 01:07:00,740
והיה ומנצחו מה שנמעריך,

1492
01:07:00,740 --> 01:07:02,740
שרוב הסיכויים שזה מה שיקרה.

1493
01:07:02,740 --> 01:07:05,740
יכול להיות שבנקודות ולא בנוקאוט.

1494
01:07:07,740 --> 01:07:10,740
עצם העובדה שהם כבר לא פועלים בחושך.

1495
01:07:11,740 --> 01:07:14,740
זה כבר מתהר אותם, כמו שאמר ברנדיס.

1496
01:07:14,740 --> 01:07:18,740
זה כבר בסיס לפתרון בהמשך ההיסטוריה של מדינת ישראל.

1497
01:07:18,740 --> 01:07:21,740
זאת אומרת, אנחנו כבר לא במצב שתעבדו עלינו יותר.

1498
01:07:21,740 --> 01:07:23,740
אנחנו מבינים בדיוק מה קורה כאן.

1499
01:07:23,740 --> 01:07:25,740
זה דבר אחד.

1500
01:07:25,740 --> 01:07:27,740
מדוע חשוב שקרה כאן.

1501
01:07:29,740 --> 01:07:31,740
מעבר לזה,

1502
01:07:33,740 --> 01:07:35,740
גם כשאתה נצח,

1503
01:07:38,740 --> 01:07:42,740
אחרי קרב קשה, ולוין ורוטמן מנהלים פה קרב הרוי.

1504
01:07:42,740 --> 01:07:44,740
הרוי. אין חוכמות.

1505
01:07:47,740 --> 01:07:50,740
אז אתה מאבד כמה נוצות.

1506
01:07:52,740 --> 01:07:54,740
כלומר, אחרי האירוע הזה,

1507
01:07:56,740 --> 01:07:59,740
ואחרי מה שאני מעריך כניצחון צפוי של השמאל,

1508
01:08:00,740 --> 01:08:02,740
לשופטים יהיה קצת יותר קשה.

1509
01:08:04,740 --> 01:08:09,740
כי לאחר יעד לפסול חוקים, וכי לאחר יעד לעשות את מה שמעשו עד היום.

1510
01:08:09,740 --> 01:08:13,740
אז יש תהליכים שכנראה ייקחו יותר זמן.

1511
01:08:14,740 --> 01:08:18,740
אבל אם יקרו, מן הסיבה הפשוטה...

1512
01:08:18,740 --> 01:08:20,740
מה, דמוגרפיה?

1513
01:08:20,740 --> 01:08:22,740
עוד יותר מזה.

1514
01:08:23,740 --> 01:08:25,740
אנחנו באמת האם האמיתית. סיפור.

1515
01:08:26,740 --> 01:08:30,740
כלומר, איך הלקיאה זווה לכל, ירידה...

1516
01:08:30,740 --> 01:08:33,740
לא יעזור, המציאות תעשה את שאלה.

1517
01:08:33,740 --> 01:08:35,740
המציאות תעשה את שאלה.

1518
01:08:36,740 --> 01:08:38,740
הילד הזה הוא של הרוב היהודי.

1519
01:08:39,740 --> 01:08:43,740
והילד הזה הוא לא של המיעוט האזרחי.

1520
01:08:44,740 --> 01:08:48,740
הילד הזה של עם ישראל, הילד הזה הוא של היהודים, אנחנו מדינה יהודית.

1521
01:08:48,740 --> 01:08:53,740
אנחנו יהודית נקודה של המשטר הדמוקרטי.

1522
01:08:55,540 --> 01:08:59,740
אנחנו לא יהודית וה', בפועל אנחנו היינו דמוקרטית ויהודית.

1523
01:09:00,740 --> 01:09:04,740
אנחנו יהודית נקודה של המשטר הדמוקרטי.

1524
01:09:05,740 --> 01:09:09,740
ומה שהתברר מאוד מאוד חד משמעי וברור אכנו,

1525
01:09:09,740 --> 01:09:13,740
שכשאנחנו לא יהודית, אנחנו גם לא דמוקרטית.

1526
01:09:14,740 --> 01:09:16,740
כי הרוב הוא יהודי.

1527
01:09:16,740 --> 01:09:23,220
והמהות של הרודנות של המיעוט שהלך עד להפיכה צבאית,

1528
01:09:25,020 --> 01:09:26,020
פרצה כאן החוצה.

1529
01:09:27,220 --> 01:09:35,740
הרבה פרות קדושות נשחטו באירוע הזה, לא בשמאל,

1530
01:09:36,220 --> 01:09:38,540
בימין, ובימין הדתי.

1531
01:09:38,580 --> 01:09:42,980
המוכנות לצאת כנגד הממסד, והפקידות, ותסים.

1532
01:09:43,020 --> 01:09:46,100
לא, לא, בלהבין מול מה אנחנו עומדים כאן.

1533
01:09:46,100 --> 01:09:49,020
אבל גם להיות מוכן לדבר שרה בתסים.

1534
01:09:49,220 --> 01:09:51,220
זאת אומרת, פעם לא היה דברים כאלה.

1535
01:09:52,100 --> 01:09:53,900
תשמע, אני יושבתי בפאנל של ערוץ 14,

1536
01:09:54,540 --> 01:09:57,100
ואני אמרתי, תסים אלה יותר מסוכנים כרגע.

1537
01:09:58,220 --> 01:09:58,740
מאיראן.

1538
01:09:58,780 --> 01:09:59,380
מאיראן.

1539
01:09:59,780 --> 01:10:00,980
ישר קפצו עליי כולם.

1540
01:10:02,260 --> 01:10:07,500
איך אתה יכול לדבר ככה על הטובים לתס?

1541
01:10:07,540 --> 01:10:08,100
אתה זוכר?

1542
01:10:09,700 --> 01:10:11,900
בזמנו של ויצמן כמפקד חיל האוויר,

1543
01:10:12,140 --> 01:10:15,220
הטובים לתס והטובות לתס, להקת חיל האוויר, שרה את ה...

1544
01:10:16,020 --> 01:10:18,260
שיר המטומטם והסקסיסטי הזה,

1545
01:10:18,540 --> 01:10:21,940
הטובים לתס והטובות לתייסים. על זה גדל פה דור.

1546
01:10:21,980 --> 01:10:24,380
אז את זה עכשיו השמאל מעלה לטובים לתס,

1547
01:10:24,620 --> 01:10:26,380
הבני האלים הללו,

1548
01:10:26,860 --> 01:10:27,860
שאני אומר לך,

1549
01:10:29,700 --> 01:10:30,540
שהם הספסוף.

1550
01:10:31,780 --> 01:10:34,620
הם בוחרים לתנאי כמו הספסוף. זאת אומרת, יש להם יכולות.

1551
01:10:35,620 --> 01:10:36,780
זה מה שהסברתי קודם.

1552
01:10:37,220 --> 01:10:40,460
זה אנשים ברמה גבוהה מאוד, זה לא נהיה תייס סתם.

1553
01:10:41,540 --> 01:10:44,780
אבל הם ויתרו על ביקורת התבונה האישית שלהם,

1554
01:10:45,740 --> 01:10:47,420
לטובת...

1555
01:10:48,500 --> 01:10:49,500
פרחכים.

1556
01:10:50,860 --> 01:10:53,420
שלא אכפת להם מהמדינה הזאת אם לא אני מה.

1557
01:10:55,260 --> 01:10:56,740
תביא לי כל אחד מהתייסים האלה,

1558
01:10:56,780 --> 01:10:59,460
אני חותך אותו לגזרים בוויכוח אינטלקטואלי הכי בסיסי.

1559
01:10:59,660 --> 01:11:01,740
אתה טוען שלחזיר לעם

1560
01:11:02,500 --> 01:11:03,980
את הזכות לבחור את שופטיו.

1561
01:11:05,580 --> 01:11:06,660
זה סוף הדמוקרטיה?

1562
01:11:07,180 --> 01:11:11,420
זה בערך כמו לטעון שאם אני אוסיף שתי כפיות סוכר לקפה, אני אקבל תה מלוח.

1563
01:11:11,820 --> 01:11:14,980
מה זה האוקסימורון המטומטם הזה? זה מה שהם אומרים.

1564
01:11:15,340 --> 01:11:16,340
כלומר, אתה לא...

1565
01:11:16,380 --> 01:11:19,740
אחת הדברים המדהימים שמאפיינים פה את כל המשבר הזה,

1566
01:11:21,060 --> 01:11:22,060
זה...

1567
01:11:23,020 --> 01:11:25,060
חסר המוחלט בטיעון כלשהו.

1568
01:11:28,340 --> 01:11:30,780
הביאו אותי אל קרקובסקי, רשת בית...

1569
01:11:30,820 --> 01:11:34,420
פתאום קראו לי בבלה, בבהילות, להתראיין אצל קרקובסקי.

1570
01:11:34,460 --> 01:11:36,460
נורא התפלאתי, כי לא מראיינים את שימין בכלל.1571
01:11:37,380 --> 01:11:38,380
זה סיפור חשוב.

1572
01:11:38,900 --> 01:11:40,500
לפני... אתה תוכל לשים את הקטע הזה.

1573
01:11:40,940 --> 01:11:44,220
לפני שלושה שבועות או חודש.

1574
01:11:44,420 --> 01:11:45,620
כשהעסק הזה רק התחיל.

1575
01:11:47,020 --> 01:11:49,260
לא הבנתי, מה פתאום רשת בית רוצים לראיין אותי?

1576
01:11:50,260 --> 01:11:51,380
בנייני רפורמה, כן?

1577
01:11:51,420 --> 01:11:52,420
כן.

1578
01:11:53,260 --> 01:11:54,260
מה מתברר?

1579
01:11:54,820 --> 01:11:56,820
הכלכלן, עומר מואב,

1580
01:11:56,860 --> 01:12:01,220
הצטרף למכתב הכלכלנים שטוענים שהרפורמה תפגע בכלכלה.

1581
01:12:02,780 --> 01:12:03,780
או...

1582
01:12:03,860 --> 01:12:08,220
עכשיו, איך עובד האינטלקט הנפלא של השמאל,

1583
01:12:08,260 --> 01:12:09,460
קו נטוי תייסים?

1584
01:12:11,300 --> 01:12:12,620
אף אחד לא יקשיב למה הוא אומר בכלל.

1585
01:12:14,660 --> 01:12:16,660
יש לנו את הכלכלן של ביבי,

1586
01:12:17,020 --> 01:12:18,420
את הכלכלן של שטייניץ,

1587
01:12:18,700 --> 01:12:19,980
איש השוק החופשי.

1588
01:12:20,220 --> 01:12:22,900
בוא ניקח עכשיו מהימין את מי שדיבר על שוק חופשי,

1589
01:12:22,940 --> 01:12:24,940
ונעשה לו ממנו קציצות עם עומר מואב.

1590
01:12:25,460 --> 01:12:26,460
בוא נראה.

1591
01:12:26,500 --> 01:12:27,860
אין פה טיעונים, יש פה דמויות.

1592
01:12:27,900 --> 01:12:29,180
אנחנו נראה דמות מול דמות.

1593
01:12:29,220 --> 01:12:30,780
זה כאילו פוליטיקה של זהויות כזה.

1594
01:12:30,820 --> 01:12:32,860
זה פוליטיקה של חרטאמרטה.

1595
01:12:34,020 --> 01:12:35,140
עכשיו, אני...

1596
01:12:36,740 --> 01:12:38,220
לא הבנתי מה קורה פה.

1597
01:12:38,860 --> 01:12:41,900
אבל למזלי, במקרה, הייתי במכונית כששמעתי,

1598
01:12:42,100 --> 01:12:43,180
באותו הבוקר,

1599
01:12:43,500 --> 01:12:45,060
שעומר מואב הצטרף.

1600
01:12:45,620 --> 01:12:46,820
וזה נורא עניין אותי. אמרתי לעצמי,

1601
01:12:46,860 --> 01:12:48,260
עומר מואב הוא כלכלן שאני מעריך אותו,

1602
01:12:48,300 --> 01:12:50,420
עשיתי אותו פודקאסט, ראיינתי אותו בעצמי.

1603
01:12:53,220 --> 01:12:57,100
הוא תמיד אמר, אני שמאל מדיני וימין כלכלי,

1604
01:12:57,500 --> 01:13:00,780
אבל הוא בהחלט כלכלן מוארך.

1605
01:13:02,620 --> 01:13:04,820
אז נורא עניין אותי לשמוע בדיוק מה הוא אמר.

1606
01:13:04,860 --> 01:13:06,940
רצתי, חיפשתי דבריו,

1607
01:13:07,420 --> 01:13:09,100
הקשבתי פעם ופעמיים.

1608
01:13:10,100 --> 01:13:12,220
ווואלה, הבן אדם לא אמר כלום.

1609
01:13:13,060 --> 01:13:14,220
חוץ מזה שהוא מתנגד.

1610
01:13:14,260 --> 01:13:15,500
שהוא מתנגד לרפורמה.

1611
01:13:15,900 --> 01:13:17,940
הוא אמר, מה שאומרים כולם, אני אגזיב לך מה...

1612
01:13:17,980 --> 01:13:19,980
הוא כן אומר, אני מתנגד לרפורמה,

1613
01:13:20,260 --> 01:13:22,780
אבל אין שום קשר ענייני בין הרפורמה לבין הכלכלה.

1614
01:13:22,820 --> 01:13:25,220
הוא לא צליח לנמק איך הרפורמה תשפיע על הכלכלה.

1615
01:13:25,260 --> 01:13:26,260
לכך אני מתכוון.

1616
01:13:26,300 --> 01:13:27,100
וזה מה שאתה אומר.

1617
01:13:27,140 --> 01:13:27,740
נכון.

1618
01:13:28,860 --> 01:13:32,940
הוא אמר כך, ברור שהרפורמה הולכת לפגוע בדמוקרטיה.

1619
01:13:33,300 --> 01:13:38,500
זה מושכל שזקוק לאוכל בכלל.

1620
01:13:38,700 --> 01:13:42,060
ומכאן, ברור, אם פגיעה בדמוקרטיה תגרום לכך.

1621
01:13:42,460 --> 01:13:46,940
יש אפילו דיבורים, הוא אומר, זה לא מופיע ברפורמה,

1622
01:13:46,980 --> 01:13:50,860
אבל יש אפילו כבר דיבורים על כך שנשלוט בבנק ישראל.

1623
01:13:50,900 --> 01:13:52,580
וזה ברור שפגע בכלכלה.

1624
01:13:52,940 --> 01:13:54,820
זאת אומרת, הבן אדם בלבל במוח.

1625
01:13:55,100 --> 01:13:55,980
דיבר, דיבר.

1626
01:13:56,020 --> 01:13:57,340
דרך אגב, אני חושב ש...

1627
01:13:57,380 --> 01:13:59,300
לא, זה גם הכלכלות המובילות בעולם,

1628
01:13:59,340 --> 01:14:01,100
או חלקן לפחות, הם לא דמוקרטיות.

1629
01:14:01,220 --> 01:14:04,220
סינגפור, הונג קונג, הם לא מדינות דמוקרטיות.

1630
01:14:04,260 --> 01:14:04,940
זה...

1631
01:14:04,980 --> 01:14:08,780
אין איזה קשר ערכי בין דמוקרטיה לתפקדת.

1632
01:14:08,820 --> 01:14:11,780
אני חושב שלאורך טווח יש קשר.

1633
01:14:11,820 --> 01:14:12,340
ודאי.

1634
01:14:12,380 --> 01:14:15,060
אבל לדבר אחד בדיון הכלכלי, זה לא מה שהוא טען.

1635
01:14:17,300 --> 01:14:23,540
הכלכלן, עומר מואב, לא הביא בדל של טיעון כלכלי

1636
01:14:24,260 --> 01:14:27,380
שמחובר באיזושהי צורה לרפורמה.

1637
01:14:27,420 --> 01:14:28,820
למילים, למילים של הצד החוק.

1638
01:14:28,860 --> 01:14:29,660
לרפורמה הזאת.

1639
01:14:29,700 --> 01:14:30,220
כן.

1640
01:14:30,380 --> 01:14:35,180
הוא שם הנחה, הנחה על השולחן,

1641
01:14:35,700 --> 01:14:37,340
שזה הולך לתפוק את הדמוקרטיה,

1642
01:14:37,860 --> 01:14:39,420
שזה קשקוש, כן?

1643
01:14:39,460 --> 01:14:42,460
אתה מחזיר לעם את הריבונות לבחור את שופטיו,

1644
01:14:42,500 --> 01:14:44,220
וזה פוגע בדמוקרטיה.

1645
01:14:44,380 --> 01:14:47,020
אתה הופך את מדינת ישראל, את שיטת בחירות השופטים בישראל,

1646
01:14:47,140 --> 01:14:49,060
למה שמקובל ב-90% ממדינות המערב,

1647
01:14:49,100 --> 01:14:51,300
אז אנחנו לא דמוקרטיה, וכן הלאה וכן הלאה.

1648
01:14:51,340 --> 01:14:52,340
זה קשקוש גמור.

1649
01:14:52,460 --> 01:14:55,260
אבל אתה אומר, זה פוגע בדמוקרטיה,

1650
01:14:56,100 --> 01:14:57,340
ולכן זה פוגע בכלכלה.

1651
01:14:57,540 --> 01:14:58,980
אז אני מגיע לקרקובסקי.

1652
01:14:59,500 --> 01:15:03,700
למזלי, מתוך סקרנות אישית, ידעתי בדיוק מה עומר מועב אמר בכלל.

1653
01:15:04,420 --> 01:15:06,980
ופתאום אני רואה את קרקובסקי,

1654
01:15:07,020 --> 01:15:09,900
הוא אומר לי, בוא תשמע מה אומר חברך על המפלגה,

1655
01:15:09,940 --> 01:15:12,300
אתה הרי איש השוק החופשי, הליברלי,

1656
01:15:12,340 --> 01:15:13,900
בוא תשמע מה אומר עומר מועב.

1657
01:15:14,620 --> 01:15:17,100
הם הרגישו פתאום שיש להם איזשהו נשק אישי,

1658
01:15:17,460 --> 01:15:20,860
שהם יכולים לקרקס את תומכי הרפורמה,

1659
01:15:20,900 --> 01:15:22,580
אז ריצו אותי לאולפן.

1660
01:15:23,820 --> 01:15:25,100
עכשיו, והוא מראה לי שוב,

1661
01:15:25,140 --> 01:15:26,780
זאת אומרת, מה שבעצמי עברתי פעם,

1662
01:15:26,820 --> 01:15:29,180
אז אני אומר לקרקובסקי, מה אתה מדבר?

1663
01:15:29,220 --> 01:15:30,100
הוא לא אומר כלום.

1664
01:15:30,380 --> 01:15:32,260
אתה יכול להגיד לי, להראות לי מה בדיוק הוא אומר?

1665
01:15:32,300 --> 01:15:34,780
הוא לא אומר שום דבר, אין בדל של טיעון שם.

1666
01:15:36,180 --> 01:15:40,980
אז תביא לי כל טייס,

1667
01:15:41,740 --> 01:15:43,060
בן אלים שכזה,

1668
01:15:43,100 --> 01:15:44,300
תביא לי כל פרופסור,

1669
01:15:44,340 --> 01:15:45,420
תביא לי כל זה,

1670
01:15:45,860 --> 01:15:48,220
ואני עושה ממנו אבק.

1671
01:15:48,260 --> 01:15:50,820
עכשיו, אני לא אומר את זה כדי להתפאר,

1672
01:15:50,860 --> 01:15:51,860
כי אין...

1673
01:15:52,500 --> 01:15:55,340
הדיון פה הוא לא דיון אינטלקטואלי,

1674
01:15:55,380 --> 01:15:56,220
הוא לא דיון מהותי,

1675
01:15:56,220 --> 01:16:01,500
והיחיד שאמר משהו שצריך לבחון אותו,

1676
01:16:01,540 --> 01:16:03,580
זה דווקא כלכלן מפורום כהלת.

1677
01:16:04,060 --> 01:16:05,260
שרל, מיכל שרל.

1678
01:16:05,300 --> 01:16:05,980
כן.

1679
01:16:06,420 --> 01:16:08,340
קראתי פעם ופעמיים את מה שהוא כותב,

1680
01:16:08,380 --> 01:16:10,860
ויש משהו במה שהוא אומר.

1681
01:16:11,380 --> 01:16:12,260
צריך להתווכח עם משהו,

1682
01:16:12,300 --> 01:16:14,220
צריך לענות למה שהוא אומר שם.

1683
01:16:14,940 --> 01:16:16,900
דווקא האיש הימין הוא זה שאמר,

1684
01:16:16,940 --> 01:16:18,460
רגע, יש פה משהו שצריך לדייק אותו,

1685
01:16:18,860 --> 01:16:19,860
לחשוב עליו,

1686
01:16:20,380 --> 01:16:21,340
אבל אני לגמרי בעד,

1687
01:16:21,380 --> 01:16:24,620
אני לא חושב שהרפורמה הזאת ירדה משמע.

1688
01:16:24,620 --> 01:16:27,500
גם שרל אומר שאם הרפורמה תעבור,

1689
01:16:27,540 --> 01:16:30,500
היא תאפשר צעדים מסוימים נוספים.

1690
01:16:30,540 --> 01:16:34,260
גם הוא לא מדבר על הרפורמה הזאת ספציפית,

1691
01:16:34,860 --> 01:16:36,300
בלי צעדים נוספים.

1692
01:16:36,340 --> 01:16:36,980
זאת אומרת, הוא אומר,

1693
01:16:37,020 --> 01:16:40,300
יש חשש שאם הקו הזה ימשיך לעוד צעדים,

1694
01:16:40,340 --> 01:16:42,060
תראה, נפגע.

1695
01:16:42,780 --> 01:16:45,620
צריך גם בשלב מסוימי דאוג מהכיוון ההפוך.

1696
01:16:45,660 --> 01:16:47,780
להחליש את הכנסת, חובה.

1697
01:16:47,820 --> 01:16:49,860
אבל לא יודע, איזונים, בלמים.

1698
01:16:49,900 --> 01:16:51,900
הכנסת כרגע חזקה מדי,

1699
01:16:51,940 --> 01:16:53,300
בית המשפט היה להם חזק מדי מדי.

1700
01:16:53,420 --> 01:16:54,820
אבל הנקודה היא,

1701
01:16:56,220 --> 01:16:58,700
שהרפורמה היא בכלל לא הסיפור.

1702
01:17:00,260 --> 01:17:01,460
אם הרפורמה הייתה הסיפור,

1703
01:17:02,380 --> 01:17:04,580
אז היית יכול לנהל באמת דיון,

1704
01:17:04,620 --> 01:17:05,540
בוועדת החוקה,

1705
01:17:05,580 --> 01:17:06,460
או פשרה.

1706
01:17:06,500 --> 01:17:09,340
ולהגיע לתוצאה.

1707
01:17:10,300 --> 01:17:11,300
פחות או יותר שמקובלת,

1708
01:17:11,340 --> 01:17:13,060
אבל הרפורמה היא לא הסיפור.

1709
01:17:13,420 --> 01:17:14,940
הסיפור הוא רגמוניה, הוא לא...

1710
01:17:14,980 --> 01:17:17,060
מי אדוני הארץ של מי התינוק הזה.

1711
01:17:17,100 --> 01:17:17,820
כן.

1712
01:17:19,780 --> 01:17:22,540
אז מכיוון שסרטתנו גם נקודות שליליות מאוד,

1713
01:17:22,540 --> 01:17:24,540
וגם איזו נקודה אחת חיובית,

1714
01:17:24,580 --> 01:17:25,820
שעכשיו לפחות העם,

1715
01:17:25,860 --> 01:17:27,860
היושב בציון ושאכפת לו,

1716
01:17:27,900 --> 01:17:29,940
מבין קצת יותר את הבעיה,

1717
01:17:29,980 --> 01:17:34,900
אז אפשר לומר שאחרי קחלות הכול,

1718
01:17:34,940 --> 01:17:37,020
נצח ישראל לא ישקר.

1719
01:17:37,940 --> 01:17:38,940
בזמן אימר אופטימית זו.

1720
01:17:38,980 --> 01:17:39,980
תודה רבה, משה פגנן.

1721
01:17:41,020 --> 01:17:41,700
תודה לך.

1722
01:17:52,540 --> 01:17:53,860
תודה רבה.